113 resultater
... ikke går mot kildene. P.g.a. det store innhold av stein i massene, er det nødvendig å utføre boreunder- søkelser med tyngre utstyr. Søppelplass Hongslomoen, Orkdal i Sør-Trøndelag. ...
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
... i Hordaland ble NGU bedt om å vurdere et kalksteinsfelt ute Storsøy i Stord kommune. Kalksteinsmassivet dekker ca. 70% av øyas totale areal som er ca. 210 mål. Kalksteinen er blågrå av farge, finkornet til tett og ...
... med grunnvannsforsyning til industrifelt og boligområde Åkrestrømmen. Vannforsyning til industriområde Åkrestrømmen. ...
... forekommer og en av dem kan nås ved en dyp boring ute stupet mot øst. Dette anses for å være den beste muligheten i området. Vannforsyning til campingplass Trollhøgda. ...
... av vannverk ble det i 1978 målt 3.5 km seis- misk profil Kilemoen. Flere sjiktgrenser i løsmassene ble funnet og dypet til fjell ... lag med finere masser og vanninnhold. Seismiske målinger Kilemoen, Ringerike ...
... mineralisert enn resten av noritten, og beregnet dyp denne impregnasjonen er ca. 1 000 m. De tidligere påviste ledere ligger ... Dette forhold gjør at det ikke kan antydes noe dyp disse ledere. Det anbefales utført IP/ledningsevnemålinger en lignende norittplugg ca. 1 km lengre nord. Denne plugg går ikke i ...
... De seismiske målingene har påvist to sjikt i overdekket. toppen er et relativt tynt lag med tørre masser og lydhastighet 300 - 600 ... til fjell varierer mellom 15 og 52 m. Seismiske målinger Sætermoen og Forsetmoen i Bardu ...
... løses ved kanalisering. Vedrørende grunnvannsforholdene Nordby østre, Ullensaker kommune. ...
... Vannforsyning 1 avløp, planlagt turistsenter Dagali. ...
... de subrutinene som finnes i subrutinepakken PLOT10 beregnet Tektronix grafiske terminaler. Bruk av plottesystemet PLOT-10 TEKTRONIX 4010. ...
Often, Morten 0800-3416 1850/1E Det er målt 6 l:50 000 kartblad, hvorav ingen er ferdigmålt. Ingen anomalier over 600 ... som bør undersøkes nærmere. Radiometriske bilmålinger Hinnøya i området Harstad-Lødingen-Gullesfjord. ...
... ved kanalisering. Vedrørende grunnvanns forholdene Nordby Østre, Ullensaker kommune. ...
... for vannforsyning til enebolig. Vedrørende vannboring Nordre Sandås ved Sognsvann i Oslo. ...
... Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk ... finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen øya. De mikroskoperte bergarter viste alle i varierende grad sekundær ...
... Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk ... av mikrosonde. Noen genetiske betraktninger er tatt med. bakgrunn av hva som er kjent om krommalmens opptreden i Feragen-feltet kan ...
... av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster kartblad Hurdal viser ingen særskilt høye gehalter av Mo, Cu, Pb, Zn ... og andre tungmetaller i utvalgte prøver av bekkemoser kartblad Hurdal. ...
... oppfølging av enkelte løsmasse- og fastfjellforekomster Andøya, Hinnøya og Langøya. Hensikten med undersøkelsene var å ... kartlegging med sand-, grus- og fastfjellsundersøkelser Andøya, Hinnøya og Langøya. ...
... elementer for oppdraget. UTSKRIFT lager en analyserapport linjeskriver REDIGER - et program for redigering av analysedata (atomabsorpsjon) registrering hullbånd. ...
... fra behandling av de inn- samlede norske data. Besøk CNES (Centre National d'Etudes Spatial) Toulouse Frankrike 14. - 15. ...
... men i enkelte forekomster er det også høyt innslag av stein og blokk. Det finnes også finkornige hav -og fjordavsetninger, men disse ...
