Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

4333 resultater
Ved Steine var det boret 5 brønner før befaringen, den beste ga 600 l/t. Det er liten grunn til å tro at en ny boring ville kunne gi bedre resultat. Det antas at lofotens charnokitt -og mangerittbergarter lett gir dårlige resultater ved brønnboring. Ved Skjellfjord ønsket en suppleringsvann til 200 - 300 personer og et fiskemottak. Mørke og mye sne gjorde det umulig å ta ut noen nøyaktig bor- plass, men det ble anvist to områder som kunne være egnet for prøveboring.
... med ulike hastigheter ble påvist, og dyp til fjell opptil 85 m. ble målt. Feltarbeidet ble utført av Ragnar Opdahl, Odd ...
... Peer-Richard 0800-3416 86.019 PGL holdt kurs om stein i vei Vettre i januar 1986. Foredraget tar for seg "stein" (bergarter) fra fast ...
... status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være ...
... hører med til den store kalkbenken som det har vært drift i en årrekke. Prøvene er tatt vinkelrett fallet, slik at de skulle gi et representativt bilde av heng- og liggsonen. ... av kalkstein og sonderboring av jordmasser over kalk- stein. Hylla kalkverk, Hylla, Nord-Trøndelag ...
Krogh, Stein Lindahl, Ingvar 0800-3416 88.062 Rapportnummer forts.:STF36 ... nasjonalt og inter- nasjonalt. Spesielt pekes det utviklingen innen materialteknologien. Ut fra disse utviklingstendensene og ... geologiske grunnlag i fylket, anbefaler rapporten satsing spesielle mineraltyper med prospektering og produkt- utvikling. Til slutt ...
... prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. Analysene viser at bergartene ...
... deler av Romerike er 18 områder undersøkt med tanke uttak av knust stein. 9 av områdene ble prøvetatt for vurdering av de mekaniske egenskaper. ...
... ikke går mot kildene. P.g.a. det store innhold av stein i massene, er det nødvendig å utføre boreunder- søkelser med tyngre utstyr. Søppelplass Hongslomoen, Orkdal i Sør-Trøndelag. ...
... Svein 0800-3416 2001.105 Fortrolig til januar 2004. anmodning fraNils-Kåre Naas har NGU utført en geologisk kartlegging av ... med at det er påvist bare ubetydelige mengder med kalk- stein de aktuelle eiendommene. Den kalksteinen som er lokalisert er ...
... petrografiske- og kornfordelingsanalyser. Gåsmyra ligger en breelvterrasse med følgende oppbygning: - 1.5 - 2.5 m torv - Topplag av grus og stein med aurhelledannelse, ca. 2 m tykt og med beregnet volum 200 000 m3. ...
Nålsund, Roar 0800-3416 84.125 forespørsel fra Rana kommune har NGU utført en detaljert undersøkelse av ... sand (dels siltførende) over 14 500 fm3 med grus, samt en stein- fylling (tunnellmasse) ca. 7 800 lm3 (løs m3). Sanden er dårlig ...
... sand- og grusressursene innenfor en avgrenset eiendom Gardermoen. Undersøkeslene er gjennomført ved georadarmålinger og ... vist at massene består av et grovt topplag med sand, grus, stein og en del blokk. Mektigheten det grove laget er 5-6 meter. Under ...
... bestått i avgrensning av forekomstene i felt ØK i M 1:5000, studier av snitt i massetak, 6 slagsonderboringer, tot. 360 ... m2 og inneholder ca. 1.6 mill. m3 siltig sand, sand, grus og stein. Foruten ca. 40-60 000 m3 grovere masser er det alt vesentligste av dette ...
... borhull ble påsatt. Resultat: Det synes som man har et fall larvikitt med godt fargespill mot øst. Taket av usikker stein blir mektigere. Overgangene er ikke skarpe. Flere sprekkesoner og ...
Brunstad, Harald Schinstad, Stein 0800-3416 90.121 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av ...
... mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" ...
Wolden, Knut 0800-3416 2003.001 oppdrag fra Feiring Bruk AS har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjort ... et område mellom E6 og jernbanen sør for Hauerseter Gardermoen. Feltarbeidet har bestått av sonderboringer for å vurdere ... havnivå. I de øverste lagene er massene grove med en del stein og blokk. Mot dypet blir massene gradvis finere, med sand som den ...
... Reidulv Rise, Leif 0800-3416 99.084 Basert tolkning av seismikk, sidesøkende sonardata, batymetri og bunnprøver, er ... evt. dekket med et tynt lag av grove erosjonsrester (grus, stein etc.). De harde sedimentene kan være dekket av sand i andre områder, ...
... Millstone landscape 2012.020 Kvernsteinsbruddet Nord-Talgje dekker til sammen et område 20 600 m2. Bruddet er naturlig ... tid. I bunn av veifaret er det registrert en oppbygging av stein, en mulig plattform for tilhogging og pålessing, og fra denne er det ...
... den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er ...
... Lars A. HY-00122 Vurdering av syredestruksjon Bradalsmyra. Syredestruksjon Bradalsmyra, Raufoss. ...
... omfatter en undersøkelse av sedimentasjonsforløpet deltaet i Vågåvatn. Tidligere undersøkelser tyder at mesteparten av deltaet er bygt opp av materiale fraktet i suspensjon. Et ...
... Oppfølgende undersøkelser av kvartsforekomstene sørsiden av Saltfjellet erutført.De store kvartsgangene Nasafjell er prøvetatt i profiler og utbredelsen idagen er nærmere ...
... Omfatter ombygging eventuelt flytting av grunnvannsanlegget Braskereidfoss. Grunnvannsanlegget Braskereidfoss. ...
... presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen Svalbard Geokjemisk kartlegging Svalbard ...
Hatling, Harald 0800-3416 1729/14 Det ble målt 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i/s, og ...
... til Sykkylven. Forholdene er noe kompliserte grunn av torv, og infiltrasjons- forhold. Dessuten er bruksinteressene i området sterke og variable. Grusfilterbrønn Kjempehol i Sykkylven. ...
... en rekognoserende befaring av en "blåkvartslokalitet" Ytterøya, Levanger kommune. Det er registrert flere lokaliteter med "blåkvarts" ute Ytterøya. Den som ble befart, ligger ved Myrsve øvre. ... kvartsittganger som stryker nordvest - sydøst med fall 40-60 gr. mot sydvest. I aksessoriske mengder opptrer feltspat, kalkspat, ...
... er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske ... samt beryllometermålinger. Berylliummineraliseringene øya er hovedsakelig knyttet til beryll i pegmatitter. Mer enn 25 ... av mulighetene for økonomiske beryllioum-forekomster Tjeldøya. Berylliumundersøkelser Tjeldøya, Nordland ...
... og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i ... over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt ...
... mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk Frya ...
... (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser sykehustomta i Tønsberg. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell og ... kartfremstillingen av løsmassetykkelse og fjelltopografi. grunnlag av foreløpig prosesserte data ble det anbefalt et boreprogram som ...
... med analyseresultater fra diamantboringene (Pack-Sack) Haugesundsgangen og Harald Haarfagres gang, (to av Lyklingområdets) ... lavt og av begrenset økonomisk intresse. Gullforekomster Bømlo, Diamantboringer. ...
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer ... edelmetall- konsentrasjoner. Edelmetallpotensiale Lyngenhalvøya ...
... Sigurd O-74129 Grunnvannsmuligheter, vanningsanlegg Vaker ...
Klemetsrud, T. O-76132 Grunnvannsanlegget Skansen ...
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
... Glein, Solfjellsjøen og ved Bjørn. Pukkundersøkelser Dønna. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.