57 resultater
... Svein 0800-3416 2001.105 Fortrolig til januar 2004. anmodning fraNils-Kåre Naas har NGU utført en geologisk kartlegging av ... med at det er påvist bare ubetydelige mengder med kalk- stein de aktuelle eiendommene. Den kalksteinen som er lokalisert er ...
... den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er ...
... som ved Ingøy sentrum. Området er en holme med sjøvann alle sider slik at tilførselen av ferskvann er forholdsvis begrenset. Høyeste punkt holmen ligger ca m.o.h. grunn av faren for å få inn sjøvann bør det ...
... J. Geological map of the Fennoscandian Shield; 1:2 mill.; kartet ...
... nordre del av Songavatnet, en dioritt som dekket et område ca. 4x5 km2. Det var ukjent at det forekom en dioritt her. Denne dioritten viser seg å ha en god innvirkning fiskebestanden i området. I tillegg til den generelle kartleggingen er ...
... pegmatittkropper eller klynger av slike bør fokusere pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje ... Potensielle ressurser av kvarts- og feltspat-råstoffer Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i ...
... undersøkelse av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa Kvikne. Undersøkelsene har som mål å utarbeide en plan for ... av Nidaros Domkirkes Restaurerings- arbeiders uttak av stein til restaurering av Nidarosdomen,som samtidig ivaretar verneinteressene ... en foreløpig vurdering av mulighetene basert hovedsakelig overflatekartlegging av blottet fjell og målinger av dypet til fast fjell ...
... Geitberget vil den påviste opp- sprekningen kunne medføre stein- og blokkfall. For dette området bør det foretas nærmere undersøkelser med tanke sikring. Disse undersøkelsene fore- slåes gjennomført i et samarbeid med ...
... Olsen, Harald Sveian, Bjørn Bergstrøm, Synøve F. Selvik, Stein-Erik Lauritzen, Øystein Stokland, Kari Grøsfjeld Page(s): 21-46 ...
... framstillinger over mekaniske og fysiske egenskaper til stein- materialer gir oversikt over konsekvenser ved innføring av nye ... Nye krav for denne para- meteren bør utarbeides bakgrunn av nærmere tester både mht. flisighetstall og flakindeks av ...
Finne, Tor Erik 0800-3416 98.186 (98.166) grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske vurderinger basert berggrunnsgeologiske kart M 1:250 000 er det valgt ut to områder for ... 2/km2) og Kvænangen (120 lokaliteter, 1/km2) og analysert kongevannsekstrakt av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt. ...
... av forekomsten ble foretatt i juli 2001. Det er åpnet brudd to steder med 150 meters avstand og 60 meters høydeforskjell i ... suprakrustalene. Skiferen har en velutviklet planskifrighet <1 til 5 cm skala og later til å ha stor bruddstyrke og slitestyrke ...
... en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2000 basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter ... og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje mineralprodukt/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget ...
... Magne Volden, Tore 0800-3416 2000.115 Basert datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det ... i 90 prøver fra 41 stasjoner i havnebassenget i Trondheim. hver stasjon er det tatt ut 1-5 prøver av forskjellige dyp. ...
... 0800-3416 2001.034 Norges geologiske undersøkelse har forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved ... september 2000 satt ned ytterligere 4 observasjonsbrønner. Steilandsodden ved Setermoen er kommunen interessert i å få utredet ...
... (NGU) har fått i oppdrag å vurdere mengde og kvalitet sand- og grusforekomsten innenfor Smådalen naturreservat i Vang kommune. ... er bergartssammensetningen gunstigere med tanke bruk til vegformål. Fem områder er vurdert og avgrenset kart. Dette ...
... (NGU) har kartlagt jordforurening i Orkdal med særlig fokus mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til ... innhold av arsen i forhold til en anbefalt tiltaksgrense 20mg/kg, beregnet av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa). Et ...
... samlet lengde vel 2,6 km og 3 refraksjonsseismiske profiler i alt 727 m. Målingene indikerer at den store ryggformen sørøst for ... er i området 14-25 m. Georadarmålinger nordlige del av israndryggen som går tvers av fjordretningen og skiller Oksfjordvatnet i øst fra Oksfjorden i ...
... kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette ... ved forundersøkelser for tunneler. De anvendte teknikker bakken er VLF-EM (Very Low Frequency ElectroMagnetic) magneto- metri og 2D ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 2001.107 oppdrag for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold v/fylkesgeologen ... og NAF sin øvelsesbane, angir et mulig uttakbart volum 32 mill. tonn. Dette utgjør ca. 13% av forekomstens totale volum. Med uttakstall 250.000 tonn årlig vil ressursen for de beregnete områdene ha en levetid ...
... 0800-3416 2000.090 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Trondheim Energiverk gjort en vurdering av hvordan en planlagt ... Finnkoisjøen til Esandsjøen (del av Nesjøen) kan innvirke grunnvannsforholdene i Skarpdalen. Vurderingene er basert ...
