95 resultater
... fortsettelse av dette nivået ble indikert. Ved Brunesbekken vestsiden av Kongsfjellet ble en leder indikert 100 m dyp i forbindelse med utgående av en kjent mineralisert sone. Den ...
... fjorddeltaer. Plassereingen av boringene er delvis basert tidligere utførte geofysiske målinger i området. Det ble utført til ... funksjon av dypet i databilag. Borparametre som ble plottet denne måten er bortid (s/m), spyletrykk (MPa) og matekraft (kN). I tillegg ...
... krav. Til betong- formål er den god. Bortsett fra avstand noen kilometer til sjøen ligger den brukbart til i terrenget for et eventuelt uttak. Den mest aktuelle sonen har en bredde over hundre meter og en lengde flere kilometer. Store tonnasjer er ...
... lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke uttak av grunnvann fra løsmasser. Georadaropptakene viser flere steder god ... grovkornige avsetninger. Fritt grunnvannsspeil kan sees de fleste opptak, noe som også peker i retning av at avsetningene er ...
... registrert 48 sand- og grusforekomster med et anslått volum 12,5 mill. m3. Likevel må kommunen betegnes som fattig sand og grus egnet til byggtekniske formål. Generelt er sand- og ...
... grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk er basert grunnvann i fjell. Kartleggingen viste at det gjennomsnittlige innhold av radon i råvannet til disse 33 vannverkene er 6% av anbefalt tiltaksnivå 500 becuerel/liter. Kun fem vannverk har et ...
... Det er særleg stor skredfare langs ein strekning omlag 400 m ved Sausegjelet og ein strekning 300 m ved Voldum. Også dei to vegalternativa mellom Lai og Kvenshagen har ...
... Tid- ligere utførte CP-målinger kunne tyde en bedre leder mot dypet. TFEM-målingene indikerte to hovedledere som ga ... grunnsone med flere skjerp. Den andre lederen ble indikert ca 75 m dyp noe lenger øst, og kunne tyde en bedre leder i dypet. ...
... og oppdatert. Forekomstene ble digitalisert og presenteres "Ressurskart: Sand, grus og pukk M 1:50 000". Notodden kommune er godt ... og flisighetsanalyser og bergarts- og mineraltellinger sand- og grusmaterialene fra Notodden, tyder at materialet de fleste ...
... til eksport. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er kyststrekningen mellom Vest-Agder og Hardangerfjorden. Til lokaliseringen ... kriterier som bergartstype og egenvekt, sjødyp, størrelse ressurs, geografisk plassering, antatt kvalitet og eventuelle ...
... i bergartene og dannelse av rust. Registreringen forekommer kart i målestokk 1:5 000 og 1:20 000. Berggrunnskartlegging langs ...
... 0800-3416 96.082 Befolkningsmønsteret i Norge basert folketellingen i 1980 er digitalisert. Dette mønsteret har generelt ikke ... cirka 86% (448 byer og tettsteder) fra vannverk basert overflate- vann og cirka 6% (108 byer og tettsteder) fra vannverk basert ...
... og tolkning av forekomstenes geologi er utført bakgrunn av disse boringene og geologisk kart. Logging av borhull - ...
... 95.146 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ... mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med ...
... en hadde for høye konsentrasjoner av jern og/eller mangan. grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det satt ned en Ø50 mm ... Brønnen ble prøvepumpet i ca 4 mnd. med en kapasitet 2 l/s som tilsvarer vannbehovet til Gudå v.v. grunnlag av svært liten ...
... NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presen- teres ressurskart i målestokk 1:50 000. I Bø kommune er det registrert 31 sand- ... Dette vil hjelpe kommunen med å forvalte disse ressursene en måte som sikrer tilgangen byggeråstoffer i framtida, samtidig som ...
... ved Håen, ved Børhølen, ved Gammelvollsjøen og Aune, men ut fra grunnvanns- kvalitet, kapasitet og beliggenhet er ... best egnet for større grunnvannsuttak. Kapasiteten en fullskala brønn under langtids prøvepumping var 10 l/s og ... eksisterende vannledning sør for Hammervollen. Kapasiteten den største kildehorisonten har i perioden juli-95 til mai-96 variert ...
... for vann- forskning (NIVA), mens Bergvesenet har deltatt noen innledende møter. De viktigste forutsetninger i prosjektet er: - Bare ... kisgruver som inkluderer våre mest forurensende. Basert hydrogeologiske kriterier og relevant geologisk bakgrunnsmateriale, ...
