113 resultater
... bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles mineralogi og kjemi i prøven. Kornstørrelse, mineralogi og kjemi til ...
... uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative ...
Sindre, Atle 0800-3416 1695 De seismiske målingene noen løsmasseterrasser og større avsetninger i Saltdal og Tysfjord ...
... B Det er forsøkt syv forskjellige ekstraksjonsmidler grovfraksjonen av 3 utvalgte bekkesedimentprøver. Hydroksylaminhydroklorid ...
Ryghaug, Per 0800-3416 1620 Et skiferbrudd S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. ...
... 411 lokaliteter i Oppland og Hedmark. Prøvene er analysert Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og V. Resultatkartene, fremstilt etter glidende ...
... og uran i jordsmonn. Jordprøvene er i tillegg analysert Cu, Mo, Pb og Zn. Jordprøvetaking og radonmåling. ...
... reid i Nærøy kommune. Det er tatt ut borplasser i fjell alle skadene. Muligheter for å ta ut vann fra løsmasser ved rorbrønner ...
... Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger vanlig måte. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det er ...
... sand- og grusforekomster som kan erstatte massetaket Sandnes (øst). Undersøkelsene ble særlig konsentrert om Sandnesdalen. Supplerende sonderboringer og sjaktgravinger ble foretatt Langøra, som bekreftet tidligere opplysninger om at forekomsten her er ...
... for Ertelien, ved sørenden av innsjøen Væleren, er det - vist en tyngdeanomali av liknende karakter som over noritt-pluggen ved ... noritt i dagen ved Væleren, men tyngdemål- ingene tyder at det kan ligge et instrusiv like under dagen i dette området Formålet ...
... NGU vurdert en kalkspatmar- mor-forekomst i Bindal med tanke en eventuell utvidelse av den blokk- steinsproduksjon som i dag foregår i ... diamantboring. I alt ble det diamantboret 173.20 m fordelt to hull. Området er kraftig overdekket og hensikten med dia- mantboringen ...
... 0800-3416 1494 L Kornfordelingen har innflytelse den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. ...
... i bergarten. Detter er den mest sannsynlige forklaring de sterkt ledende soner i Njallavarre. Det ble også gjort mere arbeide i ...
... analyse. Mineraliseringene er gangfore- komster med blyglans kalkspatganger og sulfidimpregnasjoner i suprakrustal- rester i et område ...
... er undersøkt mer i detalj med hensyn økonomisk utnyttelse av olivin til industriell bruk. Ultrabasitten her er ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Si, Al, Mg og Ca. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
Vik, Eirik 0800-3416 1556/10 grunnlag av allerede offentliggjorte opplysninger og egne undersøkelser ...
... området og nordøst i feltet fremkom høye konsentrasjoner bly og sink. I 1979 ble det tatt 131 mineraljordprøver i et utvidet og ...
... og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44. Mellom de øvrige ...
... mellom Sennalandet og Indre Porsanger. Et eldre bruddområde Skaidi ble undersøkt. Ytterligere avdekking og prøve- bryting må til ...
... komster og områder for industrimineraler og bygningsstein. grunn av de spesielle geologiske forhold i Nordland fylke, må fylkets ...
... utslepp. Høge veriar av HNO3 - løyseleg kalium i jorda Myklebust ser ut til å vere forårsaka av høgt glimmerinnhold i ...
... geologisk kartlegging. Denne rapporten beskriver et forsøk å kartlegge disse gabbrokroppene ved hjelp av geofysiske målinger, først ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
... og innsjøer. Innledende måleresultater fra borhull tyder at malmforekomster og andre ledere kan oppfattes som dipoler, som ...
... mot dypet ikke kjent, men ledningsevnesonderinger tyder ikke noen dragning i felt mot sørøst. CP borhullsmålinger Visletten ...
... Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca. -0.3. Mellom de øvrige ...
... til de fremkomne anomalier. Dypanomalier indikerer at fallet dypet flater ut bort fra granittkontakten. De grunne anomaliene synes å ...
... Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk ...
... 500 per. strøm tilført undergrunnen gjennom kabel ut- lagt bakken 750 m vest for gruva. I borhull 10035 ble det ikke observert ...
... og Nordbotn. Materialet er gjennomgående noe flisig grunn av høyt innhold av metaarkose, men dette kan forbedres ved hjelp av ...
... lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.