103 resultater
... Prøver av kleberstein fra Pillarguribruddet til A/S Granit Otta er undersøkt kjemisk og mineralogisk. Analyser av 11 hoved- og 31 ... hvithet. Det er utført mineralseparasjon med tunge vesker en prøve. Konklusjonen er at mineralinnholdet i de tilsendte prøver er: ...
... 1988 et hvitt leiraktig materiale i et delvis nedtappet vann Laksefjordvidda. Materialet viste seg å være diatomitt. Nærmere ... med bl.a. prøvetaking av bunnsedimentet gjennom isen en rekke vann i området viser at diatomeer er tilstede i alle de ...
... Jacobsen, Tom 0800-3416 93.108 Thulittforekomsten Austre Brannsfjellet er blitt kartlagt i målestokk 1:5000 og skissert i ... heli- kopter for frakt av utstyr til leiren. Thulitt Austre Brannsfjellet, Lierne kommune ...
... mellom NGU, NTNF og NVE er det utført georadarmålinger Haslemoen. Formålet med undersøkelsen var å få en økt forståelse for ... er årsaken til fenomenet ikke kjent. Georadarmålinger Haslemoen, Våler kommune, Hedmark ...
... linjer. Høsten 1992 ble 54 Niemistökjerner åpnet sedimentlaboratoriet NGU, og følgende parametre ble beskrevet: litologi, forstyrrelser i ...
... av Melkedalen Cu-Zn-forekomst, har NGU utført CP-målinger bakken og i de fleste borhull. I tre av borhullene ble det i tillegg også utført ledningsevnemålinger. CP-målingene bakken har vist at forekomstens strøkutstrekning er ca. 1000 m, og ikke ...
... av et lite område (0,5 x 2 km) med diamantførende gneiser den nordøstlige delen av Fjørtoft (Nordøyane i Haram kommune, Møre og ... i en prøve av granat-kyanitt-biotitt-gneis fra steinbruddet Vågholmen. Diamantførende gneiser Fjørtoft i den vestlige ...
... 93.018 I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger bakken og i borhull, samt SP-målinger bakken. Hensikten var å ...
... sammen kjørt 43 seismiske linjer, med en samlet linjelengde 260 km. Det ble tatt 94 bunnprøver, derav 75 med grabb og 19 med ... gir en oppsummer- ing av laboratorieundersøkelsene utført gravitasjonsprøvetakerkjernene. Følgende parametre er målt og beskrevet: ...
... viser at marmoren er plateformet med en mektighet 30-60 m og et fall 20-30° mot nordøst. Det er allerede tatt ut henholdsvis 1 mill. tonn og ... Struktur, mineralogi og kjemi av kalkspat-marmor Ytterøya, Nord-Trøndelag. ...
... Halvorsen, Erik 0800-3416 93.035 Fjorddeltaet Sunndalsøra er undersøkt ved boringar med uttak av vass- og ... infiltrert inn i akviferen. Kanalar og andre forsenkningar deltaflata er utstrøymings- område for grunnvatnet. I midtre delar av ...
... som er kartlagt av geologer innenfor grunnfjellet kartblad Andorsjøen. Hovedkonklusjon er at helikopter VLF-målingene ... VLF-EM kartlegging av forkastninger og sprekkesoner kartblad Andorsjøen ...
... zoiske bergartene ligger stort sett med vinkeldiskordans grunnfjellet, men stedvis er grensen normalforkastninger. De mesozoiske ... seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert data innsamlet i 1992 (tokt 9204) ...
... Egil 0800-3416 92.261 Etter oppdrag fra Gudvangen Stein A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av ... av gruveområdet ble kjerneboret, totalt 200 m fordelt 4 hull. De nye kjernene, samt kjerner fra 1972 er logget og beskrevet. Foto ...
... i området. De egnede massene ligger som en hud med grus og stein over mer finkornig materiale. Et volumoverslag gir ca. 132.000 m3 egnet ...
... 46 elveører langs Reisaelva mellom Storslett og Bergmo bru. 26 av ørene er det middels eller sterk grusakkumulasjon, men 20 er det ingen eller liten akkumulasjon av grovt materiale (grus og stein) under flomperioder (tabell 1). Det er tatt ut knapt 800 000 m3 masser ...
... av dagens massetak. Undersøkelsen bygger i stor grad NGU's tidligere arbeider i dette området. Undersøkelsen er gjennomført ... inneholder løsmassene en betydelig andel materiale i grus, stein og blokkfraksjonen. Aller grovest er materialet ved borhull 3. Her finnes ...
... I. Sørdal, T. Solli, A. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Nordland fylke; Nordland; ...
