88 resultater
... mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" ...
... og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i ... over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt ...
... å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort ... magnetitt- og apatittkonsentrat fra forekomsten. En prøve ca. 25 tonn er tatt ut og oppredningsforsøk er gjort hos MINPRO AB i ...
... belte med dypbergarter og gangbergarter med gneiser begge sider. Dypbergartene er vesentlig ulike granitter. Av disse dekker ... nord for Arabygdi blitt særlig undersøkt med tanke rasfaren. Den øverste delen av den enorme Urdbøuri er studert nærmere, ...
... eller SEM. Prinsippet for billedbehandling går i korthet ut at et bilde segmenteres slike at en velger områder en er interessert i å måle, basert deres farge eller gråtone og et binærbilde framstilles med de valgte ...
... (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en ... øverste jordlaget i barnehager, barneparker og lekeplasser Nordnes, Jekteviken og Dokken er i varierende grad forurenset med bly og ...
Kjølle, Idunn 0800-3416 99.048 En karbonatsone østsiden av Lyngen-halvøya i Troms fylke er kartlagt og evaluert. De forskjellige karbonattypene er vist geologiske kart i målestokk 1:20 000. Dolomittmarmor utgjør hovedenheten ...
... havbunnsområder. Prøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) midt-norsk sokkel, Vøringplatået og i nordlig del av Norskerennea. ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 99.087 oppdrag for Norsk Stein A/S og Kon-Sul as er det utført en undersøkelse av forekomsten Berakvam i Suldal kommune. Norsk Stein A/S driver i dag et større pukkuttak innenfor deler av forekomsten. ...
... er ikke funnet nye lovende natursteinforekomster av svart stein (diabas) i de undersøkte områdene. Ved Ekra øst for Skutvik er det ... fyr og ytre del av Tranøya befares med hensyn svart natur- stein og pukk. Undersøkelse av svart diabas, gabbro og ...
... av et ca. 5 m tykt topplag av grove masser (sand, grus og stein) over mer ensgraderte, finstoffdominerte sedimenter (sand, finsand). ... og Brua). Lokalt er det her påvist dyp til morene ca. 20 meter. Sonderboringene i området bekrefter i stor grad tolkningene ...
... og geotekniske/sedimentfysiske studier. Kjernene ble tatt i forhånd utplukkede prøvepunkter, plassert i et systematisk nett, ... sør for Norskerenna og store deler av Nordsjøplatået. Stein- og grusbunn opptrer først og fremst Nordsjøplatået, der det for ...
... om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger informasjon opparbeidet og tilrettelagt under Fase 1, hvor blant annet et ... blokk, samt anortositt til andre formål slik som murstein, stein til belegging, bygningsstein og diverse uteanlegg. Undersøkelse av ...
... to større byggeprosjekter ga et relativt høyt forbruk av stein som fyllmasse dette året. Kystverket Skjervøy utførte molosteinbryting mens Statens vegvesen utbedret riksveg ...
Nordgulen, Øystein Beskrivelsen finnes kartet. Hamar. Berggrunnskart Hamar M 1:250 000; trykt i farger ...
Padget, Peter Beskrivelsen finnes kartet. Kragerø. Berggrunnskart; Kragerø; 17124; 1:50 000; Foreløpig ...
... utløp og en beskrivelse av aktiviteten i 1998 fokusert fordeling av ressurser ulike aktiviteter. En økonomisk oversikt over faggruppens driftskonti ...
... standard var relativ høy før 1991, følgelig er tilgang teknisk passende hjelpemidler nødvendig for driften. 2) Ledningsnettet ble ... svikter. 5) Det er betydelig fare for å bli syk grunn av smitte gjennom vannforsyningen tross av kloreringen, særlig ...
... med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels grunn av kvalitet og dels grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som ...
... Målingene omfatter 5 georadarprofiler med samlet lengde ca. 960 m og 2 refraksjonsseismiske profiler tilsammen 385 m. Georadarmålinger og refraksjonsseismikk for ...
... Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, ...
... resultatene fra georadarmålinger og refraksjonsseismikk land utført som et ledd i et testprosjekt. Prosjektformålet er å vurdere ... å påvise skredfarlige sedimenter i sjøen og strandnært land. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og ...
