Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6331 resultater
... senker roen seg i de fleste norske hjem. Men ute havet er forskerne om bord G.O. Sars i full sving. Skipet har ankommet ... og videoutstyret senkes ned mot havets bunn. Stein og knuste skjell Området rundt Bjørnøya er grunt og dominert av ...
En grabb blir senket varsomt ned fartøydekket til Seisma i sjøen øst for Smøla Nordmøre. Den skålformede griperen åpnes og bunnprøvene tømmes ut. - ... som for eksempel "slam", "slamholdig sand", eller bare "stein og grus". De fleste forekomster av skjellsand finner vi i ...
... Vi skal installere de nye kartene over dybde og bunntyper  i alt 13 fiskefartøy. Flere av båtene går i dag Barentshavet, men vi ... sandige sedimenter, oransje angir grus, og rosa angir grus, stein og blokk. HØY OPPLØSNING: Dybdedata fra Tromsøflaket vist ...
Nålsund, Roar 0800-3416 84.125 forespørsel fra Rana kommune har NGU utført en detaljert undersøkelse av ... sand (dels siltførende) over 14 500 fm3 med grus, samt en stein- fylling (tunnellmasse) ca. 7 800 lm3 (løs m3). Sanden er dårlig ...
... håp om å lære mer om hvordan grafitt-mineralet dannes. den måten kan vi bedre forstå hvor det lønner seg å lete for å finne ... Foto: Håvard Gautneb/NGU. Å skrive med stein – fritt inspirert av feltarbeidet ved Bjørnåsvannet – grafitt ...
MAREANOs høsttokt går langs Eggakanten midtnorsk sokkel, som er ett av områdene regjeringen har pekt ut som ... prøver av bunnfauna). Sjøbunn som er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B bildet under). I ...
- Du vil ikke bli med meg fossiljakt da? Direktøren ved Norges geologiske undersøkelse, Morten ... løse masser jordoverflaten, som til slutt har blitt til stein. Motsetningen er vulkanske bergarter som kommer fra det glohete dypet, og ... stor når Morten peker ut en tynn V-formet stripe i en liten stein han har kløvet. - Dette er en graptolitt, en gammel utdødd gruppe ...
... bergarter i vulkanrøret som fraktet flytende magma (smeltet stein) til overflaten. ”Halen” til venstre er sannsynligvis et resultat av ...       MAREANOs høsttokt fortsetter Mørebankene, som er et viktig fiskeriområde, og et av de viktigste ...
Forekomstenes totale volum er basert et digitalisert areal multiplisert med en anslått gjennomsnittlig ... Totalt og utnyttbart volum For å få et tall hvor stor den utnyttbare delen av forekomsten er, har NGU laget en modell ... i første rekke en jevn fordeling av sand, grus og stein og et styrkemessig godt bergartsmateriale.  I kommuner med store ...
... Selv om vi opplever at det meldte raset fra Mannen lar vente seg, er ras og store fjellskred plutselige og raske hendelser i et ... Mannen har brukt millioner av år å bli dannet. Stein som forteller en historie Bergartene fra Mannen består av gneiser. ...
... sand- og grusressursene innenfor en avgrenset eiendom Gardermoen. Undersøkeslene er gjennomført ved georadarmålinger og ... vist at massene består av et grovt topplag med sand, grus, stein og en del blokk. Mektigheten det grove laget er 5-6 meter. Under ...
... bestått i avgrensning av forekomstene i felt ØK i M 1:5000, studier av snitt i massetak, 6 slagsonderboringer, tot. 360 ... m2 og inneholder ca. 1.6 mill. m3 siltig sand, sand, grus og stein. Foruten ca. 40-60 000 m3 grovere masser er det alt vesentligste av dette ...
... borhull ble påsatt. Resultat: Det synes som man har et fall larvikitt med godt fargespill mot øst. Taket av usikker stein blir mektigere. Overgangene er ikke skarpe. Flere sprekkesoner og ...
... i Vefsn kommune. Trappa, som er under bygging, går rett opp det karakteristiske Øyfjellet fra industribyen Mosjøen. Bjørnar hadde ... AS fordi de er så dyktige til å bygge naturlige anlegg av stein. De bruker ikke noe sement eller maskiner, bare sin egen rå styrke og ...
... seg sakte, men sikkert tilbake fra maksimumsposisjonen sokkelkanten, langt vest for dagens kystlinje. Klimaet var varmt og breene ... over terrenget, skrapte berg og transporterte sand, grus og stein ut mot isens ytterpunkter. Materialet ble avsatt i mektige morenerygger ...
... indikerer hard bunn, eller at sedimentene er grove (grus og stein). batymetridata (Figur 1 og Figur 2) ser man at områdene med høy ...
Brunstad, Harald Schinstad, Stein 0800-3416 90.121 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av ...
... mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" ...
Wolden, Knut 0800-3416 2003.001 oppdrag fra Feiring Bruk AS har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjort ... et område mellom E6 og jernbanen sør for Hauerseter Gardermoen. Feltarbeidet har bestått av sonderboringer for å vurdere ... havnivå. I de øverste lagene er massene grove med en del stein og blokk. Mot dypet blir massene gradvis finere, med sand som den ...
