29 resultater
Bekkesedimenter inkluderer alt materiale består av stein, grus, og finstoff av mineralkorn, samt planterester og Fe-Mn oksider ... blir tradisjonelt samlet inn midt i bekken og våtsiktet stedet til fraksjonen(<180 µm). Bekkesedimenter ...
... Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start en framtidig og langvarig tradisjon for fagmiljøet. Temabeskrivelsen ... Helen og Anja håper å se mange engasjerte hydrogeologer vinterkonferansen, og at vi som verter fra norsk side bidrar med mange og ...
... av usorterte bergartsfragmenter av alle størrelser (blokk, stein, grus, sand, silt og leir). Morenematerialet har kantede partikler og er ... og fysisk nedbrytning av bergarter. Forvitringsjord dannes stedet, til forskjell fra de fleste andre typer løsmasser som har blitt ...
Små barn i barnehager, grunnskoler og lokale lekeplasser er de som har størst/mest kontakt med jord og sand. ... etc. Vurdere hvorvidt behovet for støtdempende matter lekearealer er ønskelig hvor dette vurderes. NGU har vist at disse kan ... for opprydding i forurenset jord i barnehager og lekeplasser. Samtlige barnehagers overflatejord i de ti største byene og ...
... I Paris. Grunnstoffenes periodiske system er basert kjemiske likheter og ulikheter mellom de over nitti grunnstoffene som alt ... lantanoidene (sjeldne jordartsmetaller) og actinoidene. slutten av 1800-tallet ble imidlertid de relative atommassene brukt av ...
... utvikling. Utslippene av de fleste miljøgiftene listen har blitt betydelig redusert siden da. Utslippsreduksjonene er ... forbindelser som bio-akkumuleres og er giftige. Eksempler uorganiske miljøgifter er arsen, bly, kadmium og kvikksølv. ...
... ble først kjent i forbindelse utslipp i Seveso, Italia 1970-tallet. I Norge ble dioksin kjent i forbindelse med utslippene fra ... førte til umiddelbare tiltak med kostholdsrestriksjoner fisk fra innsjøene nær Kirkenes og bruk av vann fra innsjøene i Kirkenes ...
... miljøgifter, har PCB ein negativ påverknad mellom anna isbjørn, polarrev, kvalross og fuglar. Miljøgiftene veikjer evna til ... til barn Boka handlar om vesle Bjørnis som bur toppen av jorda, i isbjørnparadis, saman med selar, ismåker og ...
Fokus miljøgifter økte markant fra 1960-tallet da den amerikanske biologen Rachel Carson skrev boken "Den tause våren" (1962) basert at fuglene forsvant grunnet bruk av sprøytemiddelet DDT. Etter utgivelsen av denne boken ble det etter hvert fokusert flere miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i ...
... å representere et stort område. Dette gir økt presisjon dataene; to prøver ved siden av hverandre vil høyst sannsynlig gi like ... beiteland (0-10 cm) fra rundt 2100 lokaliteter i en tetthet én prøve per 2500 km2. I alt finnes det data for 60 elementer ved ...
... i korte perioder er noe flere har opplevd. Eksemplene mye regn kort tid er mange og friskt i minne. Kvam i september 2018. Oslo i juni og ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... Bilde fra en av plakatene. Klikk bildet for å vise plakatene og få muligheten til å laste de ned.  ... Her finner du brosjyren og plakatene som blir delt ut skolene. Nederst finner du en lenke til NTNUs hjemmeside med nyttig ...
... død i Isdalen utenfor Bergen i 1970. NRK jakter nye spor leting etter kvinnens identitet. Med hjelp fra dataene i GEMAS-prosjektet ... ble funnet i et gammelt lager Haukeland sykehus. - Ved å sammenligne forholdet mellom ... mellom de ulike strontiumisotopene i jorda varierer ulike steder. Forskerne har derfor samlet data som viser hvor man finner ...
- Kartene inngikk opprinnelig i en kartserie fra 2007 42 kart som dekket hele fastlands-Norge. De nye, oppdaterte kartene ... nyttige for universiteter og andre institusjoner som forsker den geologiske utviklingen i området, sier Gellein. Flymagnetiske ...
... for arrangementet og byen fikk sin tredje stjernerestaurant kort tid. En viktig årsak til Trondheims status som matby er tilgang kortreiste råvarer av god kvalitet. Er du bosatt i Trøndelag, bor du midt ...
Analysene av sedimentene, som er tatt MAREANO-toktene i 2014, viser også at det er litt høyere arsennivåer i ... Kadmium er til stede i litt høyere konsentrasjon en enkel stasjon i Norskehavet. FIGUR 1: Kjemiske analyser av sedimentprøver fra i alt 14 stasjoner viser at det enkelte stasjoner er forhøyde verdier av nikkel, arsen og kadmium. Dette ...
... tid slites malingsflak løs fra husfasadene og faller ned fortau og veibane. Målinger av sedimenttransport  utført   5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ...
Tenker du hva som befinner seg under asfalten der du bor? Vet du hvor råstoffet til ... i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler interessekonflikter og hvordan slike kan løses, hvordan kartlegging av det ...
... er dramatiske for oss. Det er åpenbart at vi må spare både drift og investeringer i tida framover, sier Nordgulen. ... å bevilge til sammen 9,5 milliarder kroner for å bøte flyktningkrisen. I hovedsak dekkes beløpet inn ved at samlede skattekutt ...
... I sommer ble kurset GEO 4360 / GEO 221 avholdt Elverum for 3. året rad, og vi kan slå fast at vi har lært mer om grunnvannsressursene i ...
... deponier. Metan er en slik typisk deponigass. Et eksempel slike avfallsdeponier er Ladefyllinga i Trondheim, som er blitt kartlagt. ... under gitte forhold. NGU har jobbet med denne problematikken flere nedlagte deponier (lenker til relevante rapporter). Metanutslipp fra ...
... i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga botnen av Lille Lungegårdsvannet er ein oversikt gjennom tusenvis av år ... har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort med karbon- og ... til bestemte historiske hendelsar. - heile sedimentsøyla har vi gjort kjemiske analyser av organiske ...
... Arbeidet sør i Trøndelag i sommer er en fortsettelse tidligere års arbeid, både i Nord-Norge og i de nordlige delene av ... øverst i en jordprofil, og løsmasser, vanligvis morene, et par spadelengders dyp. Her skjærer Malin Andersson av en del ...
... gir en presentasjon av variasjonen av valgte grunnstoffer jordoverflaten. De utarbeides grunnlag av kjemiske analyser av blant annet bergarter, jord, bekke- eller ...
... av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om ...
... kontaktperson er Stepan Boitsov . Et eksempel geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet ...
... hva jorda inneholder kan man innføre en ny merkeordning, lik linje med merkeordningen for økologisk mat, som viser at maten er ...
... for å finne slike forekomster. – Vi har nå svaret ett av de viktigste spørsmålene om ressursverdier i Fensfeltet; at de ... lanserte et forslag om å bore to dype hull, hvert 1000 meter, i Fensfeltet. Forslaget fikk betydelig politisk støtte i ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.