133 resultater
... Geologisk forening er stolte over at så mange har deltatt «Geologiens dag» gjennom 10 år. Vi merker at interessen øker, og at ... «geologiske opplevelsene» i fokus. 10 år med fokus stein og fossiler 10 år med fokus stein og fossiler ...
... av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er naturens egne produkter som vi mennesker gjennom tusener av år har ... også sett en dreining av forbruket fra grus over mot knust stein (pukk). Nesten alt vi omgir oss med av infrastruktur, inneholder ...
KNUST FJELL: Stein av god kvalitet i Vestre Toten. Foto: Knut Wolden Oppland var i ... - Det har vært en dreining mot bruk av knust fjell bekostning av naturlig sand og grus i vegbygging de siste årene. Det har ... Alle aktive pukkverk i Oppland fylke leverer stein som innfrir kvalitetskravene for bruk i veg. Det viser oppdatert ...
... pukk, sand og grus. Naturstein er betegnelsen stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter ...
... der. Etiopia er et av landene som det fokuseres under årets TV-aksjon «Vann forandrer alt», søndag 19. oktober. ... Bistandsprosjektet som NGU var en del av i Etiopia, strandet grunn av interne politiske uroligheter i landet og påfølgende konflikt ...
... Torsdag 15. mai kl 18:00 vil det bli utført arbeid vårt nettverk og dette resulterer i nedetid våre systemer. Nedetid NGUs tjenester Nedetid NGUs tjenester ...
... viser den mest sannsynlige fordelingen av biotoper havbunnen. Dette er den første av MAREANO sine biotopkart hvor ... som grunnlag for biotopmodellering. Våre resultater tyder at oseanografiske variabler er svært viktige for å forklare storskala ... informasjon om topografiske og sedimentære forhold havbunnen med det oseanografiske miljøet. Sammen får vi da et mer ...
... av geologisk art. - Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... - Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... å organisere seg i en krystallinsk struktur. Eller sagt en annen måte: det dannes ingen krystaller. Obsidian kan ha forskjellige ... palagonitt. Hvilket uttrykk er det riktig å bruke? Navn vulkansk glass Navn vulkansk glass ...
... denne perioden, med start fredag kl 16.00. Nedetid NGUs servere Nedetid NGUs servere ...
... m lange transekter. Myke, finkornige sedimenter stedene der det ble hentet opp prøver ser vi fra videoopptak og bilder at ... MAREANO Det er viktig å dokumentere kvaliteten sedimentkjernene når de kommer opp dekk. For miljøanalyser er det ...
... Seisma som skal nyttast til den marine kartlegginga søre Sunnmøre. - Vi har nyleg hatt oppstart Runde miljøsenter. Forskings- og formidlingssenteret fuglefjellet Runde har vore ein pådrivar i arbeidet med å få dette ...
PLASS: Avdelingsdirektør Tom Heldal (t.v.), forskar Terfje Bjerkgården og lagleiar Henrik Schiellerup, alle frå NGU, stand i Toronto. Foto: Iain Henderson Statssekretær Eirik Lae ... hovudformåla med besøket er å fremme norsk mineralnæring verdas leiande mineralmesse, den årlege konferansen til Prospectors and ...
... Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid servere 25. november Arbeid servere 25. november ...
... Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- og utland under arbeidsmøtet NGU.   Interessen øker for metallene og mineralene som befinner ...
...       «Strandflaten» er navnet det grunne, kystnære sjøområdet, som strekker seg fra Stavanger i sør ... En del av strandflaten, Vegaøyene i Nordland, står i dag Unescos verdensarvliste. Helt siden NGUs profilerte direktør rundt ...
årets siste biologi/geologi-tokt var en av undersøkelsesstasjonene ... utenfor Nordkapp, der detaljerte dybdedata viser sandbølger havbunnen over 300 meters vanndyp. Med videokamera kunne vi se lys sandbunn, og ...
... Ett av mange spennende funn var skjellsandavsetninger over tre hundre meters vanndyp rett utenfor Nordkapp. Skjellsand flere hundre meters dyp Skjellsand flere hundre meters dyp ...
... i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga botnen av Lille Lungegårdsvannet er ein oversikt gjennom tusenvis av år ... har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort med karbon- og ... til bestemte historiske hendelsar. - heile sedimentsøyla har vi gjort kjemiske analyser av organiske ...
... og grunnvann 2013.058 Resistivitetsmålinger Fremo, Melhus kommune ble utført innenfor KARMA 3D Prosjektet ved Norges ... (gruskvaliteter) i avsetningen. Resisitivitetsmålinger Fremoavsetningen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag ...
... gir en revurdering av potensialet for skifer og murestein gården Helgesplass i Rollag kommune. Grunnen til denne nye vurderingen er ... i området, noe som gjør at vurderingene av kvalitet skifer og murestein blir vesentlig bedre enn ved tidligere kartlegging. Ved ...
... senere kartlegging, bygge kompetanse og drive opplæring. feltarbeidet i Sykkylven er en geologistudent fra Høgskolen i Sogn og ... i år. I Sykkylven er det NGU-forskerne som tar seg av stein- og jordskredvurderinga, mens NVE kartlegger snøskredfaren. ...
