104 resultater
... Det er foretatt en undersøkelse av metallslamdeponiet Sluppen, Trondheim. Det er satt ned åtte grunnvannsbrønner som er ... deet tatt prøver av sediment og sigevann. Det er analysert tung- metall, cyanid og TOC. Undersøkelsene har ikke kunnet påvise ...
... mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner Ørstadmoen. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en ... for kommunal vannforsyning. Grunnvannsundersøkelser Ørstadmoen, Oppdal kommune. Sluttrapport. ...
... 12 km elektromagnetisk profilering over israndavsetningen Slettmoen. Hensikten med dette var å kartlegge elektriske motstandsforhold ... og grunnvannsressursene i området. Geofysiske målinger Slettmoen i Modum kommune, Buskerud. ...
... 0800-3416 89.025 I forbindelse med gullprospektering Leka er det utført geofysiske målinger ved tre lokaliteter langs en ... ulike geologiske strukturer, men ingen klare indikasjoner nye interessante mineraliseringer. Ved Lekneselva (UTM 6260 7228) er det ...
Zwaan, K.B. 0800-3416 89.101 Berggrunnen Ringvassøya deles inn i tre hovedenheter. Et eldre prekambrisk ... ligger diskordant, muligens med en skyvegrense det eldre gneisunderlaget og en går opp i den tektonostratigrafiske rekke ... kartlegging av det prekambriske grønnsteinsbelte Ringvassøya, Troms. ...
... målinger for å vurdere mulig- hetene for grunnvannsuttak Graftåsmoen, Meråker. Undersøkelsene omfatter tre refraksjonsseismiske ... Refraksjonsseismiske og elektriske målinger Graftåsmoen, Meråker, Nord-Trøndelag. ...
Rønning, Jan S. 0800-3416 89.057 Fylke: "Svalbard" forespørsel fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani er det foretatt en ... metoder for undersøkelse av Pb-Zn-Ba- mineraliseringer Svalbard. Petrofysiske målinger tilgjengelige prøver viser høy ...
... nærheten av en kommunal søppelplass (med forbrenningsbur) Kvithyll ved Mørifjorden indikerer et lavt tungmetallinnhold, godt under ... som aksepteres for norsk drikkevann. Brenning av avfall søppelplassen forårsaker imidlertid en markert forhøyning av flere ...
... Knut 0800-3416 89.123 Sand- og grusressursene Slettmoen er undersøkt med hensyn til volum og kvalitet for veg- og ... I de sentrale deler av avsetningen er det indikasjoner siltige masser over fjelloverflaten. Mektigheten denne lagpakken øker ...
... av NV-SØ strykene bergartsbelter. 3 av disse opptrer også svensk side av grensen. Disse beltene omfatter bergarter fra den ... dermed generelt sett usikker. Hovedtrekk av berggrunnen 1:50 000 kartblad 2117 IV Trysil. ...
... kart; Breim; AQR 087088; 1:20 000; trykt i farger; kartet. ...
... av kjemisk analyse av industriavfall og naturlige sedimenter Opsund deponi blir presentert. Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. ... og andre tung- metaller i industriavfall og sedimenter Opsund deponi. ...
... har vist at massene består av sand, grus og noe stein ned til ca. 22 m. I hele dette profilet er vanngiverevnen god og ...
... varierer en del avhengig av brønnplassering, dyp og hvilken tid året det er målt. Målingene i Finnmark er kun basert to-tre ...
... Erik 0800-3416 89.138 Bekkevann fra 100 lokaliteter Nordkynnhalvøya og sørover til Bekkarfjorden - Langfjorden er prøvetatt og analysert 21 kationer og 7 anioder/-grupper. Reproduserbarheten var tilfredsstillende ...
... Åheim. Grunnforholdene i tunneltraseen ved påhuggsområdet Gusdal ble undersøkt ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- mektigheter opptil ca. 20 m. Påhugget kommer antakelig i olivin med lyd- hastighet ...
... fra 37 lokaliteter i Sargejåkka og Bavtajåkka er analysert gull etter forkonsentrering med aktivt kull; 21 kationer og 7 anioner/- grupper. Teknisk svikt under gullanalysen ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Tingvoll. Kvartærgeologisk kart; Tingvoll; 13201; 1:50 000; ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Mysen. Kvartærgeologisk kart.; Mysen; CST 037038; 1:20 000; ...
Rye, N. Beskrivelsen finnes kartet. Sandane. Kvartærgeologisk kart.; Sandane; AOP 087088; 1:20 000; ...
