6 resultater
... ved Lassefossen i Namsskogan er befart og forsøkt vurdert bakgrunn av tidligere arbeider og inntrykk stedet. Skjerpet er skutt i en magnetkis-kobberkismineralisering vesentlig ...
... stikker opp midt under åsen og har en overdekning 22 m. Nord og vest for fjellkollen øker løsmassemektigheten til ... Sand/grus over grunnvannsnivå utgjør 30 -40 m av massene nordsiden og 22- 30 m vestsiden. Løsmassene under er regnet å bestå ...
... motstandsforholdene omkring borhullet. Målingene tyder at kissonen fra 44 - 52 m er meget godt ledende og at sonen er utholdende i strøkretningen. Sonene mellom 120 og 170 m og sinkmalmsonen 200 m synes å være lite ut- holdende i strøkretningen og/eller relativt ...
... og resultatet er vedlagt denne rapport. NGU har lagt vekt å kvalitets- og mengdevurdere sandressursene i Storbjørkåsen. Reservene ... fasthetsklasser forutsatt at det benyttes og man har tilgang grovt steinmateriale av god kvalitet. Sand- og grusundersøkelser i ...
... mot dypet ikke kjent, men ledningsevnesonderinger tyder ikke noen dragning i felt mot sørøst. CP borhullsmålinger Visletten ...
... 500 per. strøm tilført undergrunnen gjennom kabel ut- lagt bakken 750 m vest for gruva. I borhull 10035 ble det ikke observert ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.