Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

65 resultater
... Det ble totalt målt 6200 m 2D resistivitet fordelt 3 linjer, 1840 m refraksjonsseismikk fordelt 3 linjer og i alt 9947 m georadar fordelt 21 linjer. Refraksjonsseismisk tolkning øst Lista indikerer fjell ...
... NGU Rapport nr. 753. Teknisk rapport over diamantboringer Boen Kvartsforekomst. ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... og avløpsvurderinger for planlagt hytteutbygging Naglestadheia, Hægebostad kommune. ...
... eiendommer. Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster statsgrunn fra Østfold til Nordland ...
... med at Statnett planlegger å plassere likestrømskabler bunnen av Fedafjorden, har NGU foretatt en skredfarevurdering. Et markert ... og utløse løsmasseskred som kan føre med seg blokker og stein langt utover fjordbunnen. Det foreligger lite data som kan brukes til å ...
Huseby, Sigurd O-76233 Det er vurdert skadevirkninger grunnvannsbrønner som følge av brudd offentlig hovedavløpsledning i området. Foreslått nærmere ...
... Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger bakken er gjort Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs ...
... bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag ... finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig ...
... O-75088 B Det er små muligheter til å finne dekkmasser land i nærheten av søppel- fyllplassen. Masser fra sjøbunnen er et ... til transport av masser fra mer fjerntliggende områder. sjøbunnen utenfor Tregde er det muligheter til å finne sand og grus. Det ...
Padget, Peter Brekke, Harald Beskrivelsen finnes kartet. Arendal. Berggrunnskart Arendal M 1:250 000; trykt i farger ...
Lindahl, I. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, ØVest-Agder; Vest-Agder; ...
Sigmond, E.M.O. Beskrivelsen finnes kartet. Sauda. Berggrunnskart Sauda M 1:250 000; trykt i farger ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... og 3 pukkverk i kommunen. Et volumoverslag lyder 4.3 mill. m3 sand. Det er stor mangel naturgrus, og en stor del av ...
Misund, Arve 0800-3416 97.045 oppdrag av bedriften Norsk Wallboard i Vennesla har Norges geologiske ... (NGU) gjennomført en kartlegging av kreosotforurensning bedriftens område. Arbeidet hadde som formål å fastslå: utbredelse og nivå av forurensningen, grunnforholdenes innvirkning situasjonen, og hvilke konsekvenser dette vil ha for miljøet og eventuell ...
... 1965 i et 92 kv.kilom. stort område vest for Sirdalsvatnet. materialet ble det gjort kolorimetrisk Mo-analyse NGU. Prøvene ble i 1978 reanalysert elementene Mo, Cu og Zn ved NGU. ...
... i et meget overdekket område indikerer en mulig gangbredde omlag 1 meter. Blokkene ligger i en jordskrent hvor det stikker fram ... med tykt overdekke. Det overdekkede parti har en diameter 100 - 200 m. Stuffene viste et tungspatinnhold rundt 82%. ...
Huseby, Sigurd O-77172 Oversiktsbefaring med sikte fellesvannverk for ca. 160 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser. Rapport ...
... 1389/8 Radiometriske Bilmålinger ble utført 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt ... disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran. ...
... er tatt i slamhaugene ved Knaben. Disse er analysert ialt 23 elementer og sammenlignet med gjennomsnittsverdier for granitter. ... verdiene varierer fra 69 ppm til 0.22% med et gjennomsnitt 686 ppm. Det viser at avfallsproduktet kan representere en viss verdi. ...
... ble målt med et flux-gatemagnetometer med en nøyaktighet 1 gamma og en flyhøyde 100 meter. Profilene viser krappe anomalier like ved Norskekysten og meget ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved ... og et massetak i morene. Et volumoverslag lyder i underkant av 700 000 m3 sand og grus, med hovedvekt ensgradert sand. ...
... HY-00341 Det var ønsket vann til et planlagt boligfelt ca. 15 hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsynig, ...
... 92.148 Undersøkelsesboringer som ble gjennomført Homstean i Vennesla kommune i forbindelse med GiN-programmet i Vest-Agder, ...
... ved Sande i Vestfold, Ravneheitunnelen ved Farsund Lista og Vadfosstunnelen ved Kragerø. Hensikten med dette har vært å se ... svakhetssoner kunne påvises med resistivitetsmålinger bakken, metoden kunne karakterisere sonene geometrisk (bredde, fall og ...
... lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre ... tatt ut mest kvarts og feltspat. Et grovt overslag basert en rekke antakelser tilsier at det gjenstår ca. 10 000 tonn kvarts fra ...
... i 2006. Fjordundersøkelsene som ble foretatt av NGU 90-tallet viste at en kunne få til dels store skred i Fedafjorden, med skredvolum 10 000 – 100 000 m3. Det ble estimert en årlig nominell sannsynlighet ...
... til eksport. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er kyststrekningen mellom Vest-Agder og Hardangerfjorden. Til lokaliseringen ... kriterier som bergartstype og egenvekt, sjødyp, størrelse ressurs, geografisk plassering, antatt kvalitet og eventuelle ...
... er det avgrenset 45 sikre eller mulige skjellsandområder strekningen fra Lyng- holmen (vest for Flekkerøy) til Skjernøy. Områdene ... kjerneboring eller prøvegrabbing for å fastslå tykkelsene skjellsandlagene i de aktuelle områdene. Skjellsandundersøkelser i ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... er registrert 3 sand- og grusforekomster med et samlet volum ca. 2 mill. m3 sand og grus. Sandfraksjonen dominerer, og grovere masser er ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... og 3 massetak i morene. Et volumoverslag lyder 12.5 mill. m sand og grus. Over 90% av sand- og grusressursene er ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... grusforekomster, et massetak i morene og ett pukkverk drevet en tunnelltipp. Det er registrert 5.5 mill m3 sand og grus, men store ...
... sand- og grusressurser gir samlet ca. 2 mill. m3 fordelt 7 forkomster. Disse forekomstene vil bare dekke det lokale behov. Kvaliteten massene tilsier at annet materiale brukes dersom kvalitets- kravene er ...
... i bergartene og dannelse av rust. Registreringen forekommer kart i målestokk 1:5 000 og 1:20 000. Berggrunnskartlegging langs ...
... områdene er befart og sammenholdt med observasjoner flybilder og topografiske kart. Ingeniørgeologisk undersøkelse av ...
... har vasket i alt 1800 tungmineral konsenrat-prøver fordelt 8 kartblader. Resultatet er en rekke anomalier i hele regionen. ...
... å ta ut dekkmasser til eventuell søppel- plass. Det vil by problemer å få renset sigevannet i løsmassens langs Lygna. Det er ...
... det mest realistisk å opprette et fellesvann- verk basert overflatevann. Grunnvann i Åseral kommune ...
... fra området nord for Haketjern synes god med tanke vannforsyning til Austad. Grunnvann i Lyngdal kommune ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.