... Det er målt i alt fire profiler i en samlet lengde ca. 1700 m. De tre profilene som er målt lengst fra land (lengst sør) viser vannmettede løsmasser i mektigheter 4-7 m som antas å være for lite for uttak av salt grunnvann. Profilet som ...
... Statens kartverk og NGU. Innenfor prosjektet er det fokusert anvendelsen og nytten av ulike geologiske og geofysiske metoder for å påvise skredfarlige sedimenter i sjøen og strandnært land. I tillegg er det lagt ned en betydelig innsats å sammenstille ...
... Forholdsvis liten penetrasjon av EM-bølgene kan tyde underliggende marine sedimenter. En viktig observasjon er at en tydelig ser forskjell primære elveavsetninger og avsetninger som er deformert av ras og skred ...
... undersøkelse (NGU) har utredet kapasitet og kvalitet en grunnvannskilde ved Vormstad i Orkdal kommune. Grunnvannet slår ut i en ... prøvetaking av to ulike kildeutslag over en periode ett år. Den totale kapasiteten kildehorisonten er ikke målt, men er ...
... Olav 0800-3416 99.008 Bruk av varmepumper basert opp-pumpet grunnvann til varme- og kjøleformål er lite brukt i Norge. I ... i løsmasser i Elverum. Kartet er laget bakgrunn av eksisterende data som kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske ...
... "antatt overflatevitring" som har hatt negativ innvirkning de mekaniske styrkeparametrene. Målet med dette prosjektet har vært å ... prøvemateriale for mekanisk testing. Punktlasttest utført borekjerner viser en økende trend punktlaststyrkeindeksen mot dypet. ...
... kalkspatmarmor og hvit dolomittmarmor. Undersøkelsene tyder at disse bergartene er anvendelig som mineralsk råstoff. Fargebåndet ... er det også funnet en god del av, men kvaliteten den er det vanskelig å si noe sikkert om pga mye overdekning. Det samme ...
... i Vestnes kommune er et område detaljkartlagt med tanke bruk til murstein. Underkartleggingen er det skilt ut flere subsoner ut fra ... mektigheten er ca. 350 m og utstrekningen langs strøket er minimum 1 km. I dybden kan en dersom det er ønskelig, gå helt ned til ...
... var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve ca. 1/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu ...
... var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve ca. 1/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu ...
... mindre område i vest hvor det er sterke indikasjoner deponi/forurenset grunn. I ett lite område i mellom er det bare svak indikasjon forurenset grunn. Langs Frøylandsvatnet sønnafor er det svak indikasjon ...
... Leif 0800-3416 99.021 Kalkspatmarmoren oppe Fjelldalsheia, syd for tettstedet Fjelldal, dekker store arealer. ... CaO varierer fra 55.4 til 43.6 vekt %, med et gjennomsnitt 52.03 vekt %. Innholdet av syreløselig MgO varierer fra0.2 til 7.47 vekt-%, med et gjennomsnitt 1.9 vekt %. De viktigste forurensningene er: kvarts, feltspat og glimmer. I ...
... kartgrunnlaget kan segmentere området i et rutenett 100m X 100m med basis i oversiktskartet Kvartærgeologisk kart over Hedmark ... at skal vann- balansen vurderes kortaiktig, for eksempel årsbasis, må dette forholdet tas med i vannbalanselikningen for områdene ...
... oppi to faser og denne rapporten omfatter fase 1 som går sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en ... en eller flere analyser av noen få overflateprøver. Basert den informasjonen som foreligger om de enkelte registreringene sammenholdt ...
Elvebakk, Harald 0800-3416 99.013 NGU har oppdrag av UiB gjort georadarmålinger to elvesletter i Jostedalen i Sogn og Fjordane. Hensikten med målingene ...
... bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en ... meget stor produksjon av pukk. Denne produksjonen er basert eksport, men dekker også kunne det lokale behovet. Bjerkreim og Gjesdal ...
... bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en ... kan brukes til bære- og forsterkningslag og til dekker veger med årsdøgnstrafikk opp til 5000 kjøretøyer (ÅDT < 5 000). 502 ...
... danner en lagserie med generell strøkretning NNV og fall 10-20 prosent mot vest. I tillegg finnes det et mindre antall ... i overliggende løsmasser. Dette kan ha uheldig innflytelse natur og miljø, og bygninger fundamentert løsmassene Geologiske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.