Nidarosdomen hviler et grunnfjell av steintradisjoner som ble etablert i Midt-Østen og Det ... i Trondheim. Denne boken er en kulturhistorisk reise i stein. Med fokus Nidarosdomen går ferden fra eldgamle steinbrudd ved ... Norge. Til gjenreisinen gikk det med tusenvis av tonn med stein fra hele landet. 110 steinbrudd ble testet, 70 brudd kom i bruk. I denne ...
... Terje Bjerkgård og Ben Snook beskriver intrusjon av kromitt et fjell overfor Krutvatnet i Hattfjelldal. Tweet ... svenskegrensen og tatt oss til fots over store blokker av stein opp de bratte skrentene fjellet Krutvassrødikken noen hundre meter ...
... flere kartleggingstokt langs kysten av Finnmark. årets siste MAREANO-tokt skal det samles inn data i en sone langs kysten ... Enkelte steder ble det avsatt mer grovkornede sedimenter (stein, blokk og grus) i morenerygger, mens mer finkornige sedimenter ble avsatt ...
Byens undergrunn består av mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. ... sagflis under Oslo S.). En senkning av grunnvannsnivået kan samme måte også skade bygningsfundamenter som er laget av tømmer.  ...
... Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya kartlegges vårens MAREANO-tokt langs Finnmarkkysten. Havbunnen er kartlagt med video, ... det stikker opp fjell. Andre steder er havbunnen dekket av stein og store blokker. Eksempler forskjellige typer havbunn ses i ...
... et slag for det mangfoldige geomiljøet i landet, med fokus den yngre delen av fagfolket. Ungeo 2014 avvikles i NGUs lokaler i ... - Mine assosiasjoner til geologi går mest i retning av stein, ras og store naturfenomener med bulder og brak. Jeg gleder meg over å ...
Forskning  jordskjelvgenererte seismiske bølger viser at jordens indre har en lagdelt ... litosfære og mantel. Effektene av geodynamiske prosesser jordoverflaten gir en pekepinn strukturen i jordens indre. Jordas indre ...
Prosjektleder Macro Brønner ombord forskningsskipet «Håkon Mosby», hvor de seismiske undersøkelsene ble ... Dypforvitring De seismiske undersøkelsene Andøya, ble gjennomført for å få mer kunnskap om dypforvitring i berggrunnen. Området er det eneste stedet fastlands-Norge med sedimentære bergarter fra jordas mellomtid og hvor ...
... I denne fortellingen tar vi et steg tilbake for å se hvorfor havbunnen ser ut slik den gjør i dag. Storegga betyr stor kant, og ... havbunnen under istidene, og denne blandingen av blokk, stein, grus, sand og leire, ble fraktet ned kontinentalskråningen som små og ...
... Kommunen er ett av områdene i landet som denne måten har fått oversikt over hvor dypt sedimentene går, før man ... istid og fram til nå, har elva bygd opp avsetninger av stein, sand, grus og leire, som ligger som et tykt sedimentlag over fjellet. ...
De viktigste forskjellene grunnvann og overflatevann er at Temperaturen grunnvann er ganske konstant gjennom året – oppleves som kjølig om ... Mål pH i begge vanntyper hvis du kan få tilgang lakmuspapir eller annet pH-målingsutstyr Fyll gjennomsiktige flasker ...
...       Det kan påvises at sedimentene havbunnen er tilført ekstra bly og kvikksølv som følge av menneskelig ... og Norskehavet. Kart for de enkelte metallene kan ses MAREANO sin karttjeneste . Prøvetakingsstasjoner hvor det ...
NGU studerer jordas dynamikk en rekke skalaer, fra tektoniske platebevegelser gjennom dannelsen av fjell ... av radiogene elementer, dels fra Jordas dannelse. stor skala driver bevegelser i lithosfæren strømning av mantelen gjennom ... deformasjon, erosjon og sedimentasjon påvirker hverandre regional skala: tektonisk innsynkning er ofte årsak til dannelse av ...
... til å koble ut strømmen i lab.bygget og mellombygget NGU i forbindelse med frakobling i el.kjelleren. All strøm vil være ... vil være borte i noen timer, og de som er jobb i byggene anbefales å lagre alt av pc-arbeid før den tid og slå av ... eller problemer med noen av tjeneste til NGU, ta kontakt wmsdrift@ngu.no Tirsdag 2. juli vil strømmen forsvinne i ...
... omfatter skred fra alle typer materialer, inkludert både stein, alle typer jord, snø- og is. NGU er landets sentrale institusjon for ... og snøskred ved kvartærgeologisk kartlegging med fokus skredprosesser. Videre kartlegger NGU områder der marine sedimenter kan ...
... sirkulær til å være svakt elliptiske med en syklisitet 100 000 og 400 000 år. Jordaksens helning varierer mellom 22.1˚ og 24.5˚ og forandrer seg med en periodisitet 41 000 år. Jordens stilling i forhold til solen har variert ...
Før bygging i undergrunnen eller overflata utføres det ofte geotekniske undersøkelser. Disse ... av spuntvegger. Bildet er tatt i byggegropa mellom utgangen Festningstunnelen og der den nedsenkede kulverten skal plass. (Foto: Statens vegvesen) Hva består grunnen av, og hvilken ...
... er det fylket her i landet som beveger seg mest, både land og ute i havet. Spenningsfeltet dypt nede i jordskorpa utløser stadig ... å forstå prosesser som langsomt fører til forandringer Jordens overflate. Her ser vi nærmere jordskjelvaktiviteten og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.