173 resultater
... prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. Analysene viser at bergartene ...
... bestått i avgrensning av forekomstene i felt ØK i M 1:5000, studier av snitt i massetak, 6 slagsonderboringer, tot. 360 ... m2 og inneholder ca. 1.6 mill. m3 siltig sand, sand, grus og stein. Foruten ca. 40-60 000 m3 grovere masser er det alt vesentligste av dette ...
... utnyttes i området. Grunnvannsforsyning til fiskebruk Haramsøy. ...
... det er mulig å få grafiske plot som normalt kjøres ut plotter eller grafisk skjerm ut laserskriveren HP2680A. Det forut- settes at brukerprogrammet bruker ...
... det i mai -85 foretatt elektriske og mekaniske soneringer den sydvestlige del av Hegra-avsetningen. Hensikten var å kartlegge overmassemektighetene i området, samt grunnlagt av resultatene foreslå en avbygningsplan for hele ... hvor sand og grus opptrer i dagen. Grusundersøkelser Hegra-avsetningen. Nord-Trøndelag ...
... Rapporten beskriver rutiner som kan benyttes ved utlisting skjerm i Block Mode. Brukeren kan bla fram og tilbake i utskriften ved ... dirigeres til fil eller linjeskriver. Generell utlisting skjerm i Block Mode. ...
... av Finnmark fylke ble utført med en prøvetetthet 3 prøver pr. 100 km2. Kartleggingen avdekket en hittil ukjent Ba-provins i ... i området. Finfraksjonen av bekkesedimentene ble analysert syreløselig Ba, Pb, Zn, Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Ni, Co, ...
... av Al og Si. Undersøkelse av naturlige forgiftningsfelt Møre. ...
... kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking Varangerhalvøya ...
... Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser utført Varangerhalvøya i 1984. ...
... av 9 av foredragene som ble holdt ved Finnmarksdagen NGU, 20/3-85. Sammendragene inneholder en statusrapport for NGUs ... beskrivelser av de kvartærstratigrafiske undersøkelser Finnmarksvidda, erosjon og sedimentkilder Varangerhalvøya, en oversikt ...
... 85.120 Programsystemet produserer geofysiske diagrammer Applicon fargeplotter. 3 delsystemer: - modell-plott - stolpediagram.plott ... Programsystem for framstilling av geofysiske data Applicon fargeplotter. ...
... 85.224 Magnetiske målinger er utført i 3 borhull Vikafjellet i Sogn. Borhullenes koordinater er: Borhull 1A UTM 3543 67568 ... 3C. Dette er den eneste magnetiske indikasjon som fremtrer målingene i disse borhullene. Magnetiske borhullsmålinger ...
... i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... resultatene fra prøvepumpingsforsøk 1/1-25/10-83, Øymoen ved Nes i Årdal. Gode grunnvannsmuligheter i løsmassene ved Begna. Vann - avløpsforhold for planlagt industrifelt Øymoen, Nes i Årdal. Sluttrapport. ...
... De refraksjonsseismiske målingene er utført både deltaflaten i tidevannssonen og nedover fjordbunnen utenfor. Målingene ... skråner fjelloverflaten nedover til mer enn 80-90 m øst deltaflaten og til mer enn 120 m lengde vest flaten. Fra Glæremsneset ...
... vel 30 m ved Okstad; 10 - 20 m for deler av Tanem, sørøst Hofstad, lengst sørvest Svepstad, sørvest Rannem, ved Ryan og Fjesme. Ryggene ved Bjørka, ...
... 25 bekkemoseprøver fra kartblad Rastigai'sa er analysert Sn og W. Ingen av de analyserte prøvene viste Sn-verdier høyere enn 10 ... målbare mengder W (max 18 ppm W). Sn og W oppfølging kartblad Rastigai'sa, Finnmark. ...
... utført i forbindelse med NGU's grunnvannsundersøkelse Sjølandøra, Sunndal kommune. Vertikale elektriske sonderinger har påvist ... Vertikale elektriske sonderinger og SP-målinger Sjølandøra ...
... geologiske undersøkelse utført grunnvannsundersøkelser Roøyan og Lenesøyan i Hemne. Oppdraget har vært å vurdere mulighetene ... drikkevann bli tilfresddtilt. Grunnvannsundersøkelser Roøyan og Lenesøyan, Hemne kommune, Sør-Trøndelag. ...
... Notat vedrørende baryttproblematikken den nordlige halvdel av Varanger Halvøen. ...
... Befaring av en grusforekomst ved Høstadmyra Byneset, Trondheim kommune. ...
... Norge, jordartskart. (Rapport vedr. sammenstillingsarbeid Østlandet.) ...
... bruksområdene for massene. Sand- og grusundersøkelser Mosmoen i Jevnaker, Oppland fylke. ...
... til skjema eller linjeskriver - korrigering av datafeil plottefiler - glatting (LOWPASS-filtrering) av data plottefiler Programmer for utlisting av plottefiler, korrigering av ...
... av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden kartblad Mållejus 1833 IV. Geokjemiske undersøkelser av bergarter tilknyttet fjellkjederanden kartblad Mållejus, Troms og Finnmark ...
... og mineralske produkter fra norske bergverk med hensyn sikkerhet ved sjøtransport. Årets bestemmelser er utført i tidsrommet ... kontroll av fuktighetsgrenser for konsentrater med hensyn sikkerhet ved sjøtransport. ...
... i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan Sollihøgda. ...
... i Snåsa. 2 av lokalitetene omfatter produksjon av knust stein til veiformål samt generelle bruksformål (Moasetra v/E6 og Strindmoen ...
... områder, mens det forøvrig er mye sand og lite grus og stein i massene. Grusregister i Alta kommune, Finnmark fylke. ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle ... men det er underskudd grovt materiale som grus og stein i de fleste forekomstene. Det er registrert 25 sand- og grusforekomster, ...
... av en forekomst ved Nyelv i Nesseby kommune med tanke betongproduksjon. Undersøkelsen, som er lagt til et avgrenset område ... å tilsette dette. Det kan f.eks. skje fra nedknust stein eller fjell, Det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å ...
... bekkesedimenter, innsamlet fra 1183 lokaliteter hovedsaklig kartblad Arendal, og deler av kartbladene Skien og Mandal (M=1:250 000). Prøvestedene ble ...
... 85.096 Løsmasseforholdene skulle undersøkes 2 lokaliteter i Ofoten, hvor det kunne bli aktuelt å ta ut sand og grus ... bygging av betongplattformer. Det ble beregnet mektigheter opp til ca. 50 m begge steder. Koordinater for Beisfjord er 32W 6077 ...
... Ved Humlebekk ble det totalt boret 114,6 m. fordelt 6 hull. Senterkoordinatene for borområdet er 32 5458 66279. Høgtuva ble det totalt boret 99,9 m. fordelt 5 hull. ...
Bjørlykke, Arne 0800-3416 85.210 Kobberforekomsten øya Daktegilva i Porsanger og muligheten for kobberforekomster i Porsangerdolomitten er vurdert. Daktegilva finnes kobberkis og svovelkis sammen med kvarts sprekker i ...
... og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 127 lokaliteter kartblad 2018 I Engerdal. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). ...
... og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 273 lokaliteter kartblad 1814 III Drammen. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). ...
... bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag ... finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.