... 0800-3416 2001.098 Norges geologisk undersøkelse har oppdrag fra Intekno as utført en grunn- vannsundersøkelse ved Vefsn ... nytt bygg ved sykehuset. Det foreligger ingen konkrete data effekt- behov. Løsmassene i det aktuelle området består av elveavsatt ...
... 160 m dyp. En markert temperaturøkning fra 160 m kan tyde vanninnstrømning dette dyp. En observert sprekk den optiske loggen ved samme dyp ...
... og kvartsittforekomster i Troms fylke. Den baserer seg en sammenstilling av tilgjengelig arkivmateriale i form av geologiske kart ... undersøkelser med prøvetaking for kjemisk analyse en rekke nye lokaliteter, samt kontroll og supplerende undersøkelser ...
... Torleif Elvebakk, Harald 0800-3416 2001.028 oppdrag fra "Prosjekt Kaldvesla" v/Didrik Rønning har NGU gjort en kart- ... sonderboringer. Disse undersøkelsene viser at løsmassene de lavereliggende elveslettene hovedsakelig består av finsand ...
... Hensikten har vært å kvalitetsbedømme prøvene med tanke eksport av pukk. SDamtlige prøver gir gode resultater slagmotstandstestene (fallprøven og Los Angeles testen), men dårlige ...
... framtiden. Den mest kjente av forekomstene er Engebøfjellet nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune; den var gjenstand for ... Disse undersølelser resulterte i påvisning av en ressurs 400 millioner tonn rutilmalm til en in situ verdi i størrelsesorden 60 ...
... av 3 områder i nærheten av Rognan sentrum, med vekt kalksteins- og dolomittressursene. I kommunen er det 30 registrerte ... nylig. Selv om NGU ikke ser noen muligheter for ny drift kort sikt, er det viktig å være oppmerksom forekomsten og eventuelt ...
... med i alt 10 brudd. Undersøkelsene viser at kommunen er rik sand og grus og har masser som er egnet til de fleste formål, men kvaliteten massene varierer. Forekomstene med de beste kvalitetene ligger i ...
... Eyolf Ulvik, Arnhild 0800-3416 2001.064 oppdrag for Buskerud fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse ... 400.000-500.000 tonn årlig vil ressursen ha en levetid ca. 60 år. Under forutsetning at driften i Svelvikryggen opprettholdes, ...
... samt forslag til arealrestiksjoner rundt brønnene Sørlandet, Breivika og Nordlandet. Sørlandet vannverk har pr. 30. mai 11 ... brønnhus rundt brønnene 1, 2, 3, 4, 7 og 19 samt låser eksisterende brønnhus. Brønntopper og tetting mellom brønnrør og ...
... nærmeste årene. Likevel er det viktig å være oppmerksom og eventuelt undersøke bedre enkelte forekomster, hvis annen arealbruk ... kan være drivverdig, men en kan ikke utelukke at den lengre sikt kan bli det. Kommunen er rik hvit dolomitt, som utnyttes ...
Dagestad, Atle 0800-3416 2001.116 oppdrag for Porsanger kommune ble det i august 2001 gjennomført ...
... oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. ... mellom Asker og Sandvika. Oppdraget er utført bakgrunn av informasjon fra tidligere NGU-rapporter og et notat fra ...
... 0800-3416 2001.089 Søre-Midøy vannverk ligger Midøya i Midsund kommune og forsyner ca 200 personer og noen mindre ... Løsmassene har samlet seg i forsenkningene, mens det toppene stort sett er et usammenhengende, tynt torvlag over fjell. ... for høyt innhold av jern og mangan. NGU gjør oppmerksom at et alternativ til opprusting av BH3 og grundig sikring av veien er ...
... Forekomstene i Jondal ble befart 11.12.2000 med sikte å belyse egenhet for drift innen områder foreslått regulert til drift. ... skifer må være av god muresteinskvalitet. Prøveuttak toppen av åsen under Jonshorn (ST2 og ST4) har kastet mer lys over ...
... seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene Drag er forekomster Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for ...
... så langt ligger innenfor et begrenset området og peker en interessant horisont som er stratigrafisk begrenset. Den del av ... er en ujevn spaltetykkelse, men det er indikasjoner at det kan finnes partier med mer jevn og tyntspaltende skifer. ...
... Trondheim Politikammer om å analysere 5 prøver med hensyn innhold av potensielt miljøgiftige tungmetaller og å få en vurdering av ... drensvann ved utløp. De fire sedimentprøvene er analysert tungmetallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og ...
... dybderekkevidden i fjellskredmaterialet e begrenset, trolig grunn av at fyllittmassene har en relativt høy elektrisk lednings- evne. Dybderekkevidden for georadarbølgene ligger stort sett 5-9 m i opp- takene (Holo og Heimdal). Dette viser også at det kan være ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.