68 resultater
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene jorda. Innflyvning over Dronning Maud Land. Foto: Ane K. Engvik Geologene er plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) ...
Vi er i Dronning Maud Land, geologisk ekspedisjon i det norske kravområdet av Antarktis. Her skal vi ... år siden. I denne tidsperioden var mange av kontinentene jorda samlet i ett stort superkontinent som har fått navnet Gondwana. ... Smelten pipler gjennom steinen. Hvis fjellene blir avkjølt dette stadiet, og størkner nytt, får vi bergarten som kalles ...
... planlagt og grunnen sonderes godt. Mens vi venter helikopterskyss – en rolig ventestund gir litt tid for strikking. ... Synnøve Elvevold Selen for bresikring er alltid så lenge vi er is, og redning fra bresprekker har vært innøvd ...
... mai neste år. Gruver og uttak NGU skal sjå til saman 12 gruver eller pukkverk (talet i teksten er retta frå 13 til ... rundt omkring i landet, og samanstille ein rapport basert eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... Pease (Stockholm University), Sergey Sokolov (RAS), Ruediger Stein (AWI), Dennis Thurston (BOEM) and Christian Marcussen, (GEUS). ...
... Mobil 48 60 76 96. Marco.bronner@ngu.no Helikopter bakken med måleutstyr. Foto: NGU. Norges geologiske undersøkelse ...
... resultatene viser at oksygennivået i havet og atmosfæren dette tidspunktet i vår geologiske historie var høyere enn det vi hittil ... Området ligger i den russiske republikken Karelen landets vestlige grense mot Finland. Salt fra så langt tilbake i ...
... er interessert i resultatene fra NGUs forskning forvitring dypt ned i berggrunnen, såkalt «dypforvitring». Det ... nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert NGU, for å enda mer nøyaktig kunne tidfeste dypforvitringen. Denne ... forskning og næringsliv. Og det kan gi en bedre forklaring hvordan geologi, og dermed landskap, har utviklet seg. Giulio ...
... har lenge vore brukt av geologar for å datere alderen fjell, eller rettare sagt når oppsmelta fjell (lava) størknar og minerala ... Det nye i artikkelen er å bruke den same metoden svært finkorna mineralkorn, som for eksempel leire danna ved kjemisk ...
Bakgrunnen er at avfallsselskapet NOAHs anlegg Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp. Anlegget tar ... deponert. Innen 2022 må en ny behandlingsløsning være plass. Gruver og steinbrudd Jan Cramer Norges ... planlagte fjellhaller blitt vurdert. - Vi har sett de geologiske kriteriene. Deponiet må være tett og uten store sprekker i ...
... Undersøkelsene viser at flere bolter var satt inn en måte som gjorde at de trolig ikke hadde noen sikringseffekt. - I ... Foto: Øystein Nordgulen Ekspertutvalget i arbeid rasstedet noen dager etter hendelsen i desember 2019. Foto: Øytsien ...
... brakk og skrenten skjøt opp under et kraftig jordskjelv den sørøstre delen av vidda. - Jordskjelvet hadde trolig en styrke mellom sju og åtte Richters skala, kraftigere enn for eksempel ...
... som dekker hele Norge i 1:250 000 skala.  ngu.no kan du teste det moderniserte kartet med de nye funksjonene, som ... Grensene som populært blir kalt «kartbladforkastninger» de gamle kartbladene er nå borte. Men det er mulig å få dem fram igjen i ...
... for arrangementet og byen fikk sin tredje stjernerestaurant kort tid. En viktig årsak til Trondheims status som matby er tilgang kortreiste råvarer av god kvalitet. Er du bosatt i Trøndelag, bor du midt ...
... det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende førekomstar ... å ta omsyn til når område skal regulerast eller byggjast , slik at viktige mineralressursar ikkje går tapt. Her kan du sjølv ...
... tider da dinosaurene rådet grunnen i Norge. Basert geologiske og geofysiske undersøkelser vet vi at dypforvitret og ...  av og til der grovkornet dypforvitring blir brukt som grus veier (f.eks. Lista i Vest-Agder). Prinsippskisse for hvordan ...
... Ettertraktet materiale - Hvert år har vi forskere besøk som vil studere kjerneprøvene vi boret Kolahalvøya og i Karelen i 2007, forklarer forsker Aivo Lepland ved Norges ...
... Forskerne Jan Steinar Rønning og Henrik Schiellerup ser kjerneprøver som nylig er hentet opp fra Fensfeltet. Vulkansk ... øker, men så langt har Kina hatt tilnærmet monopol utvinning og produksjon av de 17 metallene som regnes i denne klassen. ...
... sammen med Trond Slagstad. De nye kartene bygger videre Rogalandsprogrammet (fra 2000-2006) som hadde særlig fokus pukkforekomster. I 1999 ferdigstilte NGU berggrunnkartleggingen av ...
... kontrakt med selskapet Geo Drilling om å bore to hull, hver 1000 meter, ned i fjellet. Boringene skjer ved den nå nedlagte Fen skole og øst for den videregående skolen Søve ved Ulefoss. Undersøkelsene av kjernene blir utført som et ...
- Vi har hele 21 kart ett eller annet sted i produksjonsprosessen akkurat nå, sier forsker Anne ... berggrunnskart som utgis. Kartkomiteen sjekker at geologien kartet ser riktig ut, at kart og profiler stemmer overens, og at farger og ... overens. Kartene skal også se ryddige og enhetlige ut. nett og til trykk - Det er ikke alle kart som trykkes, brettes og ...
... frå nyere tid i Romsdalen, men etter fleire sesongar feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen ... at gneisen som Mannen er bygd opp av, vart danna 30 kilometers djup i jordskorpa i ein temperatur over 800 °C. ...
... Unversitetet  i Oslo og NTNU  har  gjennom en periode 20-30 år kartlagt bergartene i dette store området. Hovedansvarlige har ... er forskjellige gneiser som er minst 1500 millioner  gamle. disse er det avsatt vulkanske og sedimentære bergarter som er fra 1500  ...
... uranrike område.  Kartlegging av lausmassar med fokus lett gjennomtrengelege lausmassar som sand og grus. Sand og grus gjer det ... radonkonsentrasjon over tilrådd tiltaksnivå 100 Bq/m3. Mellom 250 og 300 nordmenn pådreg seg lungekreft kvart ...
... funnet sør for Lakselv i Finnmark. Den forrige «rekorden» like under 3 milliarder år kom også fra Finnmark, og underbygger ... operative i dag. Forholdene før den tid er vi veldig usikre . Vi vet at Jordas indre var varmere, noe som førte til en større grad av ...
... og økonomi står og fell med ein sikker og god tilgang mange råvarer. EU har definert ei rad mineral som kritiske og strategisk ... og det er desse råmateriala som no er samla det nye europakartet. EU ønskjer å redusere risikoen ved å skaffe seg ...
... for å finne slike forekomster. – Vi har nå svaret ett av de viktigste spørsmålene om ressursverdier i Fensfeltet; at de ... lanserte et forslag om å bore to dype hull, hvert 1000 meter, i Fensfeltet. Forslaget fikk betydelig politisk støtte i ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.