Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

110 resultater
... vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene. Skade brønner, Hærland. ...
... borebrønn. Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade drikkevann. ...
... ble tatt ut i granitt. Grunnvannsforsyning til landsted Risholmen. ...
... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til Hvaler skole Vesterøy. ...
... i den eksisterende borebrønnen. Vurdering av brønnskade Kjøkøy, Kråkerøy kommune. ...
... er derfor liten. Undersøkelse av industriavfall Opsund deponi ...
... i området er granitt. Grunnvannsforsyning til leirsted Spjærøy, Hvaler. ...
... i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... en rekke sprekkesoner innenfor 5 forskjellige lokaliteter nordsiden av Kjerkøy. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging grunnvann i fjell. VLF-målinger ble i noen tilfeller forstyrret av ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... 1494 W Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område 110.000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). ...
... 0800-3416 88.113 Som et ledd i grunnundersøkelsene Osund Deponi ble det satt ut et stikningsrutenett (25 X 25 m ruter) i den ... og Opsund deponi. Kartleggingen av nedgravd metallskrot Opsund avfallsdeponi ...
... eiendommer. Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster statsgrunn fra Østfold til Nordland ...
... kart; Drøbak; 18142; 1:50 000; trykt i farger; kartet ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... fra Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommuner. Knust stein leveres i dag fra Hobøl pukkverk og Torkelsrud pukkverk (Eidsberg). ...
... av kjemisk analyse av industriavfall og naturlige sedimenter Opsund deponi blir presentert. Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. ... og andre tung- metaller i industriavfall og sedimenter Opsund deponi. ...
... 0800-3416 1416/7 Radiometriske bilmålinger er utført 8 kartblad i Østfold (Akershus). Av disse er 3 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 56 anomalier kartbladene av disse ligger 53 anomalier i Østfoldgranitten. De øvrige 3 ...
... 88.130 Som ledd i en undersøkelse som NGU utfører Borregaards anlegg i Sarpsborg var det av interesse å skaffe seg et bilde av fjelloverflatens beliggenhet. deponi-området Opsund skulle vi prøve å avklare disse forholdene ved ...
... Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger bakken er gjort Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Østfold; Østfold; 1:250 ...
... Ellen M.O. Sundvoll, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger ...
Olsen, L. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Halden. Kvartærgeologisk kart; Halden; 19132; 1:50 000; trykt i ...
Klakegg, O. Sørensen, R. Beskrivelsen finnes kartet. Horten. Kvartærgeologisk kart; Horten; 18131; 1:50 000; trykt i ...
... Robertsen, K. Bargel, T.H. Beskrivelsen finnes kartet. Vannsjø. Kvartærgeologisk kart; Vannsjø; 19134; 1:50 000; ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Mysen. Kvartærgeologisk kart.; Mysen; CST 037038; 1:20 000; ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Trøgstad. Kvartærgeologisk kart; Trøgstad; CST 039040; 1:20 ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Rakkestad. Kvartærgeologisk kart.; Rakkestad; CST 033034; 1:20 ...
... 1416/14 Radiometriske bilmålinger er utført 2 kartblad. Begge kartblad er ferdig- målt. Det ble registrert 69 radioaktive anomalier kartbladene. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier, men 49 av ...
... måle ca 1600 m med refraksjonsseismikk, som fordelte seg 6 profiler. Det ble registrert løsmassemektigheter opptil ca 60 m. Seismiske målinger Vister. ...
... David 0800-3416 93.120 Fire borehull i granitt Hvaler, og to grønnsteinsborehull i Trondheim ble prøvepumpet i 1991. ... men ellers liten jernbakterie- vekst i det fjerde hullet Hvaler eller i Trondheimshullene. Prøvepumping i 1993 kunne ikke påvise ...
... sprekkene som ventet. Borehullet hadde en korttids ytelse ca. 470 l/t (med < 2 m senkning). Det er imidlertid indikasjoner at dette kan være betydelig overdrevet i langtidsperspektiv, grunn av ...
... Skarphagen, Helge 0800-3416 93.121 Sammnedrag også engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske ... samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med ...
... stressmønsteret som forårsaket sprekkesystemet Hvaler. To motsigende hypoteser har blitt foreslått. i) En forholdsvis ... fra flyfotografier over den nord-vestlige halvdelen Kirkeøy tilsier en NNØ orientert ó1. Denne modellen er ikke inkonsistent ...
... 0800-3416 88.205 Data om innhold av Hg i grunnvann kloralkalifabrikken blir presentert. Grunnundersøkelser ved Borregaard ...
Bryn, Knut Ørn HY-00494 En borebrønn i fjell 70 meters dyp gir forurenset vann. Foreslår tiltak, alternativt ny brønn. ...
... 289 lokaliteter i Østfold fylke. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). ... i A4-format (målestokk ca. 1:770 000). Alle data er lagret magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i bekkesedimenter, ...
... fjell. Gravimetriske modellberegninger langs 5 profiler tvers av en antatt begravd dalrenne viser at maksimal løsmassemektighet ... sørlige del av måleområdet er maksimal løsmassemektighet profil 5 rundt 90 m. Modellen for profil 6 er usikker grunn av støy ...
... alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... dem er 12 sand- og grusforekomster. Et volumoverslag lyder ca. 13 mill. m3 sand og grus, og det meste er lokalisert til områdene ...
... alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes ... er registrert 100 mill. m3 sand og grus i kommunen, fordelt 8 forekomster. Den største og viktigste ressursen er Monaryggen, som ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.