18 resultater
... Einar 0800-3416 96.076 Det er gjort TFEM-målinger Kjøkkenbukta like nord for Bleikvassli Gruber. Hensikten var å kartlegge ... Målingene indikerte en dyp leder med en utstrekning minst 600 m med et tolket dyp 100 - 150 m. Lederen har varierende ...
... Arve Lauritsen, Torleif 0800-3416 96.018 oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i ...
... Marit Theisen, Fredrik J. Beskrivelsen finnes kartet. Fustvatnet. Berggrunnskart; Fustvatnet; 19264; 1:50 000; trykt i ...
Bargel, Terje Olsen, Lars Beskrivelsen finnes kartet. Grane. Kvartærgeologisk kart; Grane; 19263; 1:50 000; trykt i ...
... Sveian, Harald Blikra, Lars Beskrivelsen finnes kartet. Korgen. Kvartærgeologisk kart; Korgen; 19272; 1:50 000; trykt i ...
Gustavson, Magne Beskrivelsen finnes kartet. Sulitjelma. Berggrunnskart Sulitjelma M 1:250 000; trykt i ...
... Saltdal komune. Målet var å skaffe vannforsyning fra fjell Halsmoen, Russånes og Evensgård. Ved Evensgård var det meget godt resultat, godt ved Halsmoen og mindre bra Russånes. Grunnvann i Saltdal kommune ...
... i fjell har vært vellykket og brønnene er tatt i bruk Majavatn og Fiplingsdal, og skal tas i bruk Brennhaugen. Løsmasseundersøkelser er utført i Svenningsdal, og viser ...
... ledende soner. De mest interessante indikasjonene, med tanke økonomisk mineralisering, kom fram et mineralisert nivå som langs fallet mot vest ser ut til å ha to bedre ...
... fortsettelse av dette nivået ble indikert. Ved Brunesbekken vestsiden av Kongsfjellet ble en leder indikert 100 m dyp i forbindelse med utgående av en kjent mineralisert sone. Den ...
... lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke uttak av grunnvann fra løsmasser. Georadaropptakene viser flere steder god ... grovkornige avsetninger. Fritt grunnvannsspeil kan sees de fleste opptak, noe som også peker i retning av at avsetningene er ...
... og tolkning av forekomstenes geologi er utført bakgrunn av disse boringene og geologisk kart. Logging av borhull - ...
... til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg land. Målingene er utført som en del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU ... lav hydraulisk gradient og meget begrenset penetrasjonsdyp georadaropptakene. Ved følgende lokaliteter indikerer de geofysiske ...
... til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg land. I den sørlige del av måleonrådet (Mohus og Menes) ble ... Georadaropp- takene viser skrå reflektoer til dyp minst 25 m og indikerer grovkornige breelvavsetninger. Ved Menes er det kun ...
... kommune ble befart. Forekomsten er liten (antatt reserver 1500 - 2000 tonn), men er trolig stor nok til den type produksjon man ...
... vil forurense kvartsen ved bryting. Analyseverdiene ligger kanten av hva som kan aksepteres av Rana Metall A/S. Innblanding av ...
... består av grovkornige (sandige?) avsetninger (max mektighet ca. 7 m). Under disse avsetningene opptrer mer finkornige avsetninger ... utvasket eller med innslag av silt/finsand) ned til fjell 25-45 m dyp. Geofysiske målinger ved kvartærgeologiske undersøkelser ...
... lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke uttak av grunnvann fra løsmasser. Det ble målt fem profiler. Langs tre av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.