119 resultater
... presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen Svalbard Geokjemisk kartlegging Svalbard ...
... mektigheten av løsmasser og eventuelle forvitringssoner Staveheia. Det ble målt 4 profiler tilsammen 850 m. Sannsynligvis fins det her forvitret fjell av opp til ca. ...
... til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade borebrønn. ...
... undersøkte NGU i juli 1987 en skjellsandforekomst ved Aglen Otterøya. Resultatene viser et totaltvolum 10-15 000 m3 utnyttbar skjellsand. Kartlegging av skjellsandforekomst ...
... I forbindelse med en mulig utbygging av et servicesenter oppsiden av grunnvannsuttaket Myrstad er det i løpet av 1986 utført boringer, peilinger og seismiske ...
... tiltak. Radonmålingene i vann fra fjellbrønner øya viser at alle ligger under akseptert kvlitetsnorm. To prøver ligger ... til det høye innholdet. Alle de øvrige prøvene ligger akseptabelt nivå for de analyserte elementer. Radonmålinger ...
... av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger Mofjellet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne resultatene ... med NGUs TFEM-instrument over Sølvbergsonen Mofjellet. ...
... med klart bedre kvalitet. Men med en slitasjemotstand 4.88 tilfredstiller ikke materialet en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk 2000 kjøretøyer. Kvalitetsvurdering av en peridotitt med tanke ...
... er bergartene i et område ved Skutvik undersøkt med tanke pukkproduksjon. Det ble tatt prøver for å undersøke bergartenes ... NGU anbefaler ikke at det etableres et pukkverk basert denne steinkvaliteten. Monzonittforekomsten i den sydlige delen av det ...
... 87.168 Det er målt tetthet og magnetisk susceptibilitet 43 borkjerneprøver av ilmenittmalm fra Titania A/S. En statistisk ... ved økende tetthet. Måling av magnetisk susceptibilitet borkjerneprøver av ilmenitt- malm fra Titania A S. ...
... kart; Elvekrok; BDE 085086; 1:20 000; trykt i farger; kartet ...
Ottesen, Dag 0800-3416 87.106 Det er oppdrag fra S. Hesselberg boret 4 hull i Kaldvellaavsetningen, Melhus, med ... boret totalt 80.5 m. Boringene viser grovt materiale (grus, stein blokk) ned til 10-15 ms dyp, og mere sandige masser derunder. To av ...
... kart; Enontekiø; 1:250 000; trykt i farger; kartet samt NGU rapport 1882/26 (1983) ...
... mht. etablering av et nytt stasjonært pukkverk. Basert vurderinger av bergartens antatte mekaniske egenskaper og beliggen- het ble ... viser at Vandalsviken er det mest egnete sted for uttak av stein- materiale av de fire som er undersøkt. Den granittiske bergarten i ...
... tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske anomalier og rundt kartblad 1523 II Stokksund og 1623 III Roan, Sør-Trøndelag ...
... mektighet skulle bestemmes ved seismiske målinger og nær Fjellmyra i Grong. Det ble her målt 4 profiler tilsammen 900 m, og største beregnede dyp var ca. 70 m. Flått ...
Skyseth, Trond 0800-3416 87.169 oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny veiforbindelse ...
... av aeromagnetiske felt er utført for å bestemme tykkelsen gneisbergarter i Vestlandsområdet. Det er fremkommet indikasjoner 11 km tykkelse for disse bergarter. Det er også fremkommet indikasjoner ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.052 Slettmoen syd for Krøderen skulle løsmassene kartlegges. Seismiske ... langs 6 profiler med tilsammen ca. 7,5 km. Langt nord platået kom fjellet opp til bare ca. 5 m fra terrengoverflaten det minste. Over store deler av sletta tyder målingene ...
... skulle belyse grunnforholdene ved et planlagt boligfelt Helle, spesielt med sikte et påtenkt infiltrasjonsanlegg. Seismiske målinger ved Helle. ...
