4 resultater
Follestad, Bjørn A. Ottesen, Dag Beskrivelsen finnes kartet. Hemne. Kvartærgeologisk kart; Hemne; 14211; 1:50 000; trykt i ...
... Gaute Lauritsen, Torleif 0800-3416 96.056 oppdrag fra Statoil har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en ... undersøkelse i forbindelse med etablering av metanolfabrikk Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med ...
... grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk er basert grunnvann i fjell. Kartleggingen viste at det gjennomsnittlige innhold av radon i råvannet til disse 33 vannverkene er 6% av anbefalt tiltaksnivå 500 becuerel/liter. Kun fem vannverk har et ...
... av data fra NGU's borebrønnsarkiv. Hele arbeidet er basert tlgjengelige materialer, det har ikke vært utført felt- arbeid. Det ... lavhastig- hetssoner i området som muligens kan by problemer ved bygging av en tunnel for Eiksundsambandet. Ingen geologiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.