Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

11718 resultater
Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge.
Det største skjelvet i Nord-Europa i historisk tid skjedde i Lurøy-Sjona-området den 31. august 1819. Lurøyskjelvet, også kalt Helgelandsskjelvet, kunne merkes over hele Nordland, Trøndelag, Troms og nordlige deler av Sverige og Finland.
Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk og mye, mye mer.
Grå og unnselig stein til bygninger, betong, veier og infrastruktur er ett av de råstoffene som det brukes mest av, både globalt og lokalt. Dette kalles gjerne byggeråstoffer.
Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som vi mennesker opp gjennom historien har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål.
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning. Alle kartene viser Trondheim og er utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim, 2016. Klikk på bildene for å få kartene større og en mulighet for å laste de ned.
Young Trondhjemites 2020 er den femte konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
Fire av våre forskere har nylig vært på et maringeologisk tokt i Arktis med FF "G.O Sars". Her er deres historier, presentert som toktdagbøker på nettstedet mareano.no. Siste innlegg ligger øverst.
De kikker på stein i gamle bygninger og ser på strandlinja i marka, undersøker energiproduksjonen i Powerhouse og gransker geologien langs havnefronten. Forskere ved NGU kartlegger Trondheims geologiske arv.
Geofarer er naturlige prosesser som skjer på jorden og samfunnet må tilpasse seg til dem. Skred er den naturhendelse i Norge som har forårsaket flest tap av liv og mest økonomisk tap.
Ved å bruke et såkalt storymap som gir muligheten til å kombinere video, kart, bilder og mer, håper NGU-forskerne Terje Thorsnes og Lilja Run Bjarnadottir at enda flere vil ta i bruk havbunnskartene til Mareano.
Anvisning av boreplass til erstatning for gravd brønn som er forurenset av diesel.
Plass for dypbrønnsboring i gneisgranitt ble anvist.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
Uttak av borplassering i kambriske skifre for vannforsyning. Tvilsomt om en boring vil dekke behovet.
Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk. Anbefaling om sprengning i gammelt borehull.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Anvisninger av borested for vannforsyning til planlagte boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger og hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig (Thorleif Haugs vei)
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Det var ønsket vann til en enebolig (Moltebergveien). Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Vann til enebolig. Grovkornet Nordmarkitt, forholdsvis godt oppsprukket, men bratt terreng kan gi dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en rekke steder i kommunen. Boreplasser ble tatt ut.

Sider