... 0800-3416 1696/1 Magnetiske målinger fra båt utført Tingvollfjorden utenfor Rødsand Gruber. Den kjente malm Rødsand gir en klar anomali som imidlertid hurtig avtar ut fra land. ...
... 1922/40 Rapporten omhandler tre separate gjøremål samme reisen. Sammen med Hewlett Packard ble det diskutert om utvidelsesmuligheter HP3000 (både hardware og software). Innføringskurset Oslokontoret ...
... ca. 180 km2, og resultatene er registrert både analogt kurveskrivere og digitalt magnetbånd. Det ble utført både mag- netiske og radiometriske målinger. ...
... 0800-3416 1694 A Seismiske målinger ble utført sand- og grusforekomster i Tyttebærvika og i Fauldalen. Løsmassetykkelsen opp til 20 m ble påvist i Tyttebærvika. I Fauldalen var løsmassene opp ...
Østmo, S. R. Olsen, K. S. Beskrivelsen finnes kartet. Steinsgård. Kvartærgeologisk kart; Steinsgård; CQR 053054; ...
Huseby, S. Klemetsrud, T. Beskrivelsen finnes kartet. Hønefoss. Vannressurskart.; Hønefoss; 18153; 1:50 000; ...
Olsen, L. Beskrivelsen finnes kartet. Nordseter. Kvartærgeologisk kart.; Nordseter; CMN 073074; 1:20 ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Vingrom. Kvartærgeologisk kart; Vingrom; CKL 071072; 1:20 000; ...
... dette er fløyet med vanlig profilavstand, 200m. Resten ble grunn av topografien fløyet som enkeltprofiler langs høydekoter. I tilegg om- handler rapporten et forsøk kalibrering av radiometriske helikopterinstru- menter over prøveprofil. ...
... vil bli vanskelig å oppnå så mye vann fra gneisbergartene øya uten å bore veldig mange brønner. De områdehygieniske forhold er ... Det er mulig at grunnvann kan avhjelpe den akutte vannmangel øya, men en bør ikke satse grunnvann som framtidig vannkilde. Det er ...
... kambrosilur), er kartlagt i målestokk 1:5000 over en lengde ca. 5 km fra vei. I dette området har dolomittdraget en bredde i dagen fra 100 til 150 m over en lengdeutstrekning ca. 300 m. Området er ...
... forkastninger eller svakhetssoner i jordskorpa er tolket LANDSAT-bilder fra Finnmark. Digitale metoder for behandling av lineamenter ... grader Ø, 70-90 grader Ø og 140-160 grader Ø. Det er sett forskjeller i retninger mellom prekambrium og eokambrium/kambro-silur og ...
... O-79060-II Forundersøkelser i løsmasser med tanke grunnvannsforsyning, Forvik. Forundersøkelser for mulig ...
... Skoltenberg gruve omfatter to korte synker drevet ned en steiltstående gang som fører bly, sink og kobber. Malmtypen har lav ledningsevne, og en var forhånd usikker hvorvidt en ville få anomalier malmsonen ved ...
... Erik O-76076 Vurdering av parafinforurensning gravet brønn. (Feilmerket O-76067) Vurdering av påstått forurensning ...
... til prøveboring før uttak av grunnvann fra randdannelsen Bymoen i Hole. Prøveboring grunnvann, Bymoen, Hole kommune. ...
Huseby, Sigurd O-78044 Forundersøkelser med sikte fellesvannverk, behov ca. 75 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn. ...
... K. Ø. O-79020 Kommunens vannforsyning baserer seg borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er ...
Often, Morten 0800-3416 1650/12C grunnlag av VLF-målinger i den vestlige fortsettelse av Dverberg kisfelt, ble det i 1978 boret 6 diamantborhull totalt 442,6 m. Hullene viste tynne magnetkis- og magnetitt-horisonter uten ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.