52 resultater
... Lars A. HY-00122 Vurdering av syredestruksjon Bradalsmyra. Syredestruksjon Bradalsmyra, Raufoss. ...
... 0800-3416 1031 Magnetisk susceptibilitet er målt prøve av magnetitt, hematitt og magnetkis. Måling av magnetisk susceptibilitet prøve frå Rana Gruber. ...
... i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser ... Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten dolomitten er god over en mektighet ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ...
... lett nås fra vei. Bly inneholdet i prøvene viste anomalier kjente fore- komster ved Kastad. I tillegg ble det funnet flere nye ... for Randsfjorden. Regionale geokjemiske undersøkelser kartbladene Gjøvik og Dokka. ...
... her et eiendomlig ano- malibilde med en rekke EM-anomalier den sydlige del av kartbladet. Innenfor dette område er det foretatt ... vil ikke bli utført. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser kartblad Lillehammer 1817 II. ...
... en kort kommentar til boringene og plotting av borstedene kart. Analyseverdiene fra AAS-analyse utført av A/S Bleikvassli Gruver hos ... inn i borkjerneloggen. Borkjernelog for diamantboring strekningen Vaddas-Jiek`kejav`ri, 1971 og 1972 ...
... 0800-3416 942 A Det ble boret to vertikale hull henholdsvis 39,25 og 40,00 m. for undersøkelse av prosjekterte brufundamenter begge sider av Nore Straumsund, Ovågen i Øygarden kommune. Hullene er ...
... I kom i gang med boring 27. februar og maskinen var plassert etasje 6. Boringen ble utført 2 skift og mannskapet ble innkvartert i Moelvbrakker. Maskin II kom igang ...
... l/t, antas å kunne skaffe dette vannet ved boringer i fjell anviste steder. Bergartene er middels kornet foliert, hhv massiv grågrønn ... Foreløpig kommentar etter kort befaring: Vannbehov 15 m3 er trolig umulig å skaffe rimelig måte fra grunnvann i fjell ...
... er i stor utstrekning absorbert i lettløselig form andre mineraler. Det ble funnet anomaliområder kobber, nikkel og tinn. Videre er det funnet høye enkeltstående gehalter ...
... fjellranden ble det sommeren 1969 prøvetatt bekkesedimenter Kartbladene: Engerdal, Engeren, Jordet, Sør Osen, Julussa og Nore Osen. ... kartblad unntatt Nore Osen gav inter- essante blyanomalier. de øvrige fem kartbladene ble det bakgrunn av de regionale geokjemiske ...
Gvein, Øyvind 0800-3416 1005 Skiferundersøkelser Otta, Oppland fylke Skiferundersøkelser i Otta, Oppland fylke. ...
... Lars A. HY-00078 Vurdering av eventuell skade to vannforsyningsanlegg. Vannforsyning Ringnes, Vinterbru, Akershus. ...
... gjaldt planlegging av en ny bru over Osanpollen riksveg 19 mellom Kabelvåg og Svolvær. Seismiske undersøkelser ...
... Knut HY-00618 Brev: 2570/71G Vannbehovet basert 4000 personer er stipulert til 2,0-2,5 m³/minutt. Det foreslås at en tar sikte å etablere grunnvannskilde for å dekke dette behovet, og i første omgang ...
... gjennomført av NGU primo desember 1970 viser egnet profil løsmasser og fjelloverflate i forhold til Andestad- vatnet. Imidlertid ... Andestadvatnet inn i avsetningen. Bare boringer kan bringe det rene hva de innebærer. Slike undersøkelser blir anbefalt