29 resultater
... Oppfølgende undersøkelser av kvartsforekomstene sørsiden av Saltfjellet erutført.De store kvartsgangene Nasafjell er prøvetatt i profiler og utbredelsen idagen er nærmere ...
... (SIV) ble utvidet til også å omhandle friksjon vegdekker. NGU har bistått med å analysere poleringsegenskapene til ... som er benyttet i 12 ulike asfaltresepter som er lagt 5 forskjellige forsøksstrekninger, henholdsvis langs E18 i Vestfold , ... grovruheten (makroteksturen) til vegdekket. Pendelmålinger veg viser god samvariasjon med poleringsverdien (mikroteksturen) av ...
... Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). NDR tok ut noe stein fra et brudd i den sydlige del av forekomsten slutten av 1800-tallet. Steinen var kjent for sien gode egenskaper som ...
... var å påvise forekomster med minimumsreserver 200 000 tonn av kvarts og feltspat med renhetsgrad av kvarts i spekteret av ... forurensninger), selv om slike kvaliteter finnes prøvenivå. De renhetsgrader som kan oppnås ved optimal prosessering av ... kvaliteten til kvartskonsentrater som allerede produseres verket i Glams Potensielle ressurser av kvarts- og feltspat-råstoffer ...
... Mindre oppdrag miljøkjemi 2004.029 NGU har oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra ... av metaller. Prøvene representerer en indikasjon maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig ... er sinkblende, svovelkis og kobberkis. Disse viser få tegn forvitring. Mineralet magnetkis viser tegn omfattende omvandling. Det ...
... Bjørn A. Bergstrøm, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Otta. Kvartærgeologisk kart; Otta; 17184; 1:50 000; trykt i ...
... Einar Elvebakk, Harald 0800-3416 2004.044 oppdrag fra Store Norske Gull A/S har NGU utført elektromagnetiske og magnetiske målinger 11 objekter i Krasjok-området. Hensikten med målingene var ...
... syrebehandlete flotasjonskonsentrater fremstilt hos NCM Glamsland fra 7 store prøver av megmatittisk kvarts og kvartsitt. 17 ... (10) og plagioklas (7) er innsamlet fra 10 forekomster Sørlandet og 1 Vestlandet. Disse er analysert med XRF. En sammenlikning er foretatt ...
... Mindre oppdrag miljøkjemi 2004.033 NGU har oppdrag fra Ballangen Aggregates AS gjort en undersøkelse av fem ... av metaller. Prøvene representerer en indikasjon maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig ... påvist over deteksjonsgrensen. Utlekkingstestet er utført finfordelt materiale og kan ikke direkte sammenlignes med potensialet fra ...
... planlagte varmepumpeanlegget ved Hovelsrud gård. NGU har oppdrag fra Helse Øst RHF organisert og gjennomført grunnundersøkelser ... grunnfjellsbergarten dioritt overdekket med leire. Tykkelsen leirlaget viser at området består av grunnfjellsbergarten dioritt ...
... Svevestøv har siden slutten av 1980tallet blitt fokusert som et miljøproblem i norske storbyer, spesielt i Trondheim. Etter et ... forhold til vegslitasje, asfaltresept som benyttes, kvalitet tilslaget, bruk av salt og eventuelt klimaforskjeller med for eksempel Oslo ...
... i Rogaland Anortosittprovins (Egersundfeltet) eranriket ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt visse nivåer i denmagmatiske seksvensen. Omtrent 50 km2 av intrusjonen er ...
... er begrenset til 3 profiler, hver med en lengde 220 m.To er lokalisert langs fylkesvegen, ett i vestre del og ett lengst ... i området 500-1100 m/s, mens hastigheten ilaget under er 2000-2300 m/s. Overflatelaget er 5-13 m tykt langsfylkesvegen og øker fra ...
... i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003. ...
... Mindre oppdrag miljøkjemi 2004.010 Det er oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved ... de analyserte miljøgifter, bortsett fra overflatejorden steder hvor det har foregått sandblåsing. her er jorda sterkt forurenset ...
... Fjellskredkartlegging, har NGU utført geofysiske målinger Breitind og Børa i Romsdalen. Hensikten med undersøkelsene var å se om ... og sprekkesoner i de to aktuelle områdene. Området Breitind ligger vel 1700 moh , mens Børa ligger en del lavere (vel ...
... av ei med ROV. I 2002 blei fire av desse vraka inspiserte nytt. Posisjonen til dei resterande vraka er ukjent. Siden vraka ... ei oppløysing som gjer det mogleg å kjenne att objekt storleik med vraka som typsik er 50-150 m lange. Til djupare vraka ligg, ...
... Ved vurdering av potensielle forekomster har vi lagt vekt følgende: Det viktigste er å få ut en størst mulig andel av ... bør domineres av to sprekkeretninger tilnærmet vinkelrett hverandre og kløven, slik at bergarten sprekker opp i kubiske til ...
... å utnytte berggrunnen ved knusing av fast fjell. Kvaliteten steinmaterialene er middels gode, men tilstrekkelig i forhold til kravene det lokale vegnettet og annen anvendelse som byggeråstoff. I kommunen er ...
... gjenspeiler seg i løsmassene i området. Analyser utført grusfraksjonen viser stort innhold av svake korn. Fire fastfjellslokaliteter er vurdert med tanke pukkproduksjon. Ingen av dissse har materiale som er egnet for bruk til ...
... med prosjekt. Det er utført varmeledningsmålinger 131 bergartsprøver fra Asker og Bærum. 10 borehull, inklusiv yp 500 m er undersøkt ved optisk videoinspeksjon og logging av temperatur, ...
... i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne ...
... å utnytte berggrunnen av knusing av fast fjell. Kvaliteten steinmaterialene er til dels gode og mer en tilstrekkelig i forhold til kravene det lokale vegnettet. I Hitra kommune er en pukkforekomst og en steintipp ...
... i Ilabekken. Det ble innsamlet og utført kjemiske analyser 37 vannprøver, 3 jordprøver og 15 sedimentprøver. Alle prøver ble ...
... egenskaper. Geologisk utvikling med hovedvekt sluttfasen av isavsmeltningsforløp, strandforskyvning, elve- og ...
... omfatter i alt 20 georadarprofiler med en samlet lengde vel 9.8 km. Rapporten presenterer data og måleopplegg. Tolkning og ...
... mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, fremtidsrettet ... idet de har avdekket en 40-50 kilometer bred sone tvers av fjorden med bergarter av en type, som ut fra erfaringer fra ...
... over tid. Ved utbygging av vannverkene basert grunnvann fra fjell er det svært viktig å sikre borehullene mot ...
... Anortosittprovins. Omdannet anortositt er velegnet for pukk grunn av sine fremragende tekniske egenskaper, både generelt og ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.