Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
... i en periode som strekker seg frem til lørdag 7. desember ettermiddagen. Nedetid kan også forekomme søndag 8. desember. Nedetid NGUs servere Nedetid NGUs servere ...
... Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene. Nye havbunnskart nett Nye havbunnskart nett ...
... kunnskapen i en såkalt punktdatabase, vi viser alderen bergarten kun der prøven er tatt, og ikke over et område overflaten, forteller Alexandra Jarná, som er en av utviklerne av ...
... går i fjorden. En gigantisk flodbølge bygger seg opp vei mot Geiranger, og den erfarne geologen Kristian Eikjord, spilt av ... og Ingrid Skrede (UiT) er bare noen av de som har fokusert kartlegging av ustabile fjell langs norske fjorder og innsjøer. Også ...
... som vanlig drikkevann. Hvordan folk reagerer mineralinnholdet i drikkevann ser ut til å være kulturelt betinget. Mens ... med betydelig innhold av salter som sunt i andre land. grunn av høyere innhold av visse salter i naturlig mineralvann fastsetter ...
... Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter havbunnen og sendt til undersøkelse ved Avdeling for anvendt økologi og ... forsvinner i havet. Bare én prosent ender opp som søppel stranda eller fanges i is. De fleste typene forvitrer aldri helt, men ...
... De nye snøskredkartene som nå foreligger Internett er basert Forsvarets kartlegging i øvelsesområder. Under ...
... De nordiske landene har felles utstilling, og profilerer seg denne måten i Firenze. Klikk bildene over og under for store versjoner. ...
... disse er knyttet til NGU. NGUs stand har i år mye fokus to publikasjoner som er rykende ferske. Det ene er et geologisk kart over sjø- og landområder i Nord.Europa. Kartet er basert data fra 22 land, og kommer ut i disse dager. Den andre publikasjonen er ...
... av geologisk art. - Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... - Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten befaring i kommunen sist vinter. ... var nettopp fjorårets hendelser med skred og flom Vestlandet. Undersøkelsen viser blant annet at fylkesmenn og kommuner ...
... som involverer 33 europeiske land. - Når vi ser de uorganiske kjemiske elementene, karbon og andre fysiske og kjemiske ... formål Resultatene fra GEMAS-prosjektet kan benyttes mange måter: Et "jordarkiv" over europeisk landbruksjord og beiteland kan ...
... Vulkanen har ikke fått et eget navn, men har arvet navnet jøkulen (isbreen) den ligger under. Andre vulkaner har egne navn, for ... knyttet store usikkerheter til hvordan flyene ville reagere og ta skade av konsentrasjonen av askepartiklene, så da kommer ...
... Prøver fra sokkelen utenfor Nordkapp og Troms er tatt opp 3-400 meters dyp, mens det utenfor Nordland er hentet sedimenter 2.000 meters dyp, i skråningen der sokkelen går over til dyphav. Selv ...
... - Men den viser også at Norge må legge større vekt geologisk kartlegging, som et fundament for økt prospektering, ... De siste regionale flymålingene i Finnmark ble gjort 1960- og 1970-tallet. Sintef og Norut-rapporten sin side varsler at ...
... mens den blå rammen er hele prosjektområdet. (Klikk bildet for større versjon) Illustrasjon: Trond Skyseth/Statens kartverk ... Forsvarets forskningsinstitutt til å måle opp et område 1500 kvadratkilometer. Arbeidet skal skje i slutten av oktober og ...
... et større undersøkelsesprogram i Troms med sikte å lokalisere ustabile fjellparti som kan gi større fjellskred. I den ... har vi valgt å etablere fire målepunkter med GPS-utstyr fjellet. Årsaken er at volumet er stort nok til å gjøre skade. Området ...
... å organisere seg i en krystallinsk struktur. Eller sagt en annen måte: det dannes ingen krystaller. Obsidian kan ha forskjellige ... palagonitt. Hvilket uttrykk er det riktig å bruke? Navn vulkansk glass Navn vulkansk glass ...
