10 resultater
... kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet 30 l/s, og kommunen vurderer å bygge et grunnvannsanlegg i området. En ...
... Rapporten omhandler en analyse av bruddsoner i berggrunnen Frøya og nordlige Hitra, med den hensikt å diskutere mulige problematiske strukturer for en tunnel under Frøyfjorden. Frøya er den steile, NØ-SV orienterte lagningen/foliasjonen i kaledonske ...
... for å opprettholde dagens vegstandard, og at uttakene skjer en landskapsmessig skånsom måte. Under arbeidet ble det foretatt ... en rekke verneverdige avsetningstyper og formelementer som en illustrativ måte viser isavsmeltingen i området. Det er fortsatt mulig ...
... enkle testpumpinger i området, samt georadarundersøkelser. grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det sørsiden av Fylkesveien ved Kjerringvollen satt ned en Ø50 mm brønn med ...
... grunnvannsforekomster til vannforsyning. Forundersøkelsene Bjørnli og Mosletta i Ålen viste forsholdsvis gunstige masser med tanke grunnvannsuttak, og området er aktuelt for videre undersøkelser. I ...
... ved Håen, ved Børhølen, ved Gammelvollsjøen og Aune, men ut fra grunnvanns- kvalitet, kapasitet og beliggenhet er ... best egnet for større grunnvannsuttak. Kapasiteten en fullskala brønn under langtids prøvepumping var 10 l/s og ... eksisterende vannledning sør for Hammervollen. Kapasiteten den største kildehorisonten har i perioden juli-95 til mai-96 variert ...
... løsblokk og blotninger, kan en være ganske sikker at det innenfor begge feltene finnes skifer av god kvalitet. I dette ...
... og kvalitet er egnet for produksjon av mineralvann. grunnlag av innledende undersøkelser ble det satt ned to ... Et permanent uttak av grunnvann vil medføre restriksjoner arealet rundt brønnstedet, men det er ikke nødvendig med særlige ...
... Fra 4 brønner ble det pumpet med et samlet vannuttak 20 l/s. Dette medførte en grunnvannsenkning kun 1 m, d.v.s. ca 20 % av den maksimalt tillatte senkning. Det konkluderes ...
... 223 er fordelt langs 6 profiler. Fem av profilene går tvers av hovedbassenget langs Nidelva, mens ett profil krysser vestlige ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.