Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

165 resultater
... Peter 0800-3416 1895 Det skal foretas diamantboring kalkforekomst, og derfor ble det målt 4 profiler tilsammen 660 m for å finne mektigheten av løsmassene og even- tuelle ...
... Harald 0800-3416 1729/18 Bessefjellgranitten ligger berggrunnskart Sauda 1:250 000. Det ble utført radiometriske fotmålinger ... del av granitten. Radiometriske undersøkelser Bessefjell, Telemark. ...
... fra Timslandstjern. Grunnvannsforsyninger til eneboliger Stavdal. ...
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...
... i områdene (kornstørrelse, lagdeling m.v.) med tanke infiltrasjons- egenskaper. Området Geitryggen V synes lite egnet for ... av infiltrasjonsanlegg vil medføre strenge restriksjoner videre drift i massetaket. Videreføring av undersøkelser i dette området ...
... beskriver en retolkning av gravimetri langs et profil elvekanten i Porsgrunn. Det henvises til NGU rapport 87.169. Etter at det var utført boringer ned til fjell i et punkt profilet, og dette viste stort avvik fra det beregnete dyp, har en gjort en ...
... dekket ved fjellboringen. Vannforsyning til boligfelt Grønnvollfoss og Bolkesjø. ...
Sigmond, Ellen M.O. 0800-3416 Berggrunnskartlegging Hardangervidda 2002.069 Områdene som beskrives i denne rapporten ... og dioritt. Sommeren 2000 fant vi en stor sioritt vestsiden av Songavatnet. Det var tidligere helt ukjent at en slik bergart ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/20 jernbanestrekningen Drammen - Larvik - Skien - Tinnoset ble det registrert ... med styrke 100-115 i/s. Bakgrunnsstrålingen ligger 20-35 i/s. I Oslofeltet ble det registrert 5 anomalier i larvikittområder kartbladene Sandefjord og Porsgrunn. De 7 øvrige anomalier ligger i ...
... i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... stor pluton av grovkornet porfyrgranitt, med eldre gneiser begge sider. Gneisene består vesentlig av ulike omdannede dypbergarter ... i tillegg til ganger av mikrodioritt og diabas. Geologien kartbladene Songavatnet 1414 I og Møsstrand 1514 IV ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... belte med dypbergarter og gangbergarter med gneiser begge sider. Dypbergartene er vesentlig ulike granitter. Av disse dekker ... nord for Arabygdi blitt særlig undersøkt med tanke rasfaren. Den øverste delen av den enorme Urdbøuri er studert nærmere, ...
... pga. forurensningsfaren. Vurdering av forurensningsfare vanntunnelen fra planalgt søppeldeponi i Finndalen. ...
... Jens 0800-3416 88.183 Innen et avgrenset område kartbladene Nordagutu og Kilebygd inneholder bekkesedimentene tildels høye ... Bergarter innen dette området er prøvetatt og analysert Be, Y og Ce. Endel av prøvene ble i tillegg analysert Ag, Nb, Bi og ...
... Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov ... Det er opp til kommunene og fylkene å forvalte ressursene en best mulig måte. vegne av regiongeologen, Buskerud, Telemark og ...
Thoresen, Hans H. 0800-3416 1729/10 Målingene kartblad Holmestrand 18134 og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med ... området er thorium dominert. Radiometriske bilmålinger kartbladene Holmestrand og Nordagutu M 1:50 000 i Vestfold, Buskerud og ...
... har ingen enkeltanomalier som anbefales undersøkt nærmere. kbl. Kilebygd er det så mange radioaktive anomalier at store deler av ... har 100-130 i/s intensitet. Radiometriske bilmålinger kartbladene Kragerø og Kilebygd i målestokk 1:50 000. ...
... av (1) rutilførende eklogittiske bergarter i gneisregionen Vestlandet mellom Nordhordland og Nord-Møre og (2) Proterozoiske ... biprodukter. Flere av de undersøkte forekomster kan ligge grensen til å kunne utnyttes. Videre undersøkelse bør i første rekke ...
... nordre del av Songavatnet, en dioritt som dekket et område ca. 4x5 km2. Det var ukjent at det forekom en dioritt her. Denne dioritten viser seg å ha en god innvirkning fiskebestanden i området. I tillegg til den generelle kartleggingen er ...
... For de nærmeste årene anbefaler vi at arbeidet fikuseres : - Generell kartlegging og geofysiske undersøkelser - Kalkstein som ... Evaluering av framtidig behov og tilgang industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold ...
... eiendommer. Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster statsgrunn fra Østfold til Nordland ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter for planlagt boligfelt Skåtøy, Kragerø kommune ...
... grunnen er overdekket med mektige sand/grusavsetninger med stein. Enkel rør- brønn i løsmasser anbefales. Grunnvannsforsyning til ...
... innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og vurdering av ...
... Således vil granat-biotittgneisen gi en granatførende grå stein med tettliggende lyse bånd. Amfibolitt vil gi en svartstein, mens amfibolitten med granittiske bånd gir en stein med veksling mellom tettliggende svarte og lyse bånd. Endelig vil ...
... i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50 000. Vinje kommune har ... Det er ikke registrert pukkverk med uttak av stein fra fast fjell. I kommunen er det imidlertid mange steintipper fra ...
... i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ... områder med muligheter for grove masser som grus og stein er det viktig å undersøke. Selv om kommunen har store reserver med sand ...
... kommuner. Dette arbeidet har allerede ført til drift en forekomst ved Kragerø og planer om drift en annen forekomst ved ... med mange skogsbilveier. Det er således mange steder hvor stein kan brytes uten at mye veibygging er nødvendig. Det er også øde ...
Skyseth, Trond 0800-3416 87.169 oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny veiforbindelse ...
... bekkesedimenter, innsamlet fra 1183 lokaliteter hovedsaklig kartblad Arendal, og deler av kartbladene Skien og Mandal (M=1:250 000). Prøvestedene ble ...
... og ønsket å få undersøkt 3 områder, beliggende stedene Dalen, Vinje og Totakvann. Bare området Dalen ble undersøkt i første omgang, og oppdragsgiver var her interessert ...
... bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag ... finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 85.080 Langs veinettet kartblad Kongsberg og tilgrensede områder nabokartblad, er det funnet 293 radioaktive anomalier; 1 meget sterk, 12 ...
Padget, Peter Beskrivelsen finnes kartet. Kragerø. Berggrunnskart; Kragerø; 17124; 1:50 000; Foreløpig ...
Sigmond, Ellen Beskrivelsen finnes kartet. Odda. Berggrunnskart Odda M 1:250 000; trykt i farger ...
Bergstrøm, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Kragerø og Risør. Kvartærgeologisk kart; Kragerø, Risør; ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.