... ein djup blå farge. Visste du at dette mineralet tenner alle pluggar...? Tenner alle pluggar ...
... Flyvingene i sommer skjer i Mauken i Målselv kommune, øysamfunnet Vanna i Karlsøy kommune i Troms, i Repparfjord i Kvalsund ... i Nord-Norge er i full gang. Flyr i jakten mineralressurser Flyr i jakten mineralressurser ...
... et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma. God kvalitet landbruksjord God kvalitet landbruksjord ...
... denne perioden, med start fredag kl 16.00. Nedetid NGUs servere Nedetid NGUs servere ...
NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale ... og annen informasjon. Du har mulighet til filtrere fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt ... etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet denne siden i tabell. denne siden finner du i all hovedsak våre ...
... kontinentalskråningen utenfor Lofoten i Nordland som tyder at det har foregått en kontinuerlig lekkasje av metan. Her finner vi ... forskningsfartøyet "G.O. Sars" i august skal bringe rede hvordan dette dalsøkket havbunnen egentlig ser ut. Forskere fra NGU og ...
... lunsj torsdag 5. og fredag 6. februar, og strømmes direkte ngu.no. Fullsatt auditorium under NGU-dagen om geologisk mangfold og naturarv. Verdifull naturarv drøftes NGU-dagen 2015. Over 100 deltakere gjester NGU-dagen "Verdifull ...
... utsatt for ulike påvirkningsfaktorer og som kan gå tapt lik linje med de mer biologisk betingede naturtypene. Men hva i all verden ... observatørstatus i FN. SÅRBAR: Et fossilt delta Grimsmoen i Folldal. Foto: Berit Husteli Artsdatabanken leder alt ...
... Lars A. HY-00122 Vurdering av syredestruksjon Bradalsmyra. Syredestruksjon Bradalsmyra, Raufoss. ...
... omfatter en undersøkelse av sedimentasjonsforløpet deltaet i Vågåvatn. Tidligere undersøkelser tyder at mesteparten av deltaet er bygt opp av materiale fraktet i suspensjon. Et ...
... Oppfølgende undersøkelser av kvartsforekomstene sørsiden av Saltfjellet erutført.De store kvartsgangene Nasafjell er prøvetatt i profiler og utbredelsen idagen er nærmere ...
... Omfatter ombygging eventuelt flytting av grunnvannsanlegget Braskereidfoss. Grunnvannsanlegget Braskereidfoss. ...
... presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen Svalbard Geokjemisk kartlegging Svalbard ...
Hatling, Harald 0800-3416 1729/14 Det ble målt 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i/s, og ...
... til Sykkylven. Forholdene er noe kompliserte grunn av torv, og infiltrasjons- forhold. Dessuten er bruksinteressene i området sterke og variable. Grusfilterbrønn Kjempehol i Sykkylven. ...
... en rekognoserende befaring av en "blåkvartslokalitet" Ytterøya, Levanger kommune. Det er registrert flere lokaliteter med "blåkvarts" ute Ytterøya. Den som ble befart, ligger ved Myrsve øvre. ... kvartsittganger som stryker nordvest - sydøst med fall 40-60 gr. mot sydvest. I aksessoriske mengder opptrer feltspat, kalkspat, ...
... er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske ... samt beryllometermålinger. Berylliummineraliseringene øya er hovedsakelig knyttet til beryll i pegmatitter. Mer enn 25 ... av mulighetene for økonomiske beryllioum-forekomster Tjeldøya. Berylliumundersøkelser Tjeldøya, Nordland ...
... og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i ... over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt ...
... mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk Frya ...
... (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser sykehustomta i Tønsberg. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell og ... kartfremstillingen av løsmassetykkelse og fjelltopografi. grunnlag av foreløpig prosesserte data ble det anbefalt et boreprogram som ...
... med analyseresultater fra diamantboringene (Pack-Sack) Haugesundsgangen og Harald Haarfagres gang, (to av Lyklingområdets) ... lavt og av begrenset økonomisk intresse. Gullforekomster Bømlo, Diamantboringer. ...
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.