14 resultater
... landkar og pillarer. Det ble utført refraksjonsmålinger vanlig måte og funnet dyp til fjell maks. 50 meter. Rapport 169 Foreløpig rapport betraktes som endelig. ...
... skulle bestemmes langs et stykke av en prosjektert dam tvers av Veoelva og langs den påtenkte tappetunnel. Målingene ble utført ... 10 meter. Usikkerheten i dybdebestemmelsene er relativt høy grunn av at lydens forplantningshastighet i overdekket ble dårlig bestemt. ...
... mektighet skulle fastlegges i et område tvers over og begge sider av Viulfossen i Randselven. land ble målingene utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Ute i ...
... målinger i området nordenfor, spesielt med henblikk en eventuell vestlig fortsettelse av Skjøtskiftmalmen. Jordhusmalmen er ... utgående ved synken i øst. De tidligere målinger kan tyde at malmen stikker mot dypet vestover. Oppdragsgiver ønsket å få klarlagt ...
... inneholder et orienterende forslag til diamantboringer kissonen som ble funnet ved Turammålingene i 1954, Krf. GM Rapport nr. ...
... Feltet ble etter hvert utvidet og dekker totalt et areal ca. 7 km2. Dessuten ble et målt 5 sonderende profiler - 1 800 meter lange ... stort antall tildels sterkt ledende soner. Målingene tyder at de kjente forekomster det nærmeste er utdrevet. En plateformet ...
Bratli, Johs. 0800-3416 158 Boringene ble utført grunnlag av resultatene av GM's elektromagnetiske målinger i 1954, jfr. GM ... bilde av Sabetjokforekomsten. Boringene tyder imidlertid at forekomsten har for liten tonnasje ( 480.000 tonn med 1.16% Cu.) ...
... 1953, GM 1953/54 - hadde sam- tlige gitt visse indikasjoner mulige dyptliggende ledere, i fortsettelse av Hovedmalmen, dog med temmelig ... for Dalatjern, nær vestre ende av Hovedmalmen. Målingene profilet øst for Dalatjern ga indikasjoner som kan korrespondere med en ...
... Tokkevassdraget skulle løsavleiringenes mektighet bestemmes følgende steder: 1. Songevann (damsted ved Naustnutvann og damsted ved ...
... 148 Oppgaven var å bestemme løsmassenes mektighet Rønvikleira i forbindelse med utbyggingsplaner for Bodø havn. Seismiske ...
... 135C Forsøksmålingene i hovedgruben ble foretatt følgende steder: tverrslag 72 nivå 430, tverrslag 56 nivå 380, synken ... 1 000 meter nord for gruben. Kabelen lå omtrent vinkelrett tverrslagene Det ble foretatt målinger både av de vertikale og ...
... Det undersøkte område har en utstrekning ca. 22 km2. Ved målingene ble det påvist et stort antall ledende soner, ... I feltets østligste del ble det observert indikasjoner dyptliggende ledere som kanskje representerer grafittdannelser nær ...
... de kjente skjerp Følstad Søndre og Følstad Nordre ligger disse. En utvidelse av feltet mot syd er beskrevet i rapport nr. 178. ...
... indikasjoner. I rapporten foreslås orienterende boringer de mest lovende soner. Det påpekes i rapporten at meget lange soner kan gi ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.