243 resultater
... undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak Randsverk. grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal ...
... for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging ...
... Resultatet viser at knuseprosedyren har stor innvirkning fallprøveresultatet. Gjeldende forskrift for knusing ved fallprøvetesting ... knuseprosedyre. Knuseprosedyrens innvirkning fallprøven. Delrapport 1 ...
... Mauring, Eirik Sveian, Harald 0800-3416 92.273 forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har ... er dominert av et grovt bølgevasket topplag av grus og stein over grusig sand med overgang til finsand og silt ned mot ...
... i områdene (kornstørrelse, lagdeling m.v.) med tanke infiltrasjons- egenskaper. Området Geitryggen V synes lite egnet for ... av infiltrasjonsanlegg vil medføre strenge restriksjoner videre drift i massetaket. Videreføring av undersøkelser i dette området ...
... 0800-3416 92.274 Under kartlegging av berggrunnen kartblad Nordli 1923 IV ble det sommeren 1991 funnet en forekomst av ... sagede skiver 25x15 cm er blitt slipt og polert. Thulitt Austre Brannsfjellet, Lierne kommune ...
... for tidligere rapporter og antatt forurensningspotensiale eiendommen samt forslag til tiltak i forbindelse med utbygging av ... grenser for spesialdeponering, deponeres i et spesialdeponi eiendommen. De andre massene som må graves ut tomta, kan deponeres ...
... en rekke sprekkesoner innenfor 5 forskjellige lokaliteter nordsiden av Kjerkøy. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging grunnvann i fjell. VLF-målinger ble i noen tilfeller forstyrret av ...
... Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, ...
... 92.174 Memoen i nedre Saltdal er undersøkt med hensyn lagfølge og mektighet, og massenes kvalitet til veg- og betongformål. Toppflata består av 2 terrassenivåer hhv. 44 og 41 m.o.h. Begge nivåene inneholder et topplag med grusige ...
... 92.176 Refleksjonsseismiske målinger er utført Melhus, Melhus kommune, Sør- Trøndelag. Området ble valgt ut som et ... I området er det tidligere indikert løsmassemektigheter over 200 m. Formålet med de refleksjons- seismiske målingene var å finne ...
... det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet ... forhold. Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging Langøya, Sortland kommune, Nordland. ...
... 92.228 Den nåværende vannforsyning til militærleiren Lille Gråkallen er basert vann fra Vintervatn. Vannet har dårlig kvalitet. NGU har vurdert ... har antakelig et høyt innhold av jern og sulfat og lav pH, grunn av forvitring av kismineraler. Det er sannsynligvis mest realistisk ...
... 92.104 Rapporten inneholder beskrivelse av geologien Kvaløya, Troms fylke. Beskrivelsen er basert eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorieundersøkelser. ...
... NGU utført VLF-målinger over et mindre område ved Orset Otterøya. Målingene indikerte tre tilnærmet øst-vestgående ... og er vurdert til å ha det største potensialet med tanke vannuttak. Det er anbefalt fire borplasseringer i prioritert rekkefølge. ...
... undersøkelser av muligheten for grunnvanns-forsyning Nerlandsøy har NGU utført VLF-målinger over et område ved Kvalsund. ... VLF-målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell Nerlandsøy, Herøy, Møre og Romsdal ...
... av (1) rutilførende eklogittiske bergarter i gneisregionen Vestlandet mellom Nordhordland og Nord-Møre og (2) Proterozoiske ... biprodukter. Flere av de undersøkte forekomster kan ligge grensen til å kunne utnyttes. Videre undersøkelse bør i første rekke ...
... sulfidminer- aliseringer (områdene er avmerket kartene). Tolkning av aeromagnetiske data og digitale høydedata er ... fra kartbladene Grong og Andorsjøen, med hovedvekt mineralprospektering ...
... av forurensningssituasjonen for jordmasser og grunnvann eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim. Resultater fra undersøkelsen ... til Nidelva er neglisjerbart. Grunnvannsundersøkelser eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. ...
... beskrivelse av forkastninger og skjærsoner som opptrer kartblad 1:250 000 Tromsø. Beskrivelsen er basert eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorie-undersøkelser. ...
... tolkning av mektigheten av kvartære løsmasser basert refleksjons- seismiske data. Det er vist eksempler sedimenttyper og seismostratigrafi. Et område med grunn gass, antagelig av ...
... seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert data fra 1991 ...
... mekanisk sammensetning, profiltype, humussjikttykkelse, stein-innhold og jordart. Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland ...
... etter tema. Denne rapporten + NGU-rapport nr. 92.150 finnes diskett både i Word Perfect 5.0 og Word Perfect 5.1. Sammendrag av ... og Fosen, utgitt 1984-1991, rapportene fordelt de enkelte kommuner ...
Sigmond, E.M.O. Beskrivelsen finnes kartet. Norge med havområder. Berggrunnskart; Norge; 1:3 mill.; trykt i ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Steinkjerfjorden. Kvartærgeologisk kart; Steinkjerfjorden; CST ...
Follestad, B. A. Andersen, E. S. Beskrivelsen finnes kartet. Skardsøy. Kvartærgeologisk kart; Skardsøy; 14214; 1:50 000; ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Rogaland; Rogaland; 1:500 ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Jøa. Kvartærgeologisk kart; Jøa; 17243; 1:50 000; trykt i ...
Sigmond, E.M.O. Beskrivelsen finnes kartet. Norge med havområder. Berggrunnskart; Norge; 1:3 mill.; trykt i ...
Gustavson, M. Gjelle, S.T. Beskrivelsen finnes kartet. Mo i Rana. Berggrunnskart Mo i Rana M 1:250 000; trykt i farger ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Harran. Kvartærgeologisk kart; Harran; 18243; 1:50 000; trykt i ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Halsa. Kvartærgeologisk kart; Halsa; 14213; 1:50 000; trykt i ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Tjøtta. Kvartærgeologisk kart; Tjøtta; 18264; 1:50 000; trykt ...
... B. Olsen, K.S. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Tjøme. Kvartærgeologisk kart; Tjøme; 18132; 1:50 000; trykt i ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Tarva. Kvartærgeologisk kart; Tarva; 15224; 1:50 000; trykt i ...
... Verk, og resultatene fra susceptibilitetsmålinger ulike prøver fra området. Målingene var ment som et hjelpemiddel ved ... av skapolitt-/rutilførende ødegårditt. Målinger borkaksprøver har gitt indikasjoner en positiv korrelasjon mellom høyt rutilinnhold og lav sus- ceptibilitet. ...
... Det vil sei at vurderingane i hovudsak er basert gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten inneheld ei ... der forholda for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. vestre Bokn er det gode forhold for grunnvassforsyning frå fjell til mindre vassverk. austre Bokn er det for det meste dårlege forhold for uttak av grunnvatn ...
... i september 1991 ved Norsk Bioakvas fiskeoppdrettsanlegg deltaflaten ved Dirdalselvas utløp. Deretter ble det foreslått å ... undersøkelsesboringer. Disse ble gjennomført i november. bakgrunn av gode resultater fra boringene er det utført to rørbrønner ...
... 92.266 Undersøkelser og prøvepumpinger er gjennomført Sjølandsøra i løpet av 1990 - 1992 i området oppstrøms Vyr-anlegget. ... nytt rørbrønnanlegg ble etablert. Brønnanlegget er basert skråbrønner, og er satt i drift som ny forsyningskilde i uke 15, 1992. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.