Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6307 resultater
... av radarbølgenes penetrasjonsdyp gir klare indikasjoner at Eseelva påvirker grunnvannsstrømningen og dermed også ...
... Prosjektet startet med feltundersøkelser og datainnsamling et tokt med NGUs forskningsfartøy FF Seisma i mars 2009. Det ble samlet ...
... 90.129 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av ...
... 90.128 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av ...
... NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ...
... for bestemmelse av organiske miljøgifter, og i forskning humus-stoffer og deres egenskaper. Undersøkelsen viser at det bør være ...
... Bergartskvaliteten for de tre øvrige områdene er grensen av det som bør aksepteres som minimumskrav for etablering som er ...
... 0800-3416 1633/1B Etablering av grunnvannsuttak Kilemoen medfører opprettelse av restriksjonssoner, blant annet m.h.t. ...
... Denne type undersøkelser synes å gi tilfredstillende svar de søkte sammen- henger, og i flere av områdene sees også sammenhengen ...
... fleste ustabile fjellsidene beveger seg med lave hastigheter noen millimeter pr år. Flere av fjellsidene som til nå har blitt besøkt ...
... lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. ...
... geokjemiske kart. De målte og beregnede parametre varierer en systematisk måte. Resultatene indikerer at sur nedbør i visse områder ...
... 90.125 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av ...
... massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det ...
... et godt betongtilslag. Mineraltellinger i sandfraksjonen aktuelle sand- og grusforekomster i kommunen viser at det kun er ...
... Kvarts-feltspat-glimmer-flusspat: Svinefoten kvartsfelt Andøya vil bli befart. En del pegmatitter vil bli befart, da kvarts ...
... og grusreserver godt egnet for både vei- og betongformål. bakgrunn av de utførte analyser synes forekomstene Storskogmoen med ...
... av tidligere analyser av LANDSAT -1 data syntes å tyde at forgiftningsfeltene har karakteristisk lysrefleksjon. Dersom forgift- ...
... i hovedretning NV-SØ til N-S. Langs en strekning omtrent 2 km, ca. 3000-5000 m fra Sandvika, vil tunnelen trolig ligge ...
... og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er ...
... er det laget en sammenstilling over utførte PSV analyser et utvalg norske bergartstyper sett i forhold til andre mekaniske ...
... Feltet som ble undersøkt i Rånbogan har en utstrekning 2.5 km2. Det ble foretatt både Turam- og VLF-målinger. Turam- og ...
... århundret gjenstand for en relativt betydelig gruvedrift apatitt. Forekomsten er dannet ved metasomatisk omvandling av en ...
... kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Innenfor dette ...
... har PCB-forurensede yttervegger. Fra 1950-tallet frem til ut 1970-tallet ble PCB tilført bygg i mørtel og betong via PVA-blandinger ...
Bergstrøm, Bjørn 0800-3416 1633/18 oppdrag fra "Forprosjektet" og i samarbeid med "Prosjekt temakart, ...
... foreløpige resultatene fra boringene gir ingen indikasjoner funn av sulfidmineraliseringer som kan ha økonomisk verdi. Oppfølging av ...
... varierer en del, men gir ingen klar og entydig indikasjon hva dette betyr for materialsammensetningen. Et betydelig innslag av skrå- ...
... av noe større styrke og utstrekning. Målingene kan tyde at de kjente malmleier ikke går nevneverdig ut over det som er fastslått ...
... i området Svelvik-Sande har vært befart med hensyn sine mulighter for blokksteinsproduksjon. De gunstigste områder ligger 2-3 ...
... Det er utført 5 XRF-analyser. Prøvene er analysert pressede pulvertabletter, og det er brukt standardoppsett for analyse av ...
... og det er ikke kommet fram indikasjoner som peker en sammenheng mellom mineraliseringene i Smøråsen/Tørråsen og ...
... av grunnvann til energiformål i tettstedet Burfjord. Det er bakgrunn av de utførte undersøkelsene anbefalt at det etableres ...
... til å utnytte økonomisk. - Osenfeltet er stedvis rik bly, men har for liten mektighet. - Galåfeltet viser positive trekk, men ...
... og sinkblende. Undersøkelsene har gitt indikasjoner malmmineralisering som øker mot dypet. Kompletterende geofysiske målinger ...
... for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor Melhus kommune er det ...
... oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging samme måte som det er gjort i resten av fylket. Det er i dag liten ...
... oppfølgende undersøkelser anbefales å sjekke mektigheten løsmassene i sone 42 og gjerne også i sone 4. Dersom det skal gjøres ...
... 1770 til 1940-1950 og at den har økt 5-6 ganger siden sent 1960-tallet sammenliknet med gjennomsnittlige pre 1940-verdier. Økt ...
... mulighet for eksponering av bly og arsen fra forurenset jord lekeplasser og i boligområder i inder byområde. - Det gjennomføres en ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.