MINERALOGI

En kvalitativ undersøkelse av opptreden av Nb og Ce ved bruk av mikroskop og røntgenmikroanalysator.

NGU-RAPPORT
1800/76D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
Prøver fra Sæteråsen er undersøkt med mikroskop og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og Ce-innholdet høyest i orthit. Nb- og Ce-mineralene har kornstørrelse mindre enn 50 mikron, vanligst under 20 mikron.
Forfattere
Malvik, Terje
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Selenundersøkelse på to prøver fra Kisgruva

NGU-RAPPORT
1850/7D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Summary
Stuffprøver og prøver av batch-flotasjonsprodukt er undersøkt under mikroskop og med røntgenmikroanalysator, for å bestemme selenmineralogien. Undersøkelsen viser at hovedsulfidmineralene (pyritt,kobberkis og sinkblende) fører nesten alt selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er disse anriket i Zn-konsentratet, og sammen med selen i sinkblende gjør de dette konsentratet til det rikeste produkt. Bare selen i Cu-konsentratet vil kunne gi økonomisk gevinst. Beregninger viser at maks.ca. 5% av selenet i prøve I og ca. 18% av selenet i prøve II vil kunne utvinnes i et Cu-konsentrat.
Forfattere
Foslie, Gleny
Kommune
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Mineralogisk og petrografisk klassifisering for betongtilslag til Gismerøya industriområde, Mandal

NGU-RAPPORT
84.044
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1984
ISSN
0800-3416
Summary
To pukkprøver fra Ringknuten Pukkverk samt en sandprøve fra Holum/Stoveland er undersøkt m.h.p. petrografi, mineralogi og kornfordeling. Konklusjonen er at materialet er godt anvendelig som tilslag i betong av normal fasthet (C-25) - (C-35).
Forfattere
Storrø, Gaute
Kommune
LINDESNES
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst

NGU-RAPPORT
85.234
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1985
ISSN
0800-3416
Summary
Etter henvendelse fra A/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro/diabas. Disse kan anvendes til de fleste byggetekniske formål. Gneisene bør imidlertid ikke anvendes i slitelag på veier mot ÅDT > 2000. Diabasen har lokalt et noe høyt innhold av kismineraler, men bergartens mekaniske egenskaper er meget gode. Det totale volum i undersøkelsesområdet er anslått til ca. 3.5 mill fm3.
Forfattere
Hugdahl, Helge
Kommune
INDRE ØSTFOLD
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Besøk ved SGAB i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 3. og 4. desember 1984.

NGU-RAPPORT
85.020
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1985
ISSN
0800-3416
Summary
Knuserier og mineralseparasjonslaboratorier ved Sgab i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet er besøkt. Bakgrunnen for reisen er de nye oppgaver og derved økte krav som settes til mineralseparasjonslaboratoriene ved NGU. Av utstyr som har særlig intresse for NGU kan nevnes: Tungvæskesentrifugalseparator, magnetittseparator, valsemølle og SWECO siktemaskin.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk.

NGU-RAPPORT
86.116
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1986
ISSN
0800-3416
Summary
Etter henvendelse fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er kvartsdiorittisk gneis og gneis-granitt. Disse kan anvendes til byggetekniske formål, men alle prøvetatte bergarter unntatt en gneis bør ikke anvendes i slitelag på veier med ÅDT >2000. Gneisen ved lok. 4 kan benyttes i slitelag på veier med ÅDT >6000 forutsatt stort nok uttaksvolum. Området ved denne gneisen bør prøvetaes tettere.
Forfattere
Neeb, Peer-R.
Kommune
RINGERIKE
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging av skjellsandforekomst på Aglen, Otterøy.

NGU-RAPPORT
87.099
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1987
ISSN
0800-3416
Summary
Etter henvendelse fra Landbrukskontoret i Namsos undersøkte NGU i juli 1987 en skjellsandforekomst ved Aglen på Otterøya. Resultatene viser et totaltvolum på 10-15 000 m3 utnyttbar skjellsand.
Forfattere
Hugdahl, Helge
Kommune
NAMSOS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Pukkundersøkelser ved Rudskogen, Rakkestad kommune.

NGU-RAPPORT
88.059
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1988
ISSN
0800-3416
Summary
Etter forespørsel fra Rakkestad kommune har NGU supplert Pukkregisteret ved Rudskogen i forbindelse med vurdering av om de lokale bergartene egner seg til bærelag i en småflyplass. Det er tatt 4 prøver ved Rudskogen. Analysene viser at prøvetatte lokale bergarter tilfredsstiller kravene til bruk i bærelag.
Forfattere
Neeb, Peer-Richard
Kommune
RAKKESTAD
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Pukkundersøkelser i Fossberga pukkverk, Lånke.

NGU-RAPPORT
88.044
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1988
ISSN
0800-3416
Summary
Etter oppdrag fra Franzefoss Bruk A/S er det foretatt orienterende prøve- taking og kartlegging av bergartene i Fossberga pukkeverk, Lånke. Rapporten viser resultatene av bergartsanalyser og gir en anbefaling om opp- følgende undersøkelser.
Forfattere
Hugdahl, Helge
Kommune
STJØRDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket