Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

329 resultater
... den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er ...
... hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer ... edelmetall- konsentrasjoner. Edelmetallpotensiale Lyngenhalvøya ...
... Chr. D. 0800-3416 1282 Uranets opptreden Kvaløy er enten knyttet til pegmatitter eller til smale soner i gneisene. ... og dioritt, og da i smale tektoniserte soner. Lengden sonene kan variere, men er som regel under et par meter. Ut fra det vi i ...
... Bjørn 0800-3416 2002.054 Natursteinspotensialet Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. ... av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få forekomster Senja som peker seg ut som interessante natursteinsprosjekter. Dels er det ...
... Det ble utført kartlegging av de prekambriske bergarter en del av kbl. Raisjavrre. Ved kartleggingen ble det lagt vekt å finne soner av mulig økonomisk interesse. Hovedbergartene i ...
... 0382, 0383, 0384, 0282 Grunnvannsforsyning til Brygghaug Senja ...
... å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort ... magnetitt- og apatittkonsentrat fra forekomsten. En prøve ca. 25 tonn er tatt ut og oppredningsforsøk er gjort hos MINPRO AB i ...
... Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende anleggsskader private grunnvannsforsyninger langs parsellen Langmyra-Bukkemyra E6 i Gratangen kommune. ...
... resultater av geologisk feltarbeid og diamantboring Orrefjell, Salangen kommune i Troms. Tilsmmen er det tatt 1129 m kjerneprøver fordelt 11 hull. Analyser av disse prøvene viser at den mineraliserte sonen har en ...
... omhandler resultater av geologisk feltarbeid og kjerneboring Orrefjell, Salangen kommune i Troms. Orrefjell-massivet består av ... etter Rb/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder pegmatitten (16000 mill.år). Uranmineraliseringen er konsentrert til en ...
... mulig å vurdere anomaliens verdi ut fra det som kan ses overflaten. Den videre undersøkelse bør derfor innbefatte morene-geokjemi ... (M.Often). Alle bekkesedimentprøver fra 1974 blir analysert Fe, Mn og U. Ut fra dette blir prøvene vurdert nytt av ...
... CP-, SP-, VLF-, IP-, ledningsevne- og magnetiske målinger Leirvassfjell sommeren 1980. Hensikten var å få kjenn- skap til form og størrelse en nylig funnet rik Cu-Zn-mineralisering. Resultatene viser et 1.1 km2 ...
... resultater av geologisk feltarbeide og diamantboring Leirvassfjell i Bardu, Troms. Det geologiske kart viser en skålformet ... av området rundt vannet gir en påvist malmmengde ca. 300 000 tonn med 1.0% kobber, 3.1% sink og 0.4% bly. Geologiske undersøkelser Leirvassfjell, Bardu kommune, Troms. ...
... De seismiske målingene har påvist to sjikt i overdekket. toppen er et relativt tynt lag med tørre masser og lydhastighet 300 - 600 ... til fjell varierer mellom 15 og 52 m. Seismiske målinger Sætermoen og Forsetmoen i Bardu ...
... resultater av geologiske feltarbeide og kjerneboring Leirvassfjell i Bardu, Troms. Det geologiske kart viser en stor skålformet ... m under øverste sone i bh. 1. Geologiske undersøkelser Leirvassfjell, Bardu kommune, Troms. ...
... kartlegging av granittmassivet. Radiometriske målinger Orrefjell, Salangen, Troms. ...
... Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet Rolla ...
... nærmere. De radiometriske målingene med helikopter Orrefjell viste to markerte ut- slag, ett utslag i profil 3 og ett i profil 4. Utslagene er plottet inn tegningene 2 og 3. Som vist tegningen, er utslagene over områder som ...
... 1416/3 De radiometriske bilmålingene som er gjort Andøya og Ringvassøya er av rekognoserende art. Det er ikke ved de ... anomalier. Med den store myroverdekning som finnes Andøya og med den sparsomme veidekningen Ringvassøya, kan det ikke ...
... Fjellskred i Troms", har NGU utført geofysiske målinger Nordnesfjellet i Kåfjord kommune. Hensikten med undersøkelsene var å ... ble sommeren 2007 supplert med et 2D resistivitetsprofil 1800 meter og 880 meter refraksjonsseismikk fordelt to profiler langs ...
... i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser ... Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten dolomitten er god over en mektighet ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ...
... E. Lindahl, I. 0800-3416 1750/14D Berggrunnen Ringvassøya kan inndeles i 5 hovedenheter. Simavik og Mikkel- ... grunnlag for å anta at det finnes drivverdige forekomster Ringvassøya. Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer ...
... prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt. bakgrunn av undersøkelsene og analyseresultatene kan det konkluderes med ... Enkelte renere partier opptrer, men noen selek- tiv drift disse er ikke mulig i praksis. Videre undersøkelser, f.eks. med ...
Often, Morten 0800-3416 1850/1E Det er målt 6 l:50 000 kartblad, hvorav ingen er ferdigmålt. Ingen anomalier over 600 ... som bør undersøkes nærmere. Radiometriske bilmålinger Hinnøya i området Harstad-Lødingen-Gullesfjord. ...
Gaut, Amund O-83026 Bergarttene Stonglandet består for en stor del av massive gneisgranitter. ... Grunnvannsforsyning til Valvågen, Stangnes og Hofsøy Stonglandet i Tranøy kommune. ...
Zwaan, K.B. 0800-3416 89.101 Berggrunnen Ringvassøya deles inn i tre hovedenheter. Et eldre prekambrisk ... ligger diskordant, muligens med en skyvegrense det eldre gneisunderlaget og en går opp i den tektonostratigrafiske rekke ... kartlegging av det prekambriske grønnsteinsbelte Ringvassøya, Troms. ...
Lauritsen, Torleif 0800-3416 97.110 oppdrag fra Forsavarets Bygningstjeneste (FBT), Nord-Norge, har NGU utført ... noe usikker har en anslått et volum, men dette må sees som et usikkert estimat. Geofysiske grunnundersøkelser av avfallsfyllinger Bardufoss Flystasjon, Målselv kommune, Troms ...
... Vegvesen er interessert i undersøkelsen. - Rapporten bygger tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og laboratoriearbeid. - ... tiltenkt. Kvartærgeologiske undersøkelser med henblikk kartlegging av sand og grusforekomster. ...
... 1416/18 Oppfølging av bekkesedimentanomalier uran i Vest-Finnmark og Troms. ...
... 92.104 Rapporten inneholder beskrivelse av geologien Kvaløya, Troms fylke. Beskrivelsen er basert eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorieundersøkelser. ...
... Graphite 2012.061 Som et ledd i regjeringens satsning Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) har NGU utført geofysiske målinger fra helikopter nordre del av Senja i Troms fylke. I et samarbeid med Skaland Graphite as ...
... av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden kartblad Mållejus 1833 IV. Geokjemiske undersøkelser av bergarter tilknyttet fjellkjederanden kartblad Mållejus, Troms og Finnmark ...
... gir et kort resyme av prospektering etter kismalmer Ringvassøy fram til og med begynnelsen av 1980-årene med hovedvekt NGUs undersøkelser. Videre gis en mer omfattende sammenstilling og ...
... E. Jæger, Ø. Volden, T. 0800-3416 98.108 oppdrag fra Forsvarets bygningstjeneste (FBT), Region Nord-Norge, har NGU ... mens arbeidet med fjerning av tønnene pågår. 2) Med tanke eventuelle rensetiltak gjennomføres et overvåkingsprogram for en ...
... E. Jæger, Ø. Volden, T. 0800-3416 98.108A oppdrag fra Forsvarets bygningstjeneste (FBT), Region Nord-Norge, har NGU ... mens arbeidet med fjerning av tønnene pågår. 2) Med tanke eventuelle rensetiltak gjennomføres et overvåkingsprogram for en ...
... meddeler resultater fra CP-, IP- og ledningsevnemålinger bakken og i borhull ved Leirvassfjell somrene 1982 og 1983. Hensikten med ... anomaligivende lagpakken. Kvantitative ledningsevnemålinger kjerneprøver fra disse borhullene viser at glimmerskifer med ...
... og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomitt- materialer". Nakken er det kartlagt og prøvetatt et dolomittfelt i størrelsesorden 10 ... Feltet er foreslått diamantboret og undersøkt nærmere. den NV-lige del av Karlsøy er det prøvetatt en relativt homogen dolomitt- ...
... en kort kommentar til boringene og plotting av borstedene kart. Analyseverdiene fra AAS-analyse utført av A/S Bleikvassli Gruver hos ... inn i borkjerneloggen. Borkjernelog for diamantboring strekningen Vaddas-Jiek`kejav`ri, 1971 og 1972 ...
... fra Troms fylke om undersøkelser av løsmassene Senja. Samme år ble det foretatt en befaring med orienterende prøvetaking. bakgrunn av dette ble det i 1980 utført kartlegging og prøvetaking av en ... sand- og grusundersøkelser av endel løsmasseavsetninger Senja. ...
Kjølle, Idunn 0800-3416 99.048 En karbonatsone østsiden av Lyngen-halvøya i Troms fylke er kartlagt og evaluert. De forskjellige karbonattypene er vist geologiske kart i målestokk 1:20 000. Dolomittmarmor utgjør hovedenheten ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.