... Reidulv Rise, Leif 0800-3416 99.084 Basert tolkning av seismikk, sidesøkende sonardata, batymetri og bunnprøver, er ... evt. dekket med et tynt lag av grove erosjonsrester (grus, stein etc.). De harde sedimentene kan være dekket av sand i andre områder, ...
... Millstone landscape 2012.020 Kvernsteinsbruddet Nord-Talgje dekker til sammen et område 20 600 m2. Bruddet er naturlig ... tid. I bunn av veifaret er det registrert en oppbygging av stein, en mulig plattform for tilhogging og pålessing, og fra denne er det ...
... den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er ...
Sanddyner havbotnen blir bygd opp av havstraumane, som flytter sanden i ... Dynene - med sine bylgjer og rifler - blir ein målestokk bevegelsane havdjupet.  Å sjå slike sanddyner så djupt som her, i skråninga ...
... der. Etiopia er et av landene som det fokuseres under årets TV-aksjon «Vann forandrer alt», søndag 19. oktober. ... Bistandsprosjektet som NGU var en del av i Etiopia, strandet grunn av interne politiske uroligheter i landet og påfølgende konflikt ...
... til våre data. Vi vet at langt over halvparten av alle søk nett skjer via nettbrett eller telefon. Det har vi tatt konsekvensen av, ... Sverre Iversen. Han har, sammen med sine kolleger Laget for geomatikk og IT, utarbeidet en intuitiv og minimalistisk løsning ...
... geologiske bunnforhold, med blant annet skredområder kontinentalskråningen i nordvest, og morenemateriale avsatt fra isbreer kontinentalsokkelen. Legg merke til områder med Bioklastiske avsetninger ...
... Jon Landvik ved Universitetet for miljø- og biovitskap Ås, presenterte det NGU-leia prosjektet SciencePub under Polardagen nyleg. ... dei neste fire åra - med eit atterhald om løyvingane statsbudsjettet for 2008-2010. Midlane er delt ut til i alt 26 ...
... OG VAKKER: Geirangerfjorden med de syv søstre - nå også verdensarvlisten. (Foto: Edelpix) Det er to vakre og særpregede fjordområder, hver sin side av den mektige Jostedalsbreen, som nå har havnet ...
Slik ser sanddynene ut botnen av Barentshavet. Det er særs uvanleg å sjå slike så store djup. Sanddyna bak til venstre er ca. 1 m høg. Mindre sandrifler ...       Sanddyner havbotnen blir bygd opp av havstraumane, som flytter sanden i ...
... bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet UNESCOs eksklusive liste. Landskapsutviklingen - Dette var veldig ... med kunnskap om den særegne geologien og topografien Vegaøyene i verdensarvsøknaden til FN, som ble sendt i januar i fjor. ...
Resultater fra en rekke boringer i permafrosten Svalbard og fastlands-Norge er nå tilgjengelig nett. Permafrost sprøyter opp under boring i Adventdalen ...
...       - Vi ønsker å se mulige mineralforekomster i Atlanterhavet, men vi skal også drøfte ... mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, som ligger 2300 meters dyp 300 kilometer vest av Bjørnøya. Samtidig har Oljedirektoratet sin side samlet inn spennende prøver langs Jan Mayen-ryggen, men ...
... Torsdag 15. mai kl 18:00 vil det bli utført arbeid vårt nettverk og dette resulterer i nedetid våre systemer. Nedetid NGUs tjenester Nedetid NGUs tjenester ...
... langs Helgelandskysten. - Eurogranites er navnet et årvisst program med ekskursjoner som blitt arrangert i ulike land i ... er det Norges tur for andre gang. Årets tur startet Helgelandskysten mandag 27. juni med dagsturer fra Brønnøysund til Vega, ...
... Haakon spaserte forbi Eiliv Larsen og NGUs utstilling Lillestrøm. Her sammen med administrerende direktør Arvid Hallén og ... forskningsråd. Kronprisen tilbrakte hele formiddagen konferansen der han både holdt åpningsforedrag, snakket med en gruppe ...
... det undersjøiske skredet i Finneidfjord i 1996, basert registreringer fra multistråleekkolodd. Stor ulykke ... i Finneidfjord sommeren 1996. To hus og deler av E6 raste sjøen i kvikkleireskredet, som startet ute den bratte marbakken og som ...
... NGU tar prøver av forurensningen i de russiske bosetningene Svalbard. Forskere frykter at miljøgiften PCB kan spre seg Svalbard. Norges geologiske undersøkelser (NGU) tok sommeren 2007 over ...
... dag, og hvilke sedimentasjonsprosesser som er aktive. Klikk bildet for stor versjon. Havbunnskartleggingene er en del ... omtales som Troms II. Variert geologi Geologien havbunnen utenfor kysten av Troms er svært variert. Området er dominert ...
... viser den mest sannsynlige fordelingen av biotoper havbunnen. Dette er den første av MAREANO sine biotopkart hvor ... som grunnlag for biotopmodellering. Våre resultater tyder at oseanografiske variabler er svært viktige for å forklare storskala ... informasjon om topografiske og sedimentære forhold havbunnen med det oseanografiske miljøet. Sammen får vi da et mer ...
... bør sikres i et langsiktig perspektiv med en tidshorisont minst 50 til 100 år, sier Neeb. Høykvalitetsstein Forekomstene ... veg- og betongformål. Store forbrukstall Basert forbrukstallene landsbasis og et gjennomsnittlig forbruk pr innbygger ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.