Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

207 resultater
... deler av Romerike er 18 områder undersøkt med tanke uttak av knust stein. 9 av områdene ble prøvetatt for vurdering av de mekaniske egenskaper. ...
... sand- og grusressursene innenfor en avgrenset eiendom Gardermoen. Undersøkeslene er gjennomført ved georadarmålinger og ... vist at massene består av et grovt topplag med sand, grus, stein og en del blokk. Mektigheten det grove laget er 5-6 meter. Under ...
... bestått i avgrensning av forekomstene i felt ØK i M 1:5000, studier av snitt i massetak, 6 slagsonderboringer, tot. 360 ... m2 og inneholder ca. 1.6 mill. m3 siltig sand, sand, grus og stein. Foruten ca. 40-60 000 m3 grovere masser er det alt vesentligste av dette ...
Wolden, Knut 0800-3416 2003.001 oppdrag fra Feiring Bruk AS har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjort ... et område mellom E6 og jernbanen sør for Hauerseter Gardermoen. Feltarbeidet har bestått av sonderboringer for å vurdere ... havnivå. I de øverste lagene er massene grove med en del stein og blokk. Mot dypet blir massene gradvis finere, med sand som den ...
... En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt. Skade brønner. ...
... den nye brønnen å tettes med bentonitt. Brønnskade Haraholmen, Oslofjorden. ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da ... En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt. Skade Alfred Høgdes borebrønn. ...
... er også diskutert. Grunnvannsforsyning til Østeråt Nesodden. ...
... hytte med 30 sengeplasser. Vannforsyning til studenthytte Brunkollen. ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Nesodden. ...
... Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet Øvre Romerike. Forsøk å beskytte grunnvannsressurser Øvre Romerike ved hjelp av en kunstig ...
... E-6 Mogreina - Bogsrud. - Vurdering av mulige skader brønnene Baserud og Blakkesrudenga. ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.116 Flere boliger Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles ...
... undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell Romerike, særlig med tanke å overføre viten til tilsvarende forhold kontinentalsokkelen. Med ...
... 95.136 Frie emneord: Betongformål, Vegformål NGU har oppdrag fra Ullensaker kommune utført oppfølgende undersøkelser for å kartlegge utbredelse og volum de grove grus- og steinrike delene av Gardermoavsetningen. I ...
... kartlegge utbredelse og volum av sand- og grusavsetningene Gardermoen. Det har spesielt vært viktig å kartlegge de grove grus- og ... mot forurensing er det satt igjen en buffersone 4 m. Dette utgjør 39 mill. m3. Sand- og grusundersøkelser Gardermoen, Ullensaker kommune ...
... i kloakk- grøften har drenert brønnen. Påstått skade brønn, Helvik, Nesodden. ...
... løses ved kanalisering. Vedrørende grunnvannsforholdene Nordby østre, Ullensaker kommune. ...
... vannforsyning til hytte. Grunnvannsforsyning til hytte Nesodden ( Frogn ). ...
... ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, 4 husholdninger Nesodden (Hasle gård, Nesoddtangen) ...
... Jens 0800-3416 1729/12A Bakgrunnsstrålingen Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo varierer stort sett mellom 10 og 25 i/s den måleskala som brukes av NGU. Syv radioaktive anomalier med styrke ...
... i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... mektigheter, volum og kvalitet innenfor et angitt område Gardermoen. Undersøkelsene er gjennomført med georadarmålinger og ... som ere bygd opp over datidens havnivå som lå 205 m oh. og i de øverste lagene av den underliggende deltaavsetningen. ...
... 2018.020 NGU har logget to dype energibrønner Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til 1500 m for å ta ut varme til å holde rusegropa flyplassen isfri om vinteren. Det ble logget temperatur, ledningsevne i ...
... 0800-3416 1650/49C En rekke bekkesedimentanomalier bl.a molybden Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til ...
... Brunhild GB-H, serie 1300 G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 ... Langs Bolstadfjorden i Hordaland ble det over en strekning 7 km registrert utslag 150-300 i/s. i granittoide gneiser. Foruten ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... Anna Rønning, Jan S. 0800-3416 97.153 NGU har oppdrag for Jernbaneverket Region Sør utført geologiske og geofysiske ... trekk ved de kambrosilurske og permiske bergartene med vekt forkastninger, sprekker og knusningssoner. De geofysiske målingene og ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... mijøgifter i overflatejord rundt forbrenningsanlegget Klemetsrud sør i Oslo kommune. Kartleggingen er første ledd i et forsøk å overvåke miljøstanden i overflatejord rundt et stort ... Det planlegges en tilsvarende undersøkelse etter en periode ca. 10 år. Undersøkelsen har omfattet 39 prøver av overflatejord der ...
... av området er det kartlagt en nær horisontal reflektor 5-10 meters dyp, og under denne er det stedvis påvist skråsjikting. Dette ... i den sørlige del av leiren faller mot nord. En reflektor 10-20 meters dyp opptrer i deler av enkelte profiler og kan representere en ...
... av grunnvannsforurensning ved A.Dønnum eftf's fabrikker Mogreina. ...
... ved kanalisering. Vedrørende grunnvanns forholdene Nordby Østre, Ullensaker kommune. ...
... Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning til boliger Gjelleråsen. ...
... var ønsket å få en vurdering av om sprengningsarbeider i stein- bruddet kunne ha skadet en brønn. Vannforsyning til Haraldsen. ...
... 1494 W Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område 110.000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). ...
... omfatter Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Loggingen er gjort oppdrag av Jernbaneverket. I alt ble det sommer/høst 2011 logget 27 ... fjellkvaliteten langs deler av tunneltraseene med hensyn stabilitet og vannproblematikk. Logging av grunnvannsbrønner ...
... av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster kartblad Hurdal viser ingen særskilt høye gehalter av Mo, Cu, Pb, Zn ... og andre tungmetaller i utvalgte prøver av bekkemoser kartblad Hurdal. ...
... og hydrogeologiske undersøkelser. Rapporten bygger feltarbeid og laboratoriearbeid, samt gjennomgåelse av tidligere ... kvalitet. Kvartærgeologisk kartlegging med spesiell vekt registrering og undersøkelser av sand -og grusforekomster i Ullensaker ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.