99 resultater
... morenen ligger et lag med hastighet 350 - 800 m/s. Tykkelsen dette sjikt, som trolig består av sand og grus, er i store deler av ... ble utført 14.-18. november 1977. Seismiske målinger Bjørgedalen grusforekomst ...
... til fjell varierer mellom 20 og 76 m. Seismiske målinger Skromoterassen, Agle. ...
... Samling av takvann anbefales. Vannforsyning til hus Ildtjernet. ...
... har vært misslykket. Grunnvannsforsyning til Engli Skreia. ...
... fylke ble det i 1977 utført kvartærgeologisk kartlegging kartblad Børselv i målestokk 1:50 000. Kartleggingen er ferdig og kartet ... og Brenna. Foreløpige sand og grusundersøkelser kartblad Børselv. ...
... av massene. Vurdering av infiltrasjonsmuligheter eiendom i Sandane. ...
... Vurdering av grunnvannsmuligheter ved fergeleie Flakk. ...
... blir gitt. Vegutbedring Trevatn, spørsmål om skade brønn. ...
... 1677 For kvartærgeologisk forprosjekt ble det noen av moene rundt Hønefoss målt seismisk tilsammen 11 670 m profil. ... fjell ble beregnet langs profilene. Seismiske målinger Kilemoen, Hensmoen, Vallerstømoen og Eggemoen. ...
... O-78117 Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med ... E 69, Parsell Joramo - Bottheim i Lesja. Spørsmål om skade 2 brønner. ...
Sindre, Atle 0800-3416 1587 Seismiske målinger to grusforekomster i Breim og en i Sandane. Breim: Løsmassene i den minste ... ble utført 5. - 10. juni 1977. Seismiske målinger grusforekomster. Breim og Sandane, Gloppen. ...
... (VISCARIA ALPINA). I jord er det påvist et Cu-innhold opptil 5 %. Gjennomsnittlig innhold i det øvre jordlag ligger mellom ca. 1 ... det øvre jordlaget. Glødetapene viser at det øvre jordlag forgiftningsfeltene inneholder lite organisk materiale, gjennomsnittlig ca. ...
... speilet til at et anlegg kan tilrådes. Grusforekomstene østsiden av Svelvikstrømmen - vurdering av mulighetene for ...
... Grunnvannsforsyning til enebolig og 2 planlagte boligfelt Justøya. ...
... Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning Kleppe og Rusås, Baldersheim. ...
... sammenheng ble vurdert. Vurdering av eventuell skade brønn i forbindelse med veibygging. ...
... for bruk av norsk dolomitt som råstoff for basisk ildfast stein. Resultatene fra de innledende undersøkelser med prøvemateriale fra Gran- åsen viser at kvaliteten er fullt høyde med de dolomittkvaliteter som i dag brukes i fremstilling av basisk ...
... og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomitt- materialer". Nakken er det kartlagt og prøvetatt et dolomittfelt i størrelsesorden 10 ... Feltet er foreslått diamantboret og undersøkt nærmere. den NV-lige del av Karlsøy er det prøvetatt en relativt homogen dolomitt- ...
... prøver fra bekkekanten. Alle prøvene ble analysert Mo, Ag, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn og V, midtprøvene etter oppslutning ... resul- tatene for bly er også fremstilt kart. De viktigste resultater er: 1. Sideprøvene har gjennomgående ... tungmetallinnholdet i midtprøver og sideprøver fra bekkene kartblad 1915 I Eidsvoll. ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning Kvalbein i Hå kommune. ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning Kvalbein gård i Hå kommune. ...
... med materiale fra Seljeli viste at kvaliteten er fullt høyde med den dolomittkvalitet som i dag brukes som råstoff for basisk ildfast stein. Med utgangspunkt i dette, er det utført detaljkartlegging av Seljeli ...
... Handelsbukt, Indre Hamnbukt og Vegnes. Ingen av disse har grunnlag av den korte befaringen pekt seg ut til å være helt ... grovt materiale med tildels stort innhold av grov grus og stein. Den mekaniske kvalitet er imidlertid ganske god og prøvestøping av ...
... undersøkelser, er det ønskelig å kunne gi svar følgende spørsmål: - Hvilke parametre kommer til uttrykk i ... metallinnhold? - Hvor pålitelige er bekkesedimentdata? grunnlag av litteraturstudier søkes det i rapporten å gi svar disse spørsmål. Bekkesedimenter og generell geokjemisk kartlegging. ...
... i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasser Bjølstadmo, Faukstad og Leirflata. Brukbare forhold Bjølstadmo. Faukstad ikke bra, videre undersøkelser anbefalt med tyngre ...
... befart fra helikopter og alternative løsninger er vurdert. Myken er damalternativet og boreplasser vurdert. Dammene den sydvestlige delen av øya anbefales som første byggetrinn. Om disse ...
Klemetsrud, T. HY-00169 Undersøkelsesboringer Bevertangen i forbindelse med utbygging av en grunnvannsforsyning til ... løsavsetningene ved Lågen. Undersøkelser også utført Bikjen. Undersøkelsene er positive. Grunnvann Kongsberg. ...
... Den kvartærgeologiske kartleggingen startet i 1978 kartblad Sætermoen i målestokk 1:25 000. Hele kartbladet er kartlagt med størst vekt løsmassene i dalene. Langs Bardudalen og Salangdalen ligger betydelige ...
... vannforsyning ble NGU anmodet om å vurdere enkelte steder Lurøy og Tomma. Lurøy kan en gjøre forbedringer av de eksisterende vannuttak, enten ved ...
... METODER. Beskrivelsen av plantesamfunnene er basert plantesosiologiske analyser ved bruk av kvadratmetoden. grunnlag av denne er kvantitative (dekning, frekvens) og kvalitative ...
Tveten, E. Beskrivelsen finnes kartet. Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger ...
Dons, J. A. Jorde, K. Beskrivelsen finnes kartet. Skien. Berggrunnskart Skien M 1:250 000; trykt i farger ...
... med 250 meters avstand i alle bekker. De ble analyserte Cd, Mo, Pb og Zn. Resultatkartene viser anomalier fra alle elementene som det er analysert , og som bør følges opp. Cd, Mo, Pb og Zn i bekkesedimenter. ...
... langs tre planlagte damakser i tre forskjellige dalsøkk Storfosna. Undersøkelsen var ledd i planleggingen av nytt vannverk. Overdekkemektigheter opp til 7 m ble påvist. Ingen større knusningssone i fjellet ble ...
... med flytting av grunnvannsinntaket for tettbebyggelsen Kvam, er nye undersøkelser gjennomført med anbefaling om framtidig plassering en øy i Lågen like nord for Kvam sentrum. Anlegget er bygd og tatt i ...
Kirkhusmo, Lars A. O-78144 Vurdering av skade brønn. Ansvarskade grunnet grøftearbeid ...
... 1965 i et 92 kv.kilom. stort område vest for Sirdalsvatnet. materialet ble det gjort kolorimetrisk Mo-analyse NGU. Prøvene ble i 1978 reanalysert elementene Mo, Cu og Zn ved NGU. ...
... kfr. NGU Rapport nr. 1271. Formålet med målingene bakken var å kartlegge nøyere beliggenheten av noen av de ... grensen mot Finland, ble det målt to felt som har et areal tilsammen 3.3 km2. Helikopteranomaliene i disse feltene syntes interessante ...
... 1922/06 Brukerbeskrivelse NGU-BILD II fjernanalysesystem HP3000. NGU-BILD ver. II - Fjernanalysesystem. ...
Klemetsrud, T. HY-00030 Undersøkelsesboringer Bevergrendene i forbindelse med grunnvannsforsyning til Kongsberg fra ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.