95 resultater
... senker roen seg i de fleste norske hjem. Men ute havet er forskerne om bord G.O. Sars i full sving. Skipet har ankommet ... og videoutstyret senkes ned mot havets bunn. Stein og knuste skjell Området rundt Bjørnøya er grunt og dominert av ...
En grabb blir senket varsomt ned fartøydekket til Seisma i sjøen øst for Smøla Nordmøre. Den skålformede griperen åpnes og bunnprøvene tømmes ut. - ... som for eksempel "slam", "slamholdig sand", eller bare "stein og grus". De fleste forekomster av skjellsand finner vi i ...
... Vi skal installere de nye kartene over dybde og bunntyper  i alt 13 fiskefartøy. Flere av båtene går i dag Barentshavet, men vi ... sandige sedimenter, oransje angir grus, og rosa angir grus, stein og blokk. HØY OPPLØSNING: Dybdedata fra Tromsøflaket vist ...
MAREANOs høsttokt går langs Eggakanten midtnorsk sokkel, som er ett av områdene regjeringen har pekt ut som ... prøver av bunnfauna). Sjøbunn som er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B bildet under). I ...
... indikerer hard bunn, eller at sedimentene er grove (grus og stein). batymetridata (Figur 1 og Figur 2) ser man at områdene med høy ...
Sanddyner havbotnen blir bygd opp av havstraumane, som flytter sanden i ... Dynene - med sine bylgjer og rifler - blir ein målestokk bevegelsane havdjupet.  Å sjå slike sanddyner så djupt som her, i skråninga ...
... eventuell forurensning. Alt dette kan du få høre mer om en MAREANO-konferanse 29. oktober. Når forskerne finner ut hvilke ... i et område, tar de hensyn til både de fysiske forholdene havbunnen, som for eksempel terreng og sedimenttype, og hvilke dyr som ...
... husrom Toktlivet har mange hyggelige opplevelser å by og noen utfordringer, men for det meste består dagene av arbeid der man følger bestemte rutiner og standarder. Mens vi er tokt er FF «G.O. Sars» vår lille verden, der vi jobber, spiser, sover, ...
... Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter havbunnen og sendt til undersøkelse ved Avdeling for anvendt økologi og ... forsvinner i havet. Bare én prosent ender opp som søppel stranda eller fanges i is. De fleste typene forvitrer aldri helt, men ...
... kontinentalskråningen utenfor Lofoten i Nordland som tyder at det har foregått en kontinuerlig lekkasje av metan. Her finner vi ... forskningsfartøyet "G.O. Sars" i august skal bringe rede hvordan dette dalsøkket havbunnen egentlig ser ut. Forskere fra NGU og ...
Marin -Landformer havbunnen ...
... store mengder krigsmateriell etter andre verdenskrig dumpet 600 meters dyp. Også en rekke mindre kondemnerte fiskefartøy er senket i ... trekker med seg løsmasser innover i fjorden. Gjenstandene bunnen blir aldri begravd, tvert i mot ligger de sterkt eksponert. De er i ...
... Ho fortel at den nye satsinga inneber ei investering til saman 84, 6 millionar kroner over tre år, og at dette skal ... May Britt Myhr ved NGU, - arbeidet vil vere starten noko som kan bli eit komplett og solid kunnskapsgrunnlag for forvalting av ...
... til kontinental- skråningen. A: finkornige sedimenter skråningen; B: grove sedimenter øvre delen av skråningen; C: ... vanligvis mye grovere, og kan bestå av grusholdig sand med stein (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
- Vi skal mellom anna sjå kordan gass og væsker påverkar eigenskapane til sedimenta. Kva skjer når til dømes metan strøymer opp gjennom sedimentlaga havbotnen? seier Jochen Knies. Forskarane skal først segle til ... gjennomtrengelegheit og saltinnhald i sedimenta, for å sjå kva som kontrollerer straumen av væsker. I Framstredet - Seinare ...
... ei moderne og brukarvennleg utforming, som fungerer både PC/Mac og mobile einingar med berøringsskjermar. Målgruppa er forvalting, ... - Nokre av karta har tidlegare vore tilgjengelege nettsidene til Mareano-programmet, der dei framleis skal visast saman med ...
... i norske havområder i over ti år. Nå vil de ut de syv hav, og har sjøsatt MAREAGLO. - Temaet ble diskutert EUs årlige Maritime Day i Storbritannia nylig, forteller forsker Terje ...
... Generelt avsettes de største og groveste partiklene grunt vann, mens de finere partiklene blir ført ned dypere vann, eller ... som er interessant. Skjellsand i veksling med stein og grus. Foto: NGU. Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall ...
... først mer sandholdige, og deretter mer grusholdige. den undersjøiske delen av strandflaten, som er det lavtliggende, kuperte ... dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette gjenspeiler at havbunnen langs kysten er sterkt påvirket ...
Kartet er basert bunntype, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den ... hva mer finkornig materiale vil. Hard moreneleire med mye stein vil være svært vanskelig å grave i, mens fjell bunnen eventuelt må sprenges bort. Kartet er viktig for utbyggingsprosjekt ...