... H. Hugdahl, H. Bargel, T.H. Beskrivelsen finnes kartet. Vuku. Kvartærgeologisk kart; Vuku; 17221; 1:50 000; trykt i ...
Olsen, L. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Halden. Kvartærgeologisk kart; Halden; 19132; 1:50 000; trykt i ...
... H. Kihle, O. Smethurst, M.A. Beskrivelsen finnes kartet. Finnmark fylke, aeromagnetisk anomalikart. Aeromagnetisk kart.; ...
... J. Kihle, O. Sindre, A. Beskrivelsen finnes kartet. Finnmark fylke, tyngdeanomalikart. Aeromagnetisk kart.; Finnmark ...
... Olsen, H.A. Sørensen, R. Beskrivelsen finnes kartet. Røysjø. Kvartærgeologisk kart; Røysjø; CKL 039040; 1:20 ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Åfjord. Kvartærgeologisk kart; Åfjord; 16224; 1:50 000; trykt ...
Nordahl-Olsen, T. Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Kvartærgeologisk kystsonekart; Oslo; 19144; 1:50 000; ...
... foretatt i en tidligere anlagt rørbrønn i elveavsetningen Bjølstadmo, sørsiden av Sjoa. Vannanalysene er meget gode. Grunnvann som kilde til ...
... m bred og 400 m lang. Det har tidligere vært gjordt forsøk drift i området. I 1993 ble det foretatt prøverøsking etter skifer 7 steder. Skiferen er overalt steiltstående og tykstspalt- ende. Over hele ...
... David 0800-3416 93.120 Fire borehull i granitt Hvaler, og to grønnsteinsborehull i Trondheim ble prøvepumpet i 1991. ... men ellers liten jernbakterie- vekst i det fjerde hullet Hvaler eller i Trondheimshullene. Prøvepumping i 1993 kunne ikke påvise ...
... sprekkene som ventet. Borehullet hadde en korttids ytelse ca. 470 l/t (med < 2 m senkning). Det er imidlertid indikasjoner at dette kan være betydelig overdrevet i langtidsperspektiv, grunn av ...
... Skarphagen, Helge 0800-3416 93.121 Sammnedrag også engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske ... samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med ...
... var Skrøvset og Dragset, hvor det ble målt ett profil hvert sted. bakgrunn av målingene ser Bølandet ut til å være det mest aktuelle ...
... kommuner, undersøkt og prøvetatt. Ved Hjellsandvika den sydlige delen av Skogsøya, opptrer en minimum 3 m bred grafittskifer med et gjennomsnittlig karboninnhold 23%. Grafitten er grovflakig, men beliggenheten er ugunstig for evt. drift ...
... Eirik Lauritsen, Torleif 0800-3416 93.030 oppdrag fra Carl.H. Knudsen AS, har NGU utført georadarmålinger i et ... Georadaropptakene viser stort sett grunnvannsspeil 2-6 m dyp. Penetrasjonen er jevn og moderat, og i gjennomsnitt kan det sees ...
... ved Håkonhals pegmatitt. Ialt er det boret 142 m fordelt 9 korte hull. Det er påvist 9000 tonn kalifeltspat som tilfredstiller kravet til elektro- porselen. Feltspaten ligger en dybde av 10-15 m, og dette vil medføre svære brytnings- og ...
Olerud, Svein 0800-3416 93.008 Analysene er gjort oppdrag fra Lysit AS. Finfraksjonen fra pukkverket er undersøkt med ... med magnet- separator for å forbedre hvitheten materialet. Beste oppnådde hvithet er 89%. Flere anvendelser kan være ...
... og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble analysert Au, As, Sb, Bi, Ge, Se, Te og S. Det ble også undersøkt hvordan ... påvirkes av ulik prøvepreparing. Resultatene tyder at jorda over fyllittene inneholder gjennomsnittlig 4 ppb kongevann- ...
... 15.mai 1993 deltok NGU sammen med Norges Sjøkartverk (SKNS) Oljedirektoratets (ODs) skrotkartleggingstokt i området Egersund- ... For OD og SKNS var formålet med toktet kartlegging av skrot havbunnen ved hjelp av sidesøkende sonar, og detaljert kartlegging av ...
... i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to ... 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet flere steder langs strøket og flere dyp. Grafittundersøkelser i ...
... 8 borhull. Hensikten med målingene var å fastlegge de - viste mineraliseringenes utstrekning. Målingene har vist at mineraliseringen 350m dyp i borhull D162, tilhører et mineralisert nivå som strekker seg ... utstrekning enn det som var konklusjonen fra målingene bakken i 1992. Variasjonene i potensialfallet langs det minerali- serte ...
... 93.144 Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.