Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

11961 resultater
På denne samlesiden finner du alle nyhetssaker eller nettsider vi har referert til på Instagram. Datoene nedover på siden er da innlegget ble lagt ut på Instagram.
Det grønne skiftet og overgangen til bærekraftige fornybare energikilder krever tilgang til en rekke kritiske mineralressurser.
Bli med ut på tur og se jettegryter i vår videosak. Vi drar til Stjørdal kommune hvor det finnes flotte eksempler.
Klikk på ikonene for å komme til profilene våre på Instagram, Twitter, Facebook, YouTube og Issuu. Etter det kommer du til info og noen eksempler fra de ulike sosiale mediene vi bruker.
Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.
Kopiar av kjerneprøvar frå djupe boringar på Kolahalvøya skal visast fram i ei utstilling ved Naturhistorisk Museum i Wien. Dei originale prøvane stammar frå jordas urtid, henta opp frå russisk grunnfjell i eit NGU-leia prosjekt.
Er Island toppen av et stort, nedsunket kontinent? Forskere mener de har identifisert en geologisk hemmelighet; et sunket kontinent gjemt under Island og havet rundt - «Icelandia».
NGUs strategi er vår plan for å jobbe fokusert og godt med samfunnsoppdraget vårt slik at vi oppnår de konkrete målene som vi har satt oss. Samlet utgjør dette vår strategiplan for perioden 2020-2030.
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Norges forskningsråd har bevilget 20 millioner kroner til NGU for et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.
De samme teknikkene som benyttes ved geofysiske målinger på bakken, kan også benyttes ved målinger i borehull.
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
NGU utfører en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms. Opp til nå har 117 ustabile fjellpartier blitt identifisert, som kan utvikle seg til mulige fjellskred i framtiden.
Kvarts er et vanlig bergartsdannende mineral som har en rekke ulike bruksområder.
Feltspatmineralene er den viktigste gruppen av byggeklossene i jordskorpens bergarter og har en rekke anvendelsesområder. Nefelin opptrer ofte sammen feltspat, blant annet i bergarten nefelinsyenitt, og har dels overlappende anvendelsesområder.
Skred er naturhendelsen i Norge som har krevd flest liv og har forårsaket store økonomiske tap. Dette henger sammen med vårt spesielle landskap og vår geologiske historie.
Jern er det nest vanligste metallet på jorda og forbrukes i store mengder. Titan brukes i stållegeringer og rustfritt stål, mens jernlegeringsmetallene gir forskjellige egenskaper til stål og støpejern.
Den åtte mil lange Stuoragurra-forkastningen i Finnmark er dannet langt senere enn forskerne hittil har trodd.
På grunn av Norges spesielle geografiske forhold, med dype fjorder som trenger mer enn 100 km inn i det alpine landskapet, er fjellskred den typen skred som hyppigst har forårsaket katastrofale hendelser.
Grunnvann er mer enn bare drikkevann. Grunnvann er også en viktig ressurs med mange andre bruksområder som vann til husholdning, jordbruk, industri, som energikilde for grunnvarme og som kildevann for salg på flasker.
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
Det er mange ulike lover og sektormyndigheter som forvalter grunnvannet.
NGU har et nært samarbeid med oljeindustrien for å kartlegge kontinentalsokkelens oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass.
I anledning Geologiens dag 2021 forteller vi en historie basert på flere møter med barn og geologer. Den handler om gleden med å oppdage geologiens betydning i samfunnet og hvor mye vi faktisk trenger stein i hverdagen.
Geologiens dag 2021 handler om nyttige mineraler. I den forbindelse har vi laget en kort historie om hva som trengs for å lage en mobiltelefon.
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping.
Landets første vitensenter med marin profil er opna i Ålesund. Mareano-programmet har levert fagleg innhald og samstundes gjeve ein million kroner til den store satsinga i Atlanterhavsparken.

Seksjon for kommunikasjon og formidling har det faglige ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved NGU. Vi utvikler, driver og kvalitetssikrer kanaler for brukerorientert formidling om NGUs arbeid med å kartlegge Norges geologi. Vi har blant annet ansvaret for mediekontakt og pressearbeid, eksterne og interne nettsider, sosiale medier, film og foto, konferanser og arrangement, bibliotek, publikasjoner, grafikk, trykk og arkiv. Vi styrer også NGUs Servicesenter.

Vi har stort fokus på digitalisering og jobber hver dag for at all vår digitale informasjon, inklusive geologiske kart og data, skal være åpent tilgjengelig for samfunnet døgnet rundt, året rundt.

Kunnskapen om grunnvannsressursene i Norge må øke. Det er nødvendig for både å sikre nok vannressurser og samtidig hindre skader etter styrtregn og flom.
Grunnvannet finnes i bakken under oss og fyller porer og sprekker i henholdsvis løsmasser og fjell. Mengde, kvalitet og hvor dypt det er til grunnvannet vil avhenge av klima og de geologiske forholdene.
For 2,5 milliarder år siden førte økningen av oksygen i jordens atmosfære til nedfrysing av store deler av jordkloden, viser ny forskning. «Snowball earth» var et faktum.
Høye konsentrasjoner av kalsium og magnesium i grunnvann, eller vannets hardhet, kan gi bruksmessige problemer i for høye konsentrasjoner.
En borebrønn i fjell er ofte eneste mulighet og et godt alternativ dersom man ønsker å benytte grunnvann som vannforsyning til spredt bosetning eller til hytter.
Kva er mikrobiologisk vasskvalitet?
Noregs geologiske undersøking fråskriv seg ansvar i samband med eventuelle feil i svara nedanfor. Ytterligare informasjon om sentrale juridiske spørsmål finst i Vann- og avløpsrett
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn
Forskerne er ikke i tvil om at jorden er blitt varmere. For Norge viser beregningene at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer kraftig og hyppig nedbør. Hva vil dette bety for grunnvannet i Norge og hvordan vil det påvirke oss?

Sider