56 resultater
... Vi skal prøve å forstå hvordan isen i Antarktis reagerer klimasvingninger og sammenligne det med siste istid i Skandinavia, sier ... støttet av to fjellførere og en lege, kjøre hundre mil iskappen for å hente inn mellom 200 og 250 prøver. Lang fjellkjede ... en tre måneder lang ekspedisjon i Dronning Maud Land. Stein i Antarktis avslører isdekke ...
... heter det blant annet: «Hvis du er en av dem som lurer litt det du ser din vei, kan jeg love deg at denne boka vil gi en ny ... og terrengformer fra siste istid. Ref.: STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen ...
... geologisk arv. Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... Romundset ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ørland i Trøndelag utarbeidet geologene nylig en detaljert kurve over ... lekebåt i tre ble funnet i kulturlagene, noe som tyder at unger også for tusen år siden var opptatt av lek og moro. ...
... glade og stolte over at vi fikk innvilget prosjektsøknaden 3,8 millioner kroner. Vi starter feltarbeidet Jan Mayen allerede i sommer, understreker forskerne Eiliv Larsen og Astrid ...
Gullgraver Marius Frang fant den rekordstore gullklumpen 34,9 gram i elva Gisna i Rennebu. Den har nå blitt undersøkt med ...  - Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø ...
... i det beskjedne krypinnet. Hytta står en elveslette – skåret ut i en 30 millioner kubikk stor ... byggegrunn. Og verdifulle masser. Han skuler skeptisk bort anleggsarbeiderene som så vidt har begynt å røre seg. Her skal det ...
... hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner vår tid. Vi må nå se nærmere hvordan så sterke krefter har blitt satt i sving i et “stabilt” Norge, ...
Toget Bergensbana rulla roleg inn Finse stasjon ein varm ettermiddag tidleg i juli. Finse stasjon ligg 1220 meter over havet, høgst av alle stasjonane jernbanenettet i Noreg. Halvannan times fjellvandring og du når ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt sjøbunnen under og etter siste istid. Denne sjøbunnen er i dag tørt land grunn av landhevningen. Kvikkleire kan dannes når det salte porevannet i ... stod etter siste istid, og det varierer rundt om i landet. Østlandet er MG opp til cirka 220 meter over dagens havnivå, mens den i ...
Her forteller forsker Fredrik Høgaas om kartlegging kartblad Vinstra i Gudbrandsdalen, et område som historisk sett har vært ... se noe av det vi har oppdaget i prosjektet så langt. Klikk bildet, sett presentasjonen i fullskjerm-versjon, og få en innføring i ...
... Bilde viser et lite utdrag av quizen. Klikk bildet for å kunne lagre eller printe ut hele quizen.  Under er ... i quizen.  1. Se berggrunnskartet "Hvilke stein finner du i Trondheim”.Sammenlign fargene i kartet med fargene i ...
... for en geopark. Det finnes flere slike rundt i landet, som fortjenstfullt vis bidrar til å spre interessen for stein, landskap, naturressurser og det geologiske mangfoldet. Geologisk ...
... om denne tiden. I dag er det langt fredeligere Jan Mayen enn den gangen, og stort sett er det forskere som får bo og ... fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) var sist høst Jan Mayen. Først og fremst kartlegger de øyas geologi og hvordan klimaet ...
Is og isbreer dekker nærmere 60 prosent av landområdene Svalbard og har mange måter definert landskapsutviklingen. Et spesielt fenomen er ...
... unge at vi også må prøve å forstå geologien nytt, sier forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Undersøkelsene tyder at bergspenninger i jordskorpa kan utløse store jordskjelv også i et ...
Vi har tatt oss opp et fjellplatå 106 meter over havet øya Leka i Nord-Trøndelag. Øya er kåret til Norges geologiske ... Leka før hun, sammen med de andre kjempene, ble til stein da sola rant. I virkeligheten var hun bare en del av berggrunnen. ...
Denne kronikken sto trykk i Adresseavisen, 7. desember 2016. Fra utbyggere blir det ... at vi ikke er ikke tjent med at det legges lokk (les: vern) arealer. Dette utdypes videre med at rigide begrensninger ikke står seg i ... kan bestå av leire og silt som en gang i tiden var avsatt havbunnen, det kan være sand og grus som ble avsatt av breelver da isbreer ...
... (NGU) har klatret opp i den bratte lia ved bygda Sennesvik Vestvågøya i Lofoten. Rett over henne troner den stupbratte Guratinden, ... fjell- og åssidene her blitt utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en ...
... sirkulær til å være svakt elliptiske med en syklisitet 100 000 og 400 000 år. Jordaksens helning varierer mellom 22.1˚ og 24.5˚ og forandrer seg med en periodisitet 41 000 år. Jordens stilling i forhold til solen har variert ...
... Longyearbyens beboere, og blir sett av alle fly som lander Svalbard lufthavn. - Det er spennende å arbeide Svalbard fordi alle prosesser er så aktive. Det er heller ingen vegetasjon ...
