13 resultater
... av aeromagnetiske felt er utført for å bestemme tykkelsen gneisbergarter i Vestlandsområdet. Det er fremkommet indikasjoner 11 km tykkelse for disse bergarter. Det er også fremkommet indikasjoner ...
... var å kartlegge de kvartære avsetningene med tanke stabilitet/massebevegelser. I denne sammenheng ble det pekt områdene opptil Raumas delta. Resultatene er presentert i kart og ...
... er utført i Møre og Romsdal. De fleste vannverk baseres overflatevann med tilfredsstillende kapasitet, men med varierende kvalitet råvannet. Få vannverk har formell godkjenning. Undersøkelsen har vist at ...
... i Fjørtoftfjorden samt strukturgeologisk rekognosering Fjørtoft og Harøy som underlag for vurdering av fast veiforbindelse ... og plansjer. Maksimalt er det registrert 32 ms. sedimenter to steder i Fjørtoftfjorden, men avsetningene er vanligvis en god del ...
... Tafjord og Norddal er det påvist erosjonskanaler som tyder massebevegelse/skred. Det er ikke funnet stabiliserende morenerygger eller ... stabiliserende effekt av denne være begrenset. Med tanke mulig flyteskredaktivitet anbefales geotekniske undersøkelser omtalte ...
... det går en fjellrygg/fjellterskel over fjorden med henblikk fjordkrysning med tunnel. Undersøkelsen viser at en fjellrygg som går fra ... de observerte verdiene langs begge linjene noe nærmere land nordsiden av fjorden. Tolkningen i den nordlige del av det undersøkte ...
... sedimentmektigheter. Den største observerte mektighet er 325 ms, og ingen steder er det mindre enn ca. 300 m fra havflaten til fast fjell det grunneste. Syd og syd-vest av Tautra er det hyppigere variasjoner i ...
... vesentlig knyttet til dyprenna og har en maksimal mektighet omlag 100 ms. I Hallefjorden/Rovdefjorden finnes også sedimentene i ...
... er egnede. Sylte er den klart beste forekomsten med tanke store grunnvannsuttak. Heggen er egnet for noe mindre uttak. Forekomsten ...
... mektigheter av løsmasser over berggrunnen med tanke tunnelforbindelser. I Halsafjorden er det minst sedimenter i munningen av ...
... 87.146 Rasfaren i boligfeltet Malmefjorden I er beregnet grunnlag av en systematisk kartlegging av skredavsetninger. Øst for ...
... utført i tilknytning til den maringeologiske kartleggingen Møre, men er primært et ledd i utredningen om mulighetene for å anlegge ...
... og Haramsfjorden samt strukturgeologisk rekognosering Løvsøya og Haramsøya som underlag for vurdering av fastlandsforbindelse ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.