95 resultater
... kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet 30 l/s, og kommunen vurderer å bygge et grunnvannsanlegg i området. En ...
... Rapporten omhandler en analyse av bruddsoner i berggrunnen Frøya og nordlige Hitra, med den hensikt å diskutere mulige problematiske strukturer for en tunnel under Frøyfjorden. Frøya er den steile, NØ-SV orienterte lagningen/foliasjonen i kaledonske ...
... for å opprettholde dagens vegstandard, og at uttakene skjer en landskapsmessig skånsom måte. Under arbeidet ble det foretatt ... en rekke verneverdige avsetningstyper og formelementer som en illustrativ måte viser isavsmeltingen i området. Det er fortsatt mulig ...
... kartlegge utbredelse og volum av sand- og grusavsetningene Gardermoen. Det har spesielt vært viktig å kartlegge de grove grus- og ... mot forurensing er det satt igjen en buffersone 4 m. Dette utgjør 39 mill. m3. Sand- og grusundersøkelser Gardermoen, Ullensaker kommune ...
... Einar 0800-3416 96.076 Det er gjort TFEM-målinger Kjøkkenbukta like nord for Bleikvassli Gruber. Hensikten var å kartlegge ... Målingene indikerte en dyp leder med en utstrekning minst 600 m med et tolket dyp 100 - 150 m. Lederen har varierende ...
... 1995 utført georadarmålinger en rekke utvalgte steder Jæren i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av ... dvs fra de øverste 10-20 m. Georadarmålinger Jæren 1995 i Hå, Klepp, Sandnes og Time kommuner ...
... Arve Lauritsen, Torleif 0800-3416 96.018 oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i ...
... 0800-3416 96.031 Som en del av et kartleggingsprosjekt grunnvann i løsmasser ble det utført seismiske målinger, georadarmålinger og elektriske målinger Selsmyra, Sel kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsen var å ... sentralt over Selsmyra. Flere refleksjoner kunne også sees de refraksjonsseismiske opptak. De fleste av disse er reflektert fra ...
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 96.103 oppdrag fra Nord-Troms Herredsrett har NGU utført en befaring av grusfore- ... består av en breelvavsetning med lagdelte masser av stein, grus, sand og silt. Forekomsten er tidligere registrert i NGUs Grus- og ...
... (TiO2 og Fe tot) og magntiske susceptibilitets- målinger mineraliseringer av jern-titan oksyder i den sydlige delen av ...
... i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ... områder med muligheter for grove masser som grus og stein er det viktig å undersøke. Selv om kommunen har store reserver med sand ...
... type og eventuelt vanngiverevne. Denne viste sand/grus/stein i relativ løs lagring ned til fjell ca. 10 m. I området Moen er det langs ett profil indikert grovkornige ...
... og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert sammenstilling av eldre og nye analysedata borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull fra 1994 som skjærer malmsonen 240-280 meters dyp og som ble plassert med tanke å undersøke ...
... Jørstadmoen har blitt tilknyttet det kommunale vannverket Hovemoen. Lillehammer kommune ønsker å sikre det gamle grunnvannsanlegget Jørstadmoen som reservevannkilde for bebyggelsen vestsiden av Lågen. ...
Padget, Peter Brekke, Harald Beskrivelsen finnes kartet. Arendal. Berggrunnskart Arendal M 1:250 000; trykt i farger ...
Follestad, Bjørn A. Ottesen, Dag Beskrivelsen finnes kartet. Hemne. Kvartærgeologisk kart; Hemne; 14211; 1:50 000; trykt i ...
Lutro, Ole Tveten, Einar Beskrivelsen finnes kartet. Årdal. Berggrunnskart Årdal M 1:250 000; trykt i farger ...
... Marit Theisen, Fredrik J. Beskrivelsen finnes kartet. Fustvatnet. Berggrunnskart; Fustvatnet; 19264; 1:50 000; trykt i ...
Bargel, Terje Olsen, Lars Beskrivelsen finnes kartet. Grane. Kvartærgeologisk kart; Grane; 19263; 1:50 000; trykt i ...