... til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg land. Målingene er utført som en del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU ... lav hydraulisk gradient og meget begrenset penetrasjonsdyp georadaropptakene. Ved følgende lokaliteter indikerer de geofysiske ...
... et LECO-instrument. I tillegg ble utvalgte prøver analysert hovedelementer med XRF. Denne rapporten gir resultatene analysene som er utført. Geokjemiske undersøkelser i Skagerrak 1994. ...
... til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg land. I den sørlige del av måleonrådet (Mohus og Menes) ble ... Georadaropp- takene viser skrå reflektoer til dyp minst 25 m og indikerer grovkornige breelvavsetninger. Ved Menes er det kun ...
... registrert 40 sand- og grusforekomster med et anslått volum 14,2 mill. m3. KOmmunen vurderes likevel som fattig sand og grus egnet som tilslag til betongprodukter, men har store ressurser ...
... inngår i et større måleprogram som ble gjennomført Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk ... del av måleområdet er det et myrbasseng med en mektighet opptil 5-7 m. Materialtypen under myra er usikker. Østligst i målområdet ...
... kommune ble befart. Forekomsten er liten (antatt reserver 1500 - 2000 tonn), men er trolig stor nok til den type produksjon man ...
... sulfidmalmer. TFEM-målingene, som kan indikere gode ledere flere hundre meters dyp, indikerte bare meget svake grunne ledere som ikke ...
... vil forurense kvartsen ved bryting. Analyseverdiene ligger kanten av hva som kan aksepteres av Rana Metall A/S. Innblanding av ...
... med 14.2 % (FMX) med et utbytte av umagnetisk prøve 41 %. Maksimal oppnådd hvithet er 71.1 %. Permroll forsøk med noen ...
... løsblokk og blotninger, kan en være ganske sikker at det innenfor begge feltene finnes skifer av god kvalitet. I dette ...
... og kvalitet er egnet for produksjon av mineralvann. grunnlag av innledende undersøkelser ble det satt ned to ... Et permanent uttak av grunnvann vil medføre restriksjoner arealet rundt brønnstedet, men det er ikke nødvendig med særlige ...
... av data fra NGU's borebrønnsarkiv. Hele arbeidet er basert tlgjengelige materialer, det har ikke vært utført felt- arbeid. Det ... lavhastig- hetssoner i området som muligens kan by problemer ved bygging av en tunnel for Eiksundsambandet. Ingen geologiske ...
... består av grovkornige (sandige?) avsetninger (max mektighet ca. 7 m). Under disse avsetningene opptrer mer finkornige avsetninger ... utvasket eller med innslag av silt/finsand) ned til fjell 25-45 m dyp. Geofysiske målinger ved kvartærgeologiske undersøkelser ...
... ny vannkilde til Sørbygda Vassverk A/L som har et vannbehov 3,1 l/s. Ut ifra kvartærgeologiske kart og feltbefaring ble tre områder ... Vassverket må derfor være forberedt at det kan bli nødvendig med rensing av mangan. Grunnvannets ...
... Fra 4 brønner ble det pumpet med et samlet vannuttak 20 l/s. Dette medførte en grunnvannsenkning kun 1 m, d.v.s. ca 20 % av den maksimalt tillatte senkning. Det konkluderes ...
... basemetaller og edelmetaller. Det finnes ikke indikasjoner at økonomisk interessante VMS-forekomster eksisterer i umiddelbar nærhet ...
... Nordsjøen vest for Egersund/Stavanger. Tolkningen er basert NGU's regionale lettseismikk. I den kartlagte delen av Norskerenna er ...
... lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke uttak av grunnvann fra løsmasser. Det ble målt fem profiler. Langs tre av ...
... feltbefaringer og kartlegging i 1994 og 1995. Blokkuttak noen forekomster ble gjort høsten 1995. Med stor sannsynlighet kan ...
... 223 er fordelt langs 6 profiler. Fem av profilene går tvers av hovedbassenget langs Nidelva, mens ett profil krysser vestlige ...
... NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ... 12 steintipper i komunen. Av 32 registrerte massetak var det registrerings- tidspunktet kun drift i 3, 13 var i sporadisk drift og 16 ...
... og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal 3.3 mill.m². Innenfor dette arealet er 5.8 mill m3 (43% av total- volumet) ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.