14 resultater
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindals moen. Grunnvannsforekomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindalsmoen. Grunnvannsforskomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... rapporter O-76132. Utbygging av grunnvannsanlegget Skansen, Åsnes kommune. ...
... med klar- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket Matrand fra løsmassene i Området. Grunnvannsboring Matrand, Eidskog kommune, R.V. 2 Sigemsjøen- Matrand. ...
... med kart- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket Matrand fra løsmassene N for området. Grunnvannsbrønn Matrand, Eidskog kommune, R.V.2. Sigemessjøen - Matrand. ...
... Det ble i 1979 foretatt radiometriske målinger med bil kartblad Kynna 2016 I. En sterkt radioaktiv løsblokk ble da funnet nord ... ble ikke registrert. Oppfølging av radiometrisk anomali kartblad Kynna, 2016 I, Trysil. ...
... i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn Matrand. ...
... ca. 30 m. teledyp. Vannforsyning til forsvarets stasjon Hummelfjell i Os kommune. ...
... i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn Matrand. ...
Bargel, T. H. Beskrivelsen finnes kartet. Rokosjøen. Kvartærgeologisk kart; Rokosjøen; CUV 065066; 1:20 ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. ...
... hver kommune. De resulterende 60 prøver er analysert 29 elementer som er brukt i korrela- sjonsanalysen med de epidemiologiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.