125 resultater
Ved Steine var det boret 5 brønner før befaringen, den beste ga 600 l/t. Det er liten grunn til å tro at en ny boring ville kunne gi bedre resultat. Det antas at lofotens charnokitt -og mangerittbergarter lett gir dårlige resultater ved brønnboring. Ved Skjellfjord ønsket en suppleringsvann til 200 - 300 personer og et fiskemottak. Mørke og mye sne gjorde det umulig å ta ut noen nøyaktig bor- plass, men det ble anvist to områder som kunne være egnet for prøveboring.
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... ansees som lite økonomisk lovende. Gullforekomster Bømlo. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindals moen. Grunnvannsforekomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av ... fra Grindalsmoen. Grunnvannsforskomsten Grindalsmoen, Elverum kommune. ...
... fra fjell til sportssenter som er tenkt bygd Ringkollen. Forekomstens koordinater: 772709 769711 Vannforsyning til sportssenter Ringkollen ...
... detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del ... undersøkes nærmere. Sand og grusundersøkelser Moslett. ...
... øvingsoppgaver, løsninger og eksempler. BASIC-kurs Hp2647. ...
... 0382, 0383, 0384, 0282 Grunnvannsforsyning til Brygghaug Senja ...
... hytte med 30 sengeplasser. Vannforsyning til studenthytte Brunkollen. ...
... Fjelldyp fra 15-60 meter er registrert. Undersøkelsen tyder at en har forskjellige løsmassetyper i området. En har gjennomgått to ... materiale varierer fra 8-15 meter. Seismiske målinger Leivdalsmona ved Nordfjordeid ...
... rapporter O-76132. Utbygging av grunnvannsanlegget Skansen, Åsnes kommune. ...
... så mye i disse bergartene. Vannforsyning til boligfelt Nord - Strøno. ...
... Boring eller graving. Grunnvann til boligfelt Sjoa i Sel kommune. ...
... 1729/4 Radiometriske målinger fra tog er utført banestrekningen Trondheim - Bodø. Målingene berører ialt 32 1:50 000 ... Interessante anomalier (150-180 i/s) er funnet kart- bladene Grong Dunderland og Junkerdal. Radiometriske målinger fra ...
... med klar- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket Matrand fra løsmassene i Området. Grunnvannsboring Matrand, Eidskog kommune, R.V. 2 Sigemsjøen- Matrand. ...
... 0800-3416 1650/49C En rekke bekkesedimentanomalier bl.a molybden Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til ...
... med kart- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket Matrand fra løsmassene N for området. Grunnvannsbrønn Matrand, Eidskog kommune, R.V.2. Sigemessjøen - Matrand. ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... Det ble i 1979 foretatt radiometriske målinger med bil kartblad Kynna 2016 I. En sterkt radioaktiv løsblokk ble da funnet nord ... ble ikke registrert. Oppfølging av radiometrisk anomali kartblad Kynna, 2016 I, Trysil. ...
... som de van- ligste mineraler. Tre anorthositt-forekomster grensen mellom Nordfjord og Sunnmøre. ...
... vannforsyning til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem Askøy, Bergen jern og metall. ...
... i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn Matrand. ...
... ca. 30 m. teledyp. Vannforsyning til forsvarets stasjon Hummelfjell i Os kommune. ...
... i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn Matrand. ...
... består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels sterkt forvitret fjell, dels marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 ...
... finkornete peralkaline bergarter gjennomsetter larvikittene Tjøme. De peralkaline bergartene har granittisk stil syenittisk ... er sannsynligvis sterkt differensierte og betydelig anriket elskluderte elementer som Th, Nb og sjeldne jordartselementer. ...
... med fordeling av niob etter kornstørrelse og spesifikk vekt de forskjellige fraksjoner. ...
... med bl.a. staller for 25 hester. Rapport etter befaringer Hadeland 14. oktober 1980. Vannfor- syning til Hadeland travselskaps ...
... boring ville være risikofylt. Rapport etter befaringer Hadeland 14. oktober 1980. Vannforsyning til Arve Hellen, Brandbu. ...
... I Laksådal-Oterstrand ble det totalt boret 470 m fordelt 4 hull. Senter- koordinatene er 33W 4530 74260 kartblad 1928 I Glomfjord. Mir'kujåkka ble det totalt boret 3000,6 m ...
... i 1978-79: Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen, Napp, og Eggum jern (magnetitt) og Kjellbergvik molybden. Av disse ble ikke skjepene Napp og Eggum funnet. Det ble ...
... omhandler prøvetakning og forsøk med flotasjon av talk Rieppe-malm. Talkinnholdet ligger knapt 10% og talkkonsentratene ligger i beste fall 60-75% talk. Dette ...
... ved Kvammen er prøvetatt med henblikk en vurdering av mulighetene for økonomisk utnyttelse av rutil. ... over deler av forekomsten. Analyseresultatene som er basert overflateprøvetaking, viser vanlige TiO2-gehalter 1-3% og med mindre partier opp mot 5-6% TiO2, hovedsakelig som rutil. ...
... et område ved Mellene blitt geologisk kart- lagt med tanke å finne egnete steder for start av ny skiferdrift. grunn av liten blotningsgrad gav den geologiske undersøkelse ikke sikkert ...
... denne undersøkelsen var å kartlegge en mineralisert sone nordsiden av Njuovcokka samt å lete etter andre hittil ukjente soner i det ... et ca. 6 km2 stort område. VLF-målingene ga indikasjoner flere til dels sterkt ledende soner med øst-vestlig utstrekning, hvorav ...
... For å finne årsaken, ble det tatt jordprøver i 9 profil tvers av sonene. Prøvene er analysert Cu, Zn, Pb, Ag og Cd. Ingen av analyseresultatene tyder at de ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Helgja. Kvartærgeologisk kart.; Helgja; BWX 029030; 1:20 000; ...
Ofstad, K. Beskrivelsen finnes kartet. Vadsø. Kvartærgeologisk kart; Vadsø; HST 281282; 1:20 000; ...
Siedlecki, S. Beskrivelsen finnes kartet. Vadsø. Berggrunnskart Vadsø M 1:250 000; trykt i farger ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.