... Anna Nordgulen, Øystein Beskrivelsen finnes kartet. Kirkenes. Berggrunnsgeologisk kart Kirkenes M 1:250 000; trykt i ...
... Sveian, Harald Blikra, Lars Beskrivelsen finnes kartet. Korgen. Kvartærgeologisk kart; Korgen; 19272; 1:50 000; trykt i ...
Gustavson, Magne Beskrivelsen finnes kartet. Sulitjelma. Berggrunnskart Sulitjelma M 1:250 000; trykt i ...
Siedlecka, Anna Roberts, David Beskrivelsen finnes kartet. Finnmark fylke. Berggrunnsgeologi Finnmark fylke M 1:500 000; ...
... Ellen M.O. Sundvoll, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger ...
Olsen, Karl Inge Siedlecka, Anna Beskrivelsen finnes kartet. Inari. Berggrunnskart Inari M 1:250 000; trykt i farger ...
... Riiber, Knut Sørensen, Erling Beskrivelsen finnes kartet. Finnmark fylke. Kvartærgeologisk kart; Finnmark; 1:500 000; ...
... langs 4 profiler i Grongfeltet. Profil 1 starter i sør grunnfjell, krysser Tunnsjøen og Limingen langs det geologiske strøket og ender grunnfjell nord for Limingen. Profilene 2,3 og 4 krysser profil 1. De ...
... enkle testpumpinger i området, samt georadarundersøkelser. grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det sørsiden av Fylkesveien ved Kjerringvollen satt ned en Ø50 mm brønn med ...
... 0800-3416 96.052 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Direktoratet for naturfor- valtning vurdert volum sand- og grusressursene innen deler av det fore- slåtte Hauerseter ...
... Saltdal komune. Målet var å skaffe vannforsyning fra fjell Halsmoen, Russånes og Evensgård. Ved Evensgård var det meget godt resultat, godt ved Halsmoen og mindre bra Russånes. Grunnvann i Saltdal kommune ...
... i fjell har vært vellykket og brønnene er tatt i bruk Majavatn og Fiplingsdal, og skal tas i bruk Brennhaugen. Løsmasseundersøkelser er utført i Svenningsdal, og viser ...
... i det aktuelle området, men uten å gå noe særlig inn de detaljerte geologiske relasjoner. Geologien er kompleks med en serie ... den utførte kartleggingen har vært å få bedre kontroll felt- relasjonene i Gjørlangeområdet med særlig henblikk proterozoic ...
... de geologiske og mineralogiske forhold i Oksål steinbrudd Inderøy. Bergarten er vurdert som interessant med tanke produksjon av nedmalt steinmjøl til landbruket. Bergarten er en sterkt ...
... grunnvannsforekomster til vannforsyning. Forundersøkelsene Bjørnli og Mosletta i Ålen viste forsholdsvis gunstige masser med tanke grunnvannsuttak, og området er aktuelt for videre undersøkelser. I ...
... Gaute Lauritsen, Torleif 0800-3416 96.056 oppdrag fra Statoil har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en ... undersøkelse i forbindelse med etablering av metanolfabrikk Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med ...
... 96.144 Årsrapporten gir en oversikt over virskomheten Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og ...
... ledende soner. De mest interessante indikasjonene, med tanke økonomisk mineralisering, kom fram et mineralisert nivå som langs fallet mot vest ser ut til å ha to bedre ...
... Gurli B. 0800-3416 96.001 Denne rapport er baseret feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor "Samtolkning af geodata i ... prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet basis af prøve- tagning i 1994. Hovedmålet for disse undersøgelser er, ...
... for opprusting og klausulering av grunnvannsanleggene Fossbergom, Leirmo, Galdesand, Hamrom og Garmo. Rapporten skisserer også ... ene. Videre ble andre mulige lokaliseringer for vannverket Fossbergom vurdert. Foruten NGU ved Erik Roht-Torp, deltok Lom kommune ved ...
... i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ... m3 sand og grus er Telemark landets niende rikeste fylke slike byggeråstoffer. Her finnes også to av landets største forekomster, ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.