116 resultater
... Omfatter ombygging eventuelt flytting av grunnvannsanlegget Braskereidfoss. Grunnvannsanlegget Braskereidfoss. ...
... borebrønn. Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade drikkevann. ...
... Peter 0800-3416 1895 Det skal foretas diamantboring kalkforekomst, og derfor ble det målt 4 profiler tilsammen 660 m for å finne mektigheten av løsmassene og even- tuelle ...
... Det er tilgjengelig et program for produksjon av temakart grafisk skjerm. Programmet kan gi to produkter: 1. Symbol-kart ... Programmet er egnet til kontroll av data før plott taes ut en større plotter. Tema-kart grafisk skjerm ...
... Det ble i 1980 og -81 tatt i alt 814 tyngdeobservasjoner Hjerkinn og 104 observasjoner ved Sivilvangen. Undersøkelsen ble utført i ... ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali. Tyngdemålinger Hjerkinn og Sivilvangen. ...
... for vannforsyning til enebolig. Grunnvann til enebolig Hylkje. ...
... sikring av de anlagte rørbrønnene. Grunnvannsbrønnene Ringebu. Klausulering sikringstiltak ...
... Forundersøkelser vedrørende søppelplassalternativ Høyeholen, Gjesdal kommune. ...
... kartlegging av granittmassivet. Radiometriske målinger Orrefjell, Salangen, Troms. ...
... av det automatiske tegnesystem DS 1216 er vudert med tanke bruk ved framstilling av NGUs kvartærgeologiske kart. PS5 FOTOHODE for automatisk karttegning fotografisk film ...
... E. Lindahl, I. 0800-3416 1750/14D Berggrunnen Ringvassøya kan inndeles i 5 hovedenheter. Simavik og Mikkel- ... grunnlag for å anta at det finnes drivverdige forekomster Ringvassøya. Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer ...
... av grunnvannsforurensning ved A.Dønnum eftf's fabrikker Mogreina. ...
... Grunnvannsforsyning til Norol-hyttene ved Venabu Ringebufjellet. ...
... forbindelse med planer om etablering av Stasjonært pukkverk Dønna er det utført orienterende undersøkelse av innsendte prøvestuffer. Resultatene tyder at gneissgranitten fra Gleisfjellet kan brukes til pukkproduksjon for ...
... tilleggsundersøkelser for vannavløp i løsavsetningene Øymoen, Nes i Ådal. Vannavløp fra planlagt industrifelt Øymoen, Nes i Ådal. Tilleggsundersøkelser mai 1982. ...
... dybdesonderinger med jordplate- måler (Metraterr 2) 5 randavsetninger under marin grense. - Hensikten med målingene var å fremskaffe positive eller negative indikasjoner friksjonsmateriale under silt/leirjordarter. Resultatene viser at både ...
... 1494 W Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område 110.000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). ...
... en visuell vurdering av tilsendt prøvemateriale med tanke pukkproduksjon. Visuell vurdering av steinprøver fra kartblad Røyrvik med tanke pukkproduksjon. ...
... metode og ved kurvtilpasning. Modellkurvene er beregnet lommekalkulator (HP-41 CV). Vertikale elektriske sonderinger en del randavsetninger innenfor kartblad Stiklestad. N-Trøndelag. ...
... med Turam (EM 500 Hz) i tidsrommet 1934 - 1981 er plottet kart i målestokk 1:50 000. Kartene befinner seg i NGU's arkiv. Rapporten ... av GM. Turammålinger 1934 - 1981 Målte områder plottet kart i målestokk 1:50 000 ...
... rangere områdene mot hverandre kvalitetsmessig med tanke pukkproduksjon. Bergarten består av gabbro, og innsamlet prøvemateriale ... brukt. Kvalitetsvurdering av gabbroforekomst med tanke produksjon av knust fjell til vei- og betongformål ...
... modell HGA-500 og prøveveksler AS-40. Metoden går ut at prøven utlutes med kongevann. Løsningen fortynnes og gullet felles med ... bruk av grafittovnteknikk. Etterprøving av Kontas' metode diverse geologisk og sertifisert referansemateriale. ...
... i Lesja kommune. Spørsmål om forurensning i gravd brønn gården Amundstad. ...
... drift. Kvalitetsvurdering av gabbroforekomst med tanke pukkproduksjon. Bergeneset - Balsfjord kommune, Troms. ...
... for uttak av vann- og masseprøver. Den lave elvesletten motsattside av Aurlandselva ved Lunde hadde for grov stein i toppen til at sonderutstyret kom ned. Det anbefales å gjøre seismiske ...
... feltarbejdet blev indsamlet systematiske prøver i profiler tværs af kontaktzonen og udført radiometriske målinger. Feltarbejdet ... fjordvinduet og de overliggende metasedimenter med henblik Mo-U mineral. ...
... har et noe for lavt innhold av grivere masse som grus og stein, for å være vel egnet til veiformål. De mekaniske egenskapene synes ...
Meisfjord, Norodd 0800-3416 1901 Harelifjell ble det totalt boret 740 m fordelt 10 hull. Leirvassfjell ble det totalt boret 227, 8 m fordelt forlengelse av to ...
Meisfjord, Norodd 0800-3416 1851/1 Ste ble det boret 69,3 m fordelt 8 hull. Senterkoordinatene for bor- området er 34 5056 77326 Harelifjell ble det totalt boret 8 m fordelt 13 hull. ...
... O-82019 4 øyer i Sandøy kommune er undersøkt med tanke å utnytte grunnvannet stedet til vannforsyning. Nedbørsområdene er små, og tilstrekkelig uttak ...
... var også av interesse. Målingene som omfatter 10 profiler i alt 3.84 km, er fordelt tre lokaliteter. Ved Klefstadlykkja i Fron er løsmassetykkelsen for det ...
... 1897 B A.L.Meiers analysemetode for gull går ut en oppslutning av prøven i HBr+Br2 og ekstraksjon med MIBK. Målingen blir gjort ved flammeløs atomabsorpsjon. Metoden er etterprøvd sertifisert referansemateriale fra Canada og diverse norsk geologisk ...
... profiler med samlet lengde vel 3 km. Åtte profiler tilsammen 2 km er plassert den østlige delen av leirflaten innerst i Drevja-bukta. De øvrige ...
... med et eventuelt grunnvannsuttak fra løsavsetningene Langodden. Uttaket skal dekke vann- forsyningen til tettbebyggelsen Norefjord. Grunnvannsforsyning, Norefjord ...
... utarbeidet noen fullstendig rapport. Vedrørende målingene Sunndalsøra foreligger et notat datert 29.12.82, samt en planskisse. ... 2 profiler i kryss av samlet lengde 2000 meter. Målingene Ålvundeid fremgår av en plansje som omfatter planskisse og et vanlig ...
Follestad, B. A. Hamborg, M. Beskrivelsen finnes kartet. Skei. Kvartærgeologisk kart.; Skei; BQR 115116; 1:20 000; trykt ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Langvasseid. Kvartærgeologisk kart.; Langvasseid; HST 269270; ...
Kjærnes, P.A. Beskrivelsen finnes kartet. Grymyr. Kvartærgeologisk kart; Grymyr; CKL 055056; 1:20 000; ...
... krysningspunkt. Bekkesedimenter ble tatt med en tetthet 1 prøve pr. km2 fra bekker med sammenlignbar vannføring og dreningsfelt. Prøve- stedene ble markert kart i målestokk 1:50.000 og koordinatfestet i UTM- nettet. Jordprøvene ...
... ved Jørstad i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke. grunn av at Jørstadelva i sin nå- værende form eroderer kraftig langs ... et grunnlag for mer detaljerte under- søkelser med tanke rasfare, elveerosjon og eventuell omlegging av elve- løpet. Under ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.