30 resultater
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...
... gang ikke fremlagt, men fremlegges nå som en dokumentasjon de undersøkelsene som ble gjort. Georadarmålinger ble utført langs 2 profiler langs vestsiden av breelvavsetningen Rognsmoen. Målingene ble fulgt opp med sonderboringer og testpumpinger i 6 ...
... I september2007 gjennomførte NGU et sporstofforsøk Åkneset i Stranda kommune. Målet for forsøket var å kartlegge ... grunnvannet i sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet Åkneset. Det ble valgt å benytte lokalt sjøvann fra Sunnylvsfjorden som ...
... Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral ... sammen til denne rapporten. Det er undersøkt lokaliteter Helgeland (Hemnes, Rana og Rødøy kommuner) og Salten (Gildeskål, Bodø, ...
... Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov ... Det er opp til kommunene og fylkene å forvalte ressursene en best mulig måte. vegne av regiongeologen, Buskerud, Telemark og ...
... som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer ... fasader. Dataene indikerer at det er flere PCB-bygg Vestlandet enn i de øvrige landsdeler. 100 bygg Svalbard fra norske og ...
... For de nærmeste årene anbefaler vi at arbeidet fikuseres : - Generell kartlegging og geofysiske undersøkelser - Kalkstein som ... Evaluering av framtidig behov og tilgang industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold ...
... og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se anvendelse av utstyr og gi anbefalinger slik at sammenhengen mellom avsetningstype, dannelse og hydrogeologi kan bli undersøkt en tilfredsstillende måte. Det er utført 7 boringer i avsettningene ved ... i øst. Ved Grøna ble det avsatt mere stein og blokkrike avsetninger under isavsmeltningen. Dette samsvarer godt med ...
... kommuner. Dette arbeidet har allerede ført til drift en forekomst ved Kragerø og planer om drift en annen forekomst ved ... med mange skogsbilveier. Det er således mange steder hvor stein kan brytes uten at mye veibygging er nødvendig. Det er også øde ...
... Nordvik, Trond 0800-3416 Detaljundersøkelser Nordnesfjellet 2009.026 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ... over 5 cm/år (5-9 millioner m3). Det er en svak indikasjon at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er ...
... Håvard Ihlen, Peter 0800-3416 Karbonatitten Stjernøy, ressursmuligheter 2009.060 This report gives an overview ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 Karbonatitten Stjernøy, ressursmuligheter 2009.061 This report gives an overview ...
... pukkforekomster i fylket som "nasjonalt viktige", Gudvangen stein i Aurland, Skipperdalen, Gulestø og Dyrstad i Bremanger, Seljestokken i Flora og Halsvik pukk i Gulen kommune. Det er grunn av eksportrettet virksomhet, eller grunn av et framtidig ...
... av kvikkleire i dette området. Det er også indikasjoner stabil marin leire. Dette er mest market i vest profilene 3, 6 og 7, men indikeres også deler av profil 1 og 2. I øst ...
... er utført feltarbeid i indre del av Susendalen med fokus skifer og murestein. Dette er gjort etter initiativ fra prosjektet "Nye ... fylkeskommune. Det har i tidligere tider vært drift skifer i Susendalen, spesielt takskifer, men noe har også vært brukt som ...
... med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette ... ble benyttet under prøvepumpingen med et samlet uttak ca. 20 l/s. Det ble under prøvepumpingen utført nivåmålinger av ...
... og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en ... blitt identifisert fra InSAR analysen. Innmåling av GPS 10 av de 13 lokalitetene som var etablert frem til 2007 har blitt ... 2007 (Dusnjarga, Ruovddasvarri, Gamanjunni og Kråketinden). Dusnjarga er det entydig bevegelse, mens det de andre lokalitetene ikke ...
... formål. De største og vik-tigste forekomstene ligger sørsiden av Varangerfjorden. To forekomster er vurdert som meget viktige. 50 Gandvik øst har et volum nærmere 10 mill. m3 med sand og grus av god kvalitet. 45 Nyelv har et ...
... I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D ...
... LGN-områder er prøvetatt og 111 vannprøver er analysert NGU lab. Målet om etablering av et LGN-område Svalbard ble ikke oppnådd og det må arbeides videre med å finne en ...
... geologi og bunnforhold i de aktuelle fjordområdene basert dybdeforhold og bunnreflektivitet (backscatter) prosessert fra ... (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og Universitetet i Tromsø, ...
... virksomheten ved Veolia miljø og renspyling av småbåter kaikanten i Nyhavna. Tiltak for å redusere/fjerne kildene bør ... høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser i noen av kummene PIR 2. Kilden til de påviste høye konsentrasjoner av PAH-forbindelsene i ...
... har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen ... 17 og 18 inneholder PCB. Bygg 7, og 8 samt de øvre etasjene høyblokka har høye PCB-konsentrasjoner i fugemassene rundt vinduene (200 ...
... som er konstant. Både micro-Deval og Los Angeles utføres prøvemateriale med konstant vekt. De tre metodene utføres som ... i området 2.61-3.15 g/cm3 er undersøkt ved testing de tre mekaniske metodene utført med prøvemateriale med henholdvis ... enn ved konstant prøvevolum, uavhengig av nivået materialets densitet. Det kan derfor ut fra denne studien ikke konkluderes ...
... kvalitetsmessig beste del av forekomsten har en bredde omkring 200 m og en lengde 1 km. Dette tilsvarer 5 mill. tonn pr 10 m avsenking, og kvartsitten som ...
... vist stabil vasstemperatur gjennom året. Dette tyder at grunnvatnet i hovudsak har lang opphaldstid i grunnen. Likevel tyder enkeltmålingar at oppkoma kan påverkast av smeltevatn med kortare opphaldstid i grunnen. ...
... Alta by er det utført grunnboringer ved Englandsskogen vest distalsiden av den store randavsetingen ved Raipas. Det ble i mai 2008 ... potensiale til å utgjøre en reservannkilde til Alta by. grunn av for stort dyp til grunnvannsspeilet (ca.10m)til å kunne benytte ...
... har nivåer av BFH som overstiger grensen for farlig avfall 0,25 vektprosent. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer ...
... og Romsdal 2009.062 Georadarmålingene er utført løsmasseavsetningene ved Rønningen sørvest for elva Rauma og ved ... langs dalbunnen under det ustabile fjellpartiet Mannen sørvestsiden av dalen. Forløp og utbredelse av et eventuelt fjellskred ...
... Prosjektet startet med feltundersøkelser og datainnsamling et tokt med NGUs forskningsfartøy FF Seisma i mars 2009. Det ble samlet ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.