Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

52 resultater
... 0800-3416 2005.072 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord 27 lekeplasser i Oslo. Resultater: * Det er påvist blyforurensning ...
Bryn, K. Ø. O-74192 eiendommen er det en gravet / utsprengt brønn som påstås skadet i ... av mulig årsakssammenheng blir gitt. Påstått skade brønn, Alunsjøveien. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til hytte Voksenkollen. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til 3 hus Høybråten. ...
... og en kan ikke regne med mye vann. Grunnvann til eiendom Bygdøy. ...
... Samling av takvann anbefales. Vannforsyning til hus Ildtjernet. ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Holmenkollen. ...
... Jens 0800-3416 1729/12A Bakgrunnsstrålingen Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo varierer stort sett mellom 10 og 25 i/s den måleskala som brukes av NGU. Syv radioaktive anomalier med styrke ...
... Brunhild GB-H, serie 1300 G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 ... Langs Bolstadfjorden i Hordaland ble det over en strekning 7 km registrert utslag 150-300 i/s. i granittoide gneiser. Foruten ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... mijøgifter i overflatejord rundt forbrenningsanlegget Klemetsrud sør i Oslo kommune. Kartleggingen er første ledd i et forsøk å overvåke miljøstanden i overflatejord rundt et stort ... Det planlegges en tilsvarende undersøkelse etter en periode ca. 10 år. Undersøkelsen har omfattet 39 prøver av overflatejord der ...
... for vannforsyning til enebolig. Vedrørende vannboring Nordre Sandås ved Sognsvann i Oslo. ...
... byjord hvis en betydelig andel av prøvene har et blynivå 100 mg/kg eller mer. Ved å gjøre oppdelingen av delområder og ... - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert boreprøver ...
... Ellen M.O. Sundvoll, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger ...
Nordahl-Olsen, T. Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Kvartærgeologisk kystsonekart; Oslo; 19144; 1:50 000; ...
Bargel, Terje Beskrivelsen finnes kartet. Oslo og Akershus. Løsmassekart; Oslo og Akershus; 1:125 000; ...
... 2006.009 Et ca. to kvadratkilometer stort område Alnabru er undersøkt. Det generelle forurensningsnivået i området ... kan være meget sterkt forurenset. Sannsynligheten for å treffe forurenset grunn ved graving og terrenginngrep er derfor stor. Det ...
... er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster ... og susceptibilitet og remanens er målt retningsorienterte prøver. Rapporten konkluderer med at primærårsaken ...
... David Braathen, Alvar 0800-3416 98.124 NGU har oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og ... planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen ...
... Varmestrømmen i grunnfjelsområdet antas ut fra studier 70-tallet å være rund 60 mW/m2. Varmeledningsevnen for vannmettede ... dypbergartene (syenittene) i Oslofeltet 2,2 W/mk (usikker) grunn av lav varmeledningsevne antas temperaturgradienten å være ...
... og anlegg. Prognoser viser at det er behov for stor tilgang grus og pukk kort og lang sikt. All bygging og infrastruktur er avhengig av grus og pukk ...
... og det skal bores en ny fjellbrønn. Ikke synlig fjell tomten, men bergarten i distriktet er Nordmarkitt. Borested ble tatt ut. ...
... 0800-3416 Jernbanetrasé Oslo - Ski 2007.048 oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det ...
... 87.126 I 1976 ble det boret en brønn i fjell eiendommen, nær nabogrensen mot nord. I 1987 boret naboen i nord en ...
... som gjennom de siste par hundre år har foregått de ulike eiendommene i byen. I tillegg er det grunnlag av en systematisk geokjemisk kartlegging definert et areal som ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselig Ag,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,V og Zn. Analyse- resultatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselig Ag, Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,V og Zn. Analyse- resultatene ...
... - Dypforvitring 2007.034 Som et ledd i NGUs satsning geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av ... Lidmar-Bergström viser at denne dypforvitringen finnes Østlandet, langs Sørlandskysten opp til Jæren og i deler av Trøndelag. ...
... ble det i 1988 registrert et uttak av sand, grus og pukk totalt 3.76 mill m3. Av dette var 25% sand og grus og 75% pukk. Det er stor ... til behovet for masser til formål md strenge kvarlitetskrav tilslagsmaterialet (betong og veidekke). Det registrerte forbruket av sand, ...
... sluttrapporter for byggeprosjekter. Disse gir en indikasjon at det flyttes ca 34 600 tonn forurenset masse per år. Av forurenset masse er omtrent 34% ...
... og samfunnstjenelige tunneler" (2001-2003) er det lagt vekt forbedre forundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjente teknikker en ny måte. Denne rapporten beskriver hvordan detaljerte ...
... mistanke om grunnforurensning. Grunnlaget for dette bygger en rekke kilder og undersøkelser, derav historiske data for ... hadde tatt over rundt år 1900. Samtidig var elektrisk kraft full fart inn og Oslo ble 1900-tallet et viktig sentrum for elektroteknisk industri. Utbyggingen av ...
... dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det ...
... informasjonen for bruk i arealplanlegging både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De syv kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det ... øker behov for masse i tida framover, samtidig som presset ledige arealer kan føre til motstridene arealbruksinteresser. Skjemmende ...
... ved planlegging av tunnelprosjekter. Kartene er basert geologiske berggrunnskart i målestokk 1:250 000 og statistikken er basert vanngiverevne i fjellbrønner, innrapportert til den nasjonale ... i forhold til vanninnslag; - kartene kan gi en indikator mengden vannlekkasje en kan forvente i tunnelen (påvise om det finnes ...
... å få et sikrere anslag av hva det generelle nivået ligger , bør det tas et større antall prøver * Undersøke bakgrunnsnivået av ... BFH og ftalater som har jord som resipient * Være bevisst at ulike laboratorier tilbyr analyser med svært ulike nedre ...
... Flere store pukkverk driver innenfor regionen. Disse bryter fjell- forekomster av til dels meget god kvalitet. Den framtidige drift av ...
... som kan disponeres fritt - Masser som skal gjenbrukes tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier ...
... Vurdering av fjellkvalitet kan ikke utelukkende bygge sprekke- frekvens og forløp, men også det generelle bildet optisk televiewer kan gi. Prøvepumping i kombinasjon ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.