19 resultater
... Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke. ...
... "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane ... "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane ...
... "ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal" tar sikte en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal ...
... de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha havmiljøet og fremtidens globale klima. CAGE ...
... ender i dag opp med forsinkelser eller budsjettsprekk grunn av uforutsette grunnforhold, fordi informasjon om undergrunnen er ... digitale tjenester. Vi arbeider også med å øke kvaliteten eksisterende data, blant annet ved å utvikle løsninger for å tilby mer ...
Programmet skal gi svar spørsmål som: Hvordan er landskapet norsk kontinentalsokkel? Hva består havbunnen av? Hvordan er det biologiske mangfoldet fordelt havbunnen? Hva er sammenhengen mellom det fysiske miljøet, biologisk ...
... alder og landskapsutvikling av dypforvitret fjell både land og sokkelen. Prosjektet er finansiert av fire oljeselskaper (Lundin Petroleum, ...
... Bilag om MINN-programmet Forsker Terje Bjerkgård feltarbeid i Hattfjelldal sommeren 2014. Mineralressurser i Nord-Norge ...
... hele Norge i målestokk 1:250 000 som vil bli tilgjengelig ngu.no. Den siste fasen av prosjektet er å forenkle den geologiske ... berggrunngeologiske norgeskartet. Her er et eksempel hvordan berggrunnen kan inndeles etter alder. Hovedmålet med prosjektet ...
... grafitt, som lå i bakken, ble omdannet til diamanter brøkdeler av et sekund da asteroiden traff bakken og etterlot seg et krater med en diameter 100 kilometer. Til sammen 28 diamantforekomster er beskrevet i boken, ...
... og kulturhistorien i Nordland. NGU har allerede vært feltarbeid i de fleste kommunene i fylket for å registrere gode geologiske ... langt utenfor landets grenser, mens andre er viktig bare lokalt nivå og kan f.eks. brukes for skoler. Alle geosteder registreres i ...
... av landet. Overvåkingsområdene ble valgt med tanke minimal menneskeskapt påvirkning fra lokale kilder og også minst mulig ... aktivitet. LGN data er benyttet i en rekke prosjekter. 80-tallet inngikk noen av observasjonsområdene i det statlige programmet ...
... samme område. Det er betydelig politisk og økonomisk fokus dette området, forårsaket blant annet av mulighetene for tilgang og ... kunnskap om de viktigste forekomster og formidling av dette måter som er tilpasset flere brukergrupper. Første skipslast med ...
... jordskred, flomskred og snøskred (spesielt sørpeskred) viftesystem i Norge. NGU har gjennomført to sesonger med detaljert kvartærgeologisk kartlegging med fokus bratt terreng (1:10 000) som grunnlag for skredfarekartlegging for NVE. ...
... Informasjonen i databasen har stor nytteverdi flere områder. Brønnborere kan for eksempel bruke opplysninger fra andre ... arealplanlegging. Enten for å beskytte brønnene med tanke annen arealbruk, eller ved å bruke opplysninger fra boringer til å ...
... og modernisere informasjon om ressurser i Trøndelag, og se mulighetene for å finne og utvikle dem 2) Kunnskapsløft for ... ressurser 5) Kunnskap om landskap. Programmet skal se landskapsutvikling i Trøndelag som immateriell verdiskaper i et ...
... kartleggingen av Norges kyst, sokkel og dyphav kan gjøres en best mulig måte. Soloppgang under et maringeologisk ...
... etablere gode forvaltningsverktøy for mineralske ressurser europeisk plan, og for å sikre råvaretilgang og forsyningssikkerhet for ...
... geologisk og geokjemisk informasjon fra lekkasjesoner havbunnen og underliggende reservoarer skal vi tidfeste når lekkasjene havbunnen har skjedd, skille mellom grunn biogen og dyp termogen ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.