... med to nye kvartærgeologiske kart fra Svea-området Svalbard. - Til tross for meget interessant geologi, er Svalbard ... arbeidet med arktisk geologi, både i Norge, i Russland og Grønland. Starten arbeidet ved Sveagruva var et pilotprosjekt for ...
... synkrone, noe som bevitner de dramatiske klimaforandringer den nordlige halvkule i denne perioden. - Samtidig som studien viser ... lokal, men ikke mindre viktig, kompleksitet i breenes svar det regionale klimaet, forklarer Lakeman. (A) Kontinentalisdekket ...
Her er juryens grunngjeving: I 2019 har mange NGU bidratt med interessante artiklar. Prisen i år går til ein artikkel som set søkelyset prosessar som har forma landskapet. Publikasjonen bygger data som vart ...
... og arbeider for tiden ved NGU i Trondheim, hvor hun nå ser dynamikken i isdekkene i Antarktis. Hun deler Aarhus-gruppens syn fjelldannelse, men har i denne undersøkelsen kun konsentrert seg om de ...
... mengd artiklar som reflekterer den høge faglege standarden arbeidet ved NGU. Forsking og utvikling (FoU) er grunnlaget for ny kunnskap ... Anders Romundset, Thomas Lakeman og Fredrik Høgaas - og ser rekonstruksjon av havnivåendringar langs kysten Sørlandet. ...
Ved å studere iskjerner fra innlandsisen Grønland, kan vi finne ut hvordan det globale isvolumet og havnivået har ... (O18), og dermed anrikes i snø som faller ned og danner is breene. Som en følge av dette, anrikes samtidig havet det tunge ...
... vannførende lag, og saltvann kan påvirke kvaliteten grunnvannet. Slike problemer kan imidlertid utelukkes over den marine ... over områder der forekomst av marin leire er mulig basert løsmassetyper fra de kvartærgeologisk kartene, koblet med ... etter siste istid. Marin grense Norge rundt er en nyvinning NGUs nettjenester. – Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og ...
... Eiliv Larsen, har Christoffersen i år gjort feltarbeid oppdrag frå Artsdatabanken i kommunane Farsund, Røros og Tydal. ... høyrd om eskerar . Det er ryggar av sand, grus og stein som vart danna av avsetningar frå elvar med smeltevatn under isbreane. ...
... demmet en innsjø som var 25 km lang og dekket et areal 85 km2. Innsjøen var dermed betydelig lengre enn noen av dagens innsjøer Svalbard. I de indre deler av Van Mijenfjorden, ved Svea, er det et ...
Illustrasjon: Kartverket Marine avsettingar land - til dømes terrassar, strandvollar eller delta - er saman med ... under oss kan synast solid nok, men i realiteten står vi ei tunn skorpe som dekkjer ein seigtflytande mantel. Det skal difor ikkje ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... vakker natur, rammet inn det internasjonale forskerteamet 11 personer i Øst-Antarktis sist vinter. - Vi arbeidet i en ... måler konsentrasjonen av kjemiske isotoper som dannes når stein og sediment eksponeres for stråling fra verdensrommet. Slik kan man så ...
Det kryr av folk Gudenes øy. Vi er Jeju Teukbyeol Jachido i Koreastredet, langt ute i havet sørvest for ... jevn strøm, dag etter dag, året rundt. En svett tur nærmeste høydedrag, og så ned til havet og stranda. Her myldrer det av ...
... den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger ( kartapplikasjonen: tykk havavsetning). Denne løsmassetypen er markert med blå farge det kvartærgeologiske kartet, der avsetningen finnes i dagen. ... under andre løsmassetyper (som vises med andre farger det kvartærgeologiske kartet) under den marine grensen. I datasettet ...
... i bruk  * I riktig målestokk, det vil si basert kvartærgeologiske kartdata i 1:50.000 eller bedre. Type 1: Svært ... skulle vise seg over MG i MML-kartapplikasjonen, beror dette usikkerhet i vurdering av MG og/eller i avgrensning av avsetningstyper ...
... Jan Mayen er spesielt spennende for geologer som forsker tidligere tiders klima. Litt forenklet kan du si at øya ligger grensen mellom kalde arktiske vannmasser og varmere atlantiske vannmasser. ...
... frå NGU gjorde ein sjeldan fangst da dei var boretokt for å kartleggje fortidas havnivåendringar Sørlandskysten sist vinter. Under sikting av materiale frå ei av ... skjel eller ei barnål, så dette vekte rettmessig oppstuss kjernelaboratoriet ved NGU.  Beina dukkar fram frå ...
- Arbeidet er direkte knyttet til klimaendringene jorda. Når isen i Antarktis og Grønland smelter, stiger havet. Spørsmålet er hvor og hvor mye, og hvor ...
... har lenge vore brukt av geologar for å datere alderen fjell, eller rettare sagt når oppsmelta fjell (lava) størknar og minerala ... Det nye i artikkelen er å bruke den same metoden svært finkorna mineralkorn, som for eksempel leire danna ved kjemisk ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.