Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

339 resultater
... Lars A. HY-00122 Vurdering av syredestruksjon Bradalsmyra. Syredestruksjon Bradalsmyra, Raufoss. ...
... omfatter en undersøkelse av sedimentasjonsforløpet deltaet i Vågåvatn. Tidligere undersøkelser tyder at mesteparten av deltaet er bygt opp av materiale fraktet i suspensjon. Et ...
... mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk Frya ...
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
... undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak Randsverk. grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal ...
... Prøver av kleberstein fra Pillarguribruddet til A/S Granit Otta er undersøkt kjemisk og mineralogisk. Analyser av 11 hoved- og 31 ... hvithet. Det er utført mineralseparasjon med tunge vesker en prøve. Konklusjonen er at mineralinnholdet i de tilsendte prøver er: ...
... undersøkelser i 1971, anbefales anlagt en prøvebrønn Joras delta mot Lågen. Ønaket kapasitet er 35 l/sek. Alternative ... brønn. Grunnvannsundersøkelser for vannforsyning Dombås ...
... Det ble i 1980 og -81 tatt i alt 814 tyngdeobservasjoner Hjerkinn og 104 observasjoner ved Sivilvangen. Undersøkelsen ble utført i ... ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali. Tyngdemålinger Hjerkinn og Sivilvangen. ...
... fra hyttene i området. Dette gjelder også hyttebebyggelsen begge sider av elva oppstrøms brønnområdet. i tillegg må veien gjennom ... tid, samt modeller- ingsforsøk. Grunnvannsundersøkelser Mysuseter, Sel kommune ...
... sikring av de anlagte rørbrønnene. Grunnvannsbrønnene Ringebu. Klausulering sikringstiltak ...
... har vært misslykket. Grunnvannsforsyning til Engli Skreia. ...
... med utvidelse av idrettsplass og grusuttak som kan innvirke grunnvannsuttaket i området, som forsyner Tretten tettsted og A/S ... Vedrørende grusuttak utvidelse av idrettsplassen Stav. ...
... i tilknytning til taksering av sand -og grusforekomstene Hovemoen. Lettseismiske -og elektriske sonderinger Hovemoen, Lillehammer. ...
... Sommeren 1982 ble det utført detaljundersøkelser Bergsmoen/Samsmoen for Jevnaker kommune. Undersøkelsene ble utført for å ... områder fører grovere masser. Dette gjelder topplaget øverste terrasse, et område ved fylkesgrensa, et ved lerduebanen, delvis ...
... geokjemiske og geologiske opp- følgingsundersøkelser Sognefjellet somrene 1980 og 1981, utført i regi av ... geokjemiske og geologiske oppfølgingsundersøkelser Sognefjell ...
... Undersøkelse av serpentinkonglomerat Reiggehaugen, Vågå ...
... Boring eller graving. Grunnvann til boligfelt Sjoa i Sel kommune. ...
... blir gitt. Vegutbedring Trevatn, spørsmål om skade brønn. ...
... Jens 0800-3416 1729/12A Bakgrunnsstrålingen Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo varierer stort sett mellom 10 og 25 i/s den måleskala som brukes av NGU. Syv radioaktive anomalier med styrke ...
Rønning, Jan S. 0800-3416 90.094 oppdrag fra Ringebu kommune har NGU utført VLF-målinger over mulige grunn- vannsførende sprekkesoner Ringebufjellet. Hensikten med dette var å eksakt lokalisere eventuelle ... best egnede lokali- teter for brønner. Aktuelle soner var forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga ...
... presenteres resultater fra 58 kornfordelingsanalyser utført bekkesedimentprøver fra 3 regioner i Sør-Norge. Resultatene fra ... antyder at kornfordelings mønstre synes også å influere metallinnholdet i prøvene. Kornfordeling i bekkesedimenter. Regionale ...
... 90.013 I forbindelse med grunnvannsundersøkelser Høvringen er det utført en rekke geofysiske målinger bakken og i brønner. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging ...
... brønnanlegg i løsmassene ved nå- værende inntak Grov. Alternativ horisontal rørbrønn Grov ved nåværende pumpestasjon. ...
Kirkhusmo, Lars A. HY-00114 Vurdering av mulige skader grunnvannsbrønn p.g.a. anleggelse av ny parsell av E-6. Eventuell skade brønner langs parsellen Bjørgevollen- Sylte i Ringebu ...
... i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... Reidar Nilsson, Lars Petter 0800-3416 1709/I oppdrag fra Nord-Gudbrandsdalsprogrammet utførte NGU i 1980, -81 og -82 geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser Nysetermoen og ved Råsdalsfjell i Sel og Vågå kommuner i Oppland. ...
... 0800-3416 1650/49C En rekke bekkesedimentanomalier bl.a molybden Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til ...
... med NGUs nyanskaffede løsmasseborrigg (BORRO'S POLHYDRILL) den sydligste delen av Hovemoen nord for Lillehammer. Det ble boret ... grusførende sand, men også i silt/leire og morene, fordelt 16 m. ren sondering (krysskjærkrone) og 85 meter med moreneprøvetaker. ...
... O-78117 Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med ... E 69, Parsell Joramo - Bottheim i Lesja. Spørsmål om skade 2 brønner. ...
... Brunhild GB-H, serie 1300 G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 ... Langs Bolstadfjorden i Hordaland ble det over en strekning 7 km registrert utslag 150-300 i/s. i granittoide gneiser. Foruten ...
... og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 ... grunn til nærmere oppfølging av anomaliene. Det ble målt følgende kartblad: 11181, 11184; 12181, 12184; 13181, 13184; 14181, 14184; ...
... georadarmålinger i de to områdene for å få indikasjoner variasjoner i sammensetning og mektighet av løsmasseavsetningene. Ut fra ... grunnvannsundersøkeler i et 450 m langt område øverst elveviften langs sørsiden av elva. Området kan forsøksvis utvides ...
... lett nås fra vei. Bly inneholdet i prøvene viste anomalier kjente fore- komster ved Kastad. I tillegg ble det funnet flere nye ... for Randsfjorden. Regionale geokjemiske undersøkelser kartbladene Gjøvik og Dokka. ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... har NGU undersøkt løsmassene i Sannheim - Bælaområdet Hovemoen ved Lillehammer i forbindelse med planene om ny riksvei - E6 ... Sand- og grusundersøkelser i Sannheim-Bælaområdet Hovemoen, Lillehammer kommune, Oppland. ...
... her et eiendomlig ano- malibilde med en rekke EM-anomalier den sydlige del av kartbladet. Innenfor dette område er det foretatt ... vil ikke bli utført. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser kartblad Lillehammer 1817 II. ...
... 0800-3416 2000.003 Oppfølgende geofysikk og geologi Pillarguri klebersone, Sel, Oppland. ...
... prospektering etter bly i dette området. IP målinger blyimpregnasjoner ved Kastad i Vardal Gjøvik. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.