7 resultater
... detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del ... undersøkes nærmere. Sand og grusundersøkelser Moslett. ...
... 1729/4 Radiometriske målinger fra tog er utført banestrekningen Trondheim - Bodø. Målingene berører ialt 32 1:50 000 ... Interessante anomalier (150-180 i/s) er funnet kart- bladene Grong Dunderland og Junkerdal. Radiometriske målinger fra ...
... består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels sterkt forvitret fjell, dels marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyseresul- tatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyse- resultatene ...
... HY-00155 I forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegg Langholmen i Hittersjøen utførte N.G.U. endel undersøkelsesboringer, med ...
... og radiometriske målingene er automatisk tegnet NGU's Calcompplotter etter behandling i regnemaskinen. Elektro- magnetiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.