De nye bunnsedimentkartene dekker åtte områder til sammen 8 500 km 2 . Det er store forskjeller i bunntype fra område ... og sandholdig slam, men enkelte steder også grus, stein og blokk. Hopenbanken, grunnere enn ca. 200 m, består havbunnen for ...
... havbunnen og lager kart over bunnsedimenter basert kornstørrelse har vi en liste nesten 30 klasser å velge mellom. ... i områder med sterke bunnstrømmer. Grus, stein og blokk:  Dominert av grus, stein og blokk, med kun mindre mengder sand og/eller slam. Bunntypen dominerer ...
... Stad i Selje kommune, kan en se hvordan sedimentfordelingen havbunnen veksler mellom sand (skjellsand), grus, og områder med stein og blokk. Sanden flytter seg med strømmene langs havbunnen, slik at det ...
... kartene over Bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker områder til sammen 19 000 km2 ( www.mareano.no ). Det er store forskjeller i ... inn mot kysten. Her finnes store områder med sand, grus og stein, og bart fjell eller bart fjell med et tynt dekke av sedimenter stikker ...
... multicorer, samt seismiske data. Her følger noen eksempler klasser som er brukt: Morene Morene ble avsatt av isbreer ... alt fra leir til blokk. Morene med et topplag av sand/grus/stein er den dominerende bunntypen mange banker. Det samme kan også finnes ...
Forklaringen fenomenet "Hjelmen" finner man i undergrunnen. Saltavsetninger fra karbon- ... ikke svaret i denne omgang. Smakebit f : Stein er pent dandert bunnen med et dryss av rosa anemoner som prikken over ... Disse er vanlige alle steder der det finnes feste, som stein, grus eller skallet til eremittkreps.      Smakebit ...
... og dybdedata. De digitale havbunnskartene var installert Olex kartplotter, og nå har 11 av fiskebåtene rapportert sine ... sandige sedimenter, oransje angir grus, og rosa angir grus, stein og blokk. Blålilla farge viser sannsynlige forekomster av ... dybdeforhold kan være nyttig for fiskere, dersom de finnes digitale plattformer som fiskerne bruker i sitt daglige arbeid. Erfaringer ...
... utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet avtalen Norges vegne. Begivenheten hadde stor betydning for kartleggingsprogrammet ... at fisken (Kloskaten) får problemer når den støter stein. Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet Internasjonal interesse ...
... og avsetning av sedimenter, og hvordan strømforholdene er havbunnen. Områder med avsetning av finkornete sedimenter (slam og ... det ofte ligge igjen et utvaskingslag av sandholdig grus, stein og blokk havbunnen. Styrken bunnstrømmene indikeres av ...
Her er noko av Rundeskatten stilt ut Runde Miljøsenter. Fleire titals tusen dukatar vart henta opp frå ... karta; moreneryggar, skipsvrak, skredavsetningar, gjørme og stein, bratte bakkar og blankskura berg. Frå tru til kunne - No får ...
Marin landskapskartlegging går ut å beskrive de store trekkene i topografien havbunnen. Klassifiseringen som er gjort bygger Naturtyper i Norge ... fjerne finkornet materiale, slik at bare sand, grus og stein blir igjen. Her finnes typisk hardbunnsfauna, som kalkalger, svamp og ...
... forkastninger i jordskorpen og bidrar til metanlekkasjer havbunnen langs kontinentalsokkelen utenfor Svalbard. - Vi ser det ... forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Stein- og kjerneprøver avslører fortiden Slik ser en karbonatskorpe ...
... lag 20 000 år siden, og sporene etter isen kan sees tydelig havbunnen. I midten av figur 2 ser man et komplisert mønster av parallelle rygger havbunn. Disse ryggene er dannet ved at morenemateriale ble presset inn i ...
... fra boreprosjekter over hele landet. Innsamlingskostnad kjernene representerer en verdi ca. 1 milliard kroner. Økende etterspørsel etter mineralske ...
... lomme - en akvifer - med ferskvann skjult under sedimentene havbunnen. Signal fra istiden Her er det påvist ferskvann i sjøen, i to gjel utenfor Lofoten og en fiskegrunne utenfor Meløy. Foto: NORCRUST. - Vi har hørt fra ...
... over Åramsundet, der to vrak frå andre verdskrigen synest botnen. Her går skipsleia gjennom tronge kløftar, og den kraftige straumen lager bølgjemønster i sanden havbotnen. Vraka er kjende av Kartverket frå før, og er allereie angitt ...
For fjerde året rad samlet forskere innen maringeologi fra MAREANO ,  INFOMAR  og  ... i alle landene, selv om vi har litt ulik tilnærming. denne workshopen diskuterte vi blant annet metodene vi bruker og hvordan de ... I Norge er kun litt over ti prosent av havområdene sokkelen kartlagt så langt. I disse områdene vet man nå mye om terreng, ...
... med tallrike oppstikkende rygger. Utallige korallrev vokser toppen av disse ryggene og kontinentalsokkelen bak skredkanten. Også Sularevet ligger toppen av ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.