153 resultater
Krogh, Stein Lindahl, Ingvar 0800-3416 88.062 Rapportnummer forts.:STF36 ... nasjonalt og inter- nasjonalt. Spesielt pekes det utviklingen innen materialteknologien. Ut fra disse utviklingstendensene og ... geologiske grunnlag i fylket, anbefaler rapporten satsing spesielle mineraltyper med prospektering og produkt- utvikling. Til slutt ...
... deler av Romerike er 18 områder undersøkt med tanke uttak av knust stein. 9 av områdene ble prøvetatt for vurdering av de mekaniske egenskaper. ...
... petrografiske- og kornfordelingsanalyser. Gåsmyra ligger en breelvterrasse med følgende oppbygning: - 1.5 - 2.5 m torv - Topplag av grus og stein med aurhelledannelse, ca. 2 m tykt og med beregnet volum 200 000 m3. ...
... hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer ... edelmetall- konsentrasjoner. Edelmetallpotensiale Lyngenhalvøya ...
... Ola Magne 0800-3416 88.108 Et tiprosentlig utvalg 544 bekkesedimentprøver av en samling 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 ...
... Grøner A/S tatt ut flere borlokaliteter for prøveboringer Edøya. NGU har utført tre av disse boringene, og anslått kapasitet er ... ingen vesentlig økning. Mulighetene for grunnvann i fjell Edøya synes generelt dårlig. Imidlertid synes det å være muligheter for ...
... beskriver en retolkning av gravimetri langs et profil elvekanten i Porsgrunn. Det henvises til NGU rapport 87.169. Etter at det var utført boringer ned til fjell i et punkt profilet, og dette viste stort avvik fra det beregnete dyp, har en gjort en ...
... NA, XRF og DCP-analysene fra den geokjemiske kartleggingen Svalbard. Geokjemisk kartlegging Svalbard. Totalinnhold av grunnstoffer i flomsedimenter ...
... ved 3 forskjellige laboratorier. Geokjemisk kartlegging Svalbard. Innholdet av gull og tellur i flomsedimenter ...
... J.S. 0800-3416 Rapporten beskriver et programsystem Geomac II og HP-85 for behandling av SP-, IP- og RP-data målt med gradient ... Målte data fra NGUs IP-utrustninger legges inn manuelt Geomac II, og alle beregninger utføres og vises display før ...
... Jens 0800-3416 88.183 Innen et avgrenset område kartbladene Nordagutu og Kilebygd inneholder bekkesedimentene tildels høye ... Bergarter innen dette området er prøvetatt og analysert Be, Y og Ce. Endel av prøvene ble i tillegg analysert Ag, Nb, Bi og ...
... 0800-3416 88.113 Som et ledd i grunnundersøkelsene Osund Deponi ble det satt ut et stikningsrutenett (25 X 25 m ruter) i den ... og Opsund deponi. Kartleggingen av nedgravd metallskrot Opsund avfallsdeponi ...
... kart; Brigsdalsbreen; 13182; 1:50 000; trykt i farger; kartet ...
... 88.130 Som ledd i en undersøkelse som NGU utfører Borregaards anlegg i Sarpsborg var det av interesse å skaffe seg et bilde av fjelloverflatens beliggenhet. deponi-området Opsund skulle vi prøve å avklare disse forholdene ved ...
... NGU har vurdert sjansane for grunnvatn som vassforsyning Sandsøy, Kvamsøy og Voksa. Ein bora brønn Sandsøy og Kvamsøy vil truleg gje mindre enn 500 l/time. Boringar mot ...
... tillegg er det registrert ett uttak av dolomitt. Kvaliteten grusressursene med hensyn bergarts- og mineralinnholdet er generelt bra. Det er imidlertid et par ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Oppland; Oppland; 1:500 ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Vestfold; Vestfold; 1:250 ...
Lindahl, I. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, ØVest-Agder; Vest-Agder; ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Aust-Agder; Aust-Agder; ...
Hysingjord, J. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Nord-Trøndelag; ...
Hysingjord, J. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Troms; Troms; 1:500 000; ...
... I. Hatling, H. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Finnmark; Finnmark; 1:500 ...
Reite, A.J. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Åsen. Kvartærgeologisk kart; Åsen; CQR 131132; 1:20 000; ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Trøgstad. Kvartærgeologisk kart; Trøgstad; CST 039040; 1:20 ...
Follestad, B. A. Anda, E. Beskrivelsen finnes kartet. Hustad. Kvartærgeologisk kart; Hustad; 12201; 1:50 000; trykt i ...
Zwaan, K.B. Beskrivelsen finnes kartet. Nordreisa. Berggrunnskart Nordreisa M 1:250 000; trykt i farger ...
Gjelle, S. Beskrivelsen finnes kartet. Saltdal. Berggrunnskart Saltdal M 1:250 000; trykt i farger ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Rakkestad. Kvartærgeologisk kart.; Rakkestad; CST 033034; 1:20 ...
Bargel, T. H. Beskrivelsen finnes kartet. Kongsvinger. Kvartærgeologisk kart; Kongsvinger; 20152; 1:50 ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Ørland. Kvartærgeologisk kart; Ørland; 15223; 1:50 000; trykt ...
... og grusundersøkelser i kommune. Det ble lagt spesiell vekt å undersøke forekomstenes kvalitet med tanke betongformål. De største og beste sand- og grusforekomstene ligger ...
... området. Det ble målt 4 profiler med samlet lengde 3100 m. sørøsthellinga var det tørr sand og grus i en mektighet ca. 20 m, mens dette laget bare var noen få meter tykt oppe toppflata. ...
... opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har ... veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for denne måten å kunne peke eventuelle muligheter for ny vekst i ...
... 0800-3416 88.160 Svovelisotop analyser er gjort prøver av barytt i bergartsprøver og vaskepanneprøver. Sammenfallende ... av påviste baryttmineraliseringer i fast fjell. Barytt Varangerhaløya er antatt å være utfelt diagenetisk etter blanding av to ...
... med grus, mens resten av kommunene har underskudd grus. Den mekaniske kvaliteten løsmassene er jevnt over dårlig. Grus- og Pukkregisteret i kommunene ...
... grunnstoffer, deriblant Ba og Cu. Resultatene er fremstilt kart i M 1:50 000 i A4-format. Indika- sjoner ledere fra tidligere VLF-undersøkelser i området reflekteres ikke i ...
... Gustav 0800-3416 88.166 Det ble målt 4 profiler tilsammen ca. 1,5 km over olivinforekomster nær Åheim. Hensikten var å ... mer og mindre forvitrede partier. Måleresultatene tyder at lydhastigheten i fjellet varierer innenfor meget vide grenser. ...
... fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger en rekke lokaliteter. Det ble målt 24 profiler med en samlet lengde av ca ... var de fleste steder 4300 m/s eller høyere, hvilket tyder godt fjell. Seismiske målinger Meråker ...
... registrert 20 sand- og grusforekomster med et samlet volum 13 mill kubikkm. sand og grus. De største og fleste forekomstene ligger i ... er Ramlomoan som inneholder 8 mill kubikkmeter. Kvaliteten massene er tilfredsstillende for vegformål, men til dels meget høyt ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.