11 resultater
... og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert sammenstilling av eldre og nye analysedata borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull fra 1994 som skjærer malmsonen 240-280 meters dyp og som ble plassert med tanke å undersøke ...
... langs 4 profiler i Grongfeltet. Profil 1 starter i sør grunnfjell, krysser Tunnsjøen og Limingen langs det geologiske strøket og ender grunnfjell nord for Limingen. Profilene 2,3 og 4 krysser profil 1. De ...
... de geologiske og mineralogiske forhold i Oksål steinbrudd Inderøy. Bergarten er vurdert som interessant med tanke produksjon av nedmalt steinmjøl til landbruket. Bergarten er en sterkt ...
... Gurli B. 0800-3416 96.001 Denne rapport er baseret feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor "Samtolkning af geodata i ... prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet basis af prøve- tagning i 1994. Hovedmålet for disse undersøgelser er, ...
... Tid- ligere utførte CP-målinger kunne tyde en bedre leder mot dypet. TFEM-målingene indikerte to hovedledere som ga ... grunnsone med flere skjerp. Den andre lederen ble indikert ca 75 m dyp noe lenger øst, og kunne tyde en bedre leder i dypet. ...
... en hadde for høye konsentrasjoner av jern og/eller mangan. grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det satt ned en Ø50 mm ... Brønnen ble prøvepumpet i ca 4 mnd. med en kapasitet 2 l/s som tilsvarer vannbehovet til Gudå v.v. grunnlag av svært liten ...
... sulfidmalmer. TFEM-målingene, som kan indikere gode ledere flere hundre meters dyp, indikerte bare meget svake grunne ledere som ikke ...
... ny vannkilde til Sørbygda Vassverk A/L som har et vannbehov 3,1 l/s. Ut ifra kvartærgeologiske kart og feltbefaring ble tre områder ... Vassverket må derfor være forberedt at det kan bli nødvendig med rensing av mangan. Grunnvannets ...
... basemetaller og edelmetaller. Det finnes ikke indikasjoner at økonomisk interessante VMS-forekomster eksisterer i umiddelbar nærhet ...
... i hovedskjerpet. Det ble også indikert en leder som ligger et høyere nivå og som ikke har kontakt med hovedskjerpet. CP ...
... foreløpige resultatene fra boringene gir ingen indikasjoner funn av sulfidmineraliseringer som kan ha økonomisk verdi. Oppfølging av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.