... til denne planleggingen skulle det måles 3 profiler tilsammen ca. 700 m med seismiske refraksjonsmålinger en elveslette ved Orkla nær gården Grut. Det ble målt løsmassemektigheter opptil ca. 60 m, men mesteparten av disse massene hadde såvidt høye ...
... en kvalitet god nok til ferrosilisium-, evt. SiC-formål. grunnlag av innsamlede prøver fra dagen er kvartsitten undersøkt og ... ved bruk av XRF. Målinger av den termiske styrke basert dilatometri er utført 11 prøver. bakgrunn av resultatet av ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Henning. Kvartærgeologisk kart.; Henning; CUV 139140; 1:20 000; ...
Hugdahl, H. Beskrivelsen finnes kartet. Markabygda. Kvartærgeologisk kart.; Markabygda; CS 131132; 1:20 ...
... Englund, J.O. Hossack, J. Beskrivelsen finnes kartet. Lillehammer. Berggrunnskart; Lillehammer; 1:250 000; trykt i ...
Klakegg, O. Beskrivelsen finnes kartet. Skei. Kvartærgeologisk kart.; Skei; AQR 083084; 1:20 000; trykt ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Formo. Kvartærgeologisk kart; Formo; DFG 149150; 1:20 000; ...
... i et ressursinventerings- program som har kommet i stand bakgrunn av et samarbeidsprosjekt mellom selskapet Agdermineral A/S og NGU. bakgrunn av feltobservasjoner, tynnslipundersøkelser, kjemiske analyser og ...
... var å kartlegge de kvartære avsetningene med tanke stabilitet/massebevegelser. I denne sammenheng ble det pekt områdene opptil Raumas delta. Resultatene er presentert i kart og ...
... skaffe opplysninger om karakter og mektighet av løsmassene et par myrer langt nord Andøya. Resultatene kunne ha intresse for et paleobotanisk prosjekt som ...
... måle ca 1600 m med refraksjonsseismikk, som fordelte seg 6 profiler. Det ble registrert løsmassemektigheter opptil ca 60 m. Seismiske målinger Vister. ...
... etter befaring i felt. Forekomstene er grovt avgrenset kart i målestokk 1:20 000 vedlegg. Begge forekomstene er prøvetatt, og det er utført ...
... Målinger med induktiv energisering gir klare anomalier grunne ledere, men ledere større dyp blir mer diffuse. Avbrudte målinger med konduktiv energisering ...
... alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000 eller 1:50 000 der ØK ikke finnes. Ved visuelle metoder vurderes materialets ...
... i Støren-området er befart og vurdert med hensyn vegbyggingsformål. Breelvavsetningene i området er dårlig egnet for vegbyggingsformål grunn av massenes høye innhold av svake korn. De beste grusforekomstene er ...
... Sjona. Undersøkelsen har ikke gitt presise dannelsesaldre de undersøkte bergarter, men dataene antyder en tidlig- til ... pålitelige, og indikerer en sein-Kaledonsk avkjølingsalder rundt 350 Ma. Rekognoserende Rb-Sr aldersbestemmelser av granittiske ...
... P. 0800-3416 87.151 Elektromagnetiske sonderinger jordskorpen ved Trondheim og Dombås viser virkningen fra et elektrisk ... motstanden synker jevnt fra skorpen og nedover. Målinger jordskorpen i Finland (Baltic Shield) viser et bedre "normalt" forløp av ...
... er en brukerbeskrivelse av adresse-lapp-systemet som finnes NGUs datasystem. Selv om adresse-lapp-systemet er lagt opp for biblioteket, ... for andre formål også. Rapporten er skrevet med henblikk at enhver skal kunne bygge seg opp et adresse-register. Systemet er laget ...
... er utført i Møre og Romsdal. De fleste vannverk baseres overflatevann med tilfredsstillende kapasitet, men med varierende kvalitet råvannet. Få vannverk har formell godkjenning. Undersøkelsen har vist at ...
... gridding av lineamenter. Programmet er skrevet i Fortran-V HP-3000 og bruker GPGS-F grafiske subrutiner. Plotting kan skje Tektronix grafisk skjerm eller HP-plotter. LINEAMENT- et program for ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.