Nilsen, O. Wolff, Fr.Chr. Beskrivelsen finnes kartet. Røros og Sveg. Berggrunnskart Røros og Sveg M 1:250 000; trykt ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Fustvatnet. Kvartærgeologisk kart; Fustvatnet; 19264; 1:50 000; ...
Nordahl-Olsen, T. Beskrivelsen finnes kartet. Kjekstadmarka. Kvartærgeologisk kart.; Kjekstadmarka; CKL ...
... T. Sønstegaard, E. Aa. A.R. Beskrivelse kartet Sogn og Fjordane fylke. Kvartærgeologisk kart M 1:250 000 ...
... Sommeren 1988 ble det gjort oppfølgende undersøkelser to løsmasse- forekomster i Dyrøy kommune: 1) Furustrand og 2) ... den beste grusen foran ryggen er allerede tatt ut. Terrassen baksida av ryggen er anslått til å inne- holde ca. 150.000 m3 sand og ...
... kvartær- geologiske forekomster, Hvert tema blir presentert et temakart og konklusjonene fra disse er sammenstilt et geoplankart. Innenfor de ulike temaer er detaljer skilt ut og vist i ...
... en mer detaljert prøvetaking av bekkesedimenter kartbladene 1717-3 Fullsenn, 1717-2 Synnfjell, 1616-1 Svenes, 1716-4 ... 1816-1 Gjøvik. Disse prøvene var tidligere ikke analysert gull, og 650 av dem ble plukket ut for reanalyse, denne gang gull. ...
... 0800-3416 88.205 Data om innhold av Hg i grunnvann kloralkalifabrikken blir presentert. Grunnundersøkelser ved Borregaard ...
... Erik 0800-3416 89.153 Bekkevann fra 79 lokaliteter NØ-delen av Porsangerhalvøya er prøvetatt og analysert 21 kationer og 7 anioner/-grupper. Etter Kvalitetskontroll er det laget ...
... over naturlig stråling innenfor kommunen bygger disse målingene og berggrunnsgeologiske tolkningskart. Måling av naturlig radioaktiv ...
... over naturlig stråling innenfor kommunen bygger disse målingene og berggrunnsgeologiske tolkningskart. Måling av naturlig radioaktiv ...
... NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjons- målinger 3 lokaliteter. Det ble målt 12 profiler med en samlet lengde av ca. 3200 ... Hernes var lydhastigheten i fjellet så høy at det tyder godt fjell. Seismiske målinger Meråker. ...
... to mindre uttak av fast fjell. Kommunen baserer seg import fra Kvalsund og Alta kommuner. I Sørøysund kommune er det mangel naturgrus rundt de tettest befolkede områdene Kvaløya. Det importeres ...
... 1988 ble det funnet flere nye Be-mineraliseringer, spesielt Tverrbekkfjellet. Det er utført geologisk kartlegging, beryllometer- og ... funnet ved geologisk undersøkelse. De fleste befinner seg Tverrbekkfjellet i eller i nærheten av MG. Mineraliseringene antas å ...
... En av prøve- seriene, SR2, har gitt en isokronalder ca. 480-475 Ma. En annen serie, SR1, med store prøver, ble saget i små, ... med aldere av 385 og 360 Ma Denne tynn-helle datering tyder en resetting av Rb-Sr systemene en lokal skala. Resultatene gir støtte ...
... 89.091 Sommeren 1988 ble det boret 1173.4 m fordelt Diamec (995.2) og Packsack (178.2m). Fire korte hull ble boret i den ... Fem borhull har boret gjennom flere mineraliseringsnivåer Tverrbekkfjellet. Be-gehaltene er imidlertid langt under det som er brukt ...
... fra tolkning av refraksjonsseismikk gir en mektighet 4-10 m. VES indikerer en finere korngradering mot dypet innen sandlaget. ... vekslende finsand/sandlag med tynne grus- lag ned til et dyp minst 25 m. Tolkning av refraksjonsseismikk og VES viser at løsmassene ...
... bare Sn som er anriket sammen med Be. 2) Parallellanalyser Be ved NGU og eksterne laboratorier viser at nivået ligger ca. 10 % for høyt de hittil utførte Be-analyser med totaloppslut- ning og atomabsorpsjon ved ...
... beryll og fenakitt i tilknytning til radioaktive aplitter Snøfjellet, som kjemisk og mineralogisk er svært lik den mineraliserte ... REE, U, Th, Zr, etc). Det beryllium-mineraliserte området Snøfjellet er 330 m langt og opptil 15 m bredt. 10 borhull over en ...
... kvikksølv og PAH-forbindelser i grunnvann og dreneringsvann Opsund deponi blir presentert. Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.