43 resultater
... Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet Øvre Romerike. Forsøk å beskytte grunnvannsressurser Øvre Romerike ved hjelp av en kunstig ...
... av sisterne. Vannforsyning til planlagt bolig, Utkilen Bakkøy, Austrheim kommune ...
... at settefiskanlegget derved må basere seg delvis eller helt annen vannforsyning. Enkelte alternativer nevnes: - Bruåa avstenges ikke ... brønnanlegg ved Auras utløp i Eikedalsvatn. Virkning kilde ved avstengning av elva Bruåa og alternativ grunnvannsforsyning til ...
... Knut HY-00570 Brev 2078/72G Gartneriet ligger et "utspring" i fjorden. Her er granodiorittisk og granit- tisk gneis, med ... og tett. Det er stor sjanse for saltvann i et borehull platået. Å dekke gartneriets behov flere 1000 l/t fra grunnvann er ...
... Ved seismiske refraksjonsmålinger skulle en ta sikte å bestemme beliggenheten av fjelloverflaten og vannspeilet og om mulig ... Korgen hvor det planlegges bygging av vannverk basert grunnvann. For det annet regnet en med at målingene skulle bidra til å ...
Eidsvig, Per 0800-3416 1061 Målingene gikk ut å kartlegge indusert polarisasjon (IP), ledningsevne og selvpotensial (SP) ... til disse målingene ble det foretatt laboratoriemålinger 25 utvalgte borkjerneprøver. I 1946 ble det utført elektromagnetiske ...
... utilfredstillende. En rammeplan for felles vannverk basert overflatevann er nylig utarbeidet. Herværende rapport henleder oppmerksomheten grunnvann fra Øysand - Gulosen som mulig konkurransedyktig vannkilde. ...
... l/t. Det anbefales å anlegge felles vannforsyning basert en eksisterende gravet brønn, eventuelt supplert med flere gravede brønner anvist sted. Skrotneset: 10 husstander som er spredt over en strekning ...
... Etter mislykket boring i fjell anbefales ny(e) boring(er) nærmere anvist sted. Grunnvann som erstatningsvann i Hisdalen ...
... 15 m³/time. Dette krever i Abelværområdet et nedbørsfelt omlag 200 da dersom en klarer å utnytte all avrenning. Som en midlertidig ... framtidig fellesvannverk, skisseres her to løsninger basert et avgrenset nedbørsfelt ved Ramstad. 1) avskjæringsgrøft 2) oppdemming ...
... områdene untatt Botn og Parten bør basere vannforsyningen borebrønner i fjell. Boreplasser er anvist. Parten bør bygge ut en, eventuelt to kilder å basere vannverket dem. Botn bør prøve boring av et hull som er anvist. Resultatet av dette ...
... Rapporten beskriver et program skrevet i COBOL og kjørt UNIVAC for gene- rering av tilfeldige tall mellom to skrankeverdier gitt av ... brukes til å bestemme analyserekkefølgen av prøvene. denne måten kan man unngå at en eventuell systematisk lab.feil kan gå ...
... og humusanalyser. - Analyseresultatene er anført kornfordelingsskjemaene. Beliggenhet for hver prøvested er innplottet oversiktskartet over Troms. Felt og laboratorieundersøkelser av ...
... Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen stort dyp. Da målingene foregikk var hullet boret til 712 meter dyp uten å ha truffet malmen. Målingene ble utført vanlig måte ved 500 per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel ...
... hølyst 500 l/t, som anbefales skaffet ved boring i fjell anvist sted. Vannforsyning til boliger, Romslo ...
... HY-00208 Det var ønsket med en planlagt bebyggelse ca. 70 boligenheter. Steder for forsøksboring av brønner i fjell ble tatt ...
Bryn, K. Ø. HY-00453 Det var boret en brønn i fjell eiendommen, men den gir saltholdig vann. Alternativ boreplass i fjell ble ...
Bryn, K. Ø. HY-00056 Det finnes en borebrønn stedet, men den gir ikke noe vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut. ...
... vannet fra Reisavatn må løftes 250 m. Et forslag går ut å erstatte vannet fra Reisavatn med et grunnvannverk basert 4" borebrønner i "vestantiklinalens" skjenkler, med føring av vannet i ...
... O- - Oversiktsbefaring og forundersøkelser med sikte fellesvannverk med antatt behov ca. 600 l/min. Foreslått vertikal ...
... for bedre vannforsyning til de hus og hytter som finnes øya. Brønnboring i fjell blir frarådet. Det ble anbefalt å grave noen ...
... var påstått skadet av et veianlegg. Oppdraget gikk ut å finne en ny brønnplass. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
... skiferfelter i Utvik. Tidligere har det vært tatt ut skifer tre forskjellige steder i det be- farte området. Disse forekomstene ble ... sonen. Ved en eventuell drift synes det nødvendig å satse flisproduksjon. En større utnyttelses- grad av noe dårlig skifer kan ...
... grusforekomster i Altaområdet som erstatning for sandfallet Elvebakken. Den primære hensikten var å innringe det el. de områdene som ... og de forekomstene som ligger i området med henblikk en fornuftig totalutnyttelse. Områdene med de beste kvalitetene synes å ...
... i Galåfeltet. I feltet er det få blotninger og mangel gode profiler gjør det vanskelig å lage en lithostrategrafisk ... midtre sonen i Vardalsansteinen både som impregnasjon og sprekker. Vardalsandsteinen er i de mineraliserte partier spesielt ...
... skiferundersøkelser i tre områder i Finnmark: Svartvik Hjelmsøy, Måsøy kommune (delrapport A). Dette er en ubetydelig forekomst ... av arbeidet i 1970 (NGU-rapport 968 E), med hovedvekt detaljundersøkelser i bruddene. Rapporten tar for seg Alta- områdets ...
... 1431/72G Englandssskogen-området blir vurdert med tanke å kunne være et mulig framtidig uttakssted for grunnvann til Alta, og ...
... anbefales enkle prøver med vannet for å bringe nærmere det rene dets egenskaper, dessuten råd om videre framgangsmåte. Urent ...
... nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av jord langs profiler ...
... og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv. Geokjemiske ...
... C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972. Ingeniørgeologisk ...
... 965 A/Del 2. Det ble utført kombinerte potensialmålinger vanlig måte. Målingene i 1970 hadde vist at disse målemetodene var egnet ...
... Nordreisa kommune er anbefalt. Det anbefales prøvedrift forekomstene Nordkjosbotn (Balsfjord kommune) og Olderbakken (Storfjord ...
... 0800-3416 1102 A/S Norske Shell har et oljetankanlegg Skjelnan ved Tromsø. Det arbeides med prosjektering av ny kai for ...
... 1971 ble det foretatt oppfølgning av bekkesedimentanomalier overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den ... til anomalien. Ved utvelgelse av anomalien er det lagt vekt : Bly-innholdet i prøven og naboprøvene, Fe- og Mn-innholdet i prøven ...
... Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av ...
... for Alta. Det er en regional kartlegging med særlig vekt å avgrense om- råder som inneholder "Altaskifer". Området omfatter ... alder. Meta- arkosene fra Komsagruppen ligner meget "Altaskifer" men p.g.a. forskjell i tektonisk påvirkning og ...
... kun er 2-3000 tonn kvarts. Dette området er uinteressant. NV-siden fins en langt større pegmatitt som muligens har en sentral sone ... kartlegges og måles opp, og at jorddekket skaves av flere steder. Rapport fra befaring av Grønlia kvartsforekomst i ...
... et ledd i en grunnundersøkelse i Rauma Kommune med henblikk uttak av grunnvann ble det utført i alt 14 elektriske vertikalsonderinger, ...
... alunskifre og hovedsakelig thorium dominerte permeruptiver. grunnlag av en antatt sammenheng mellom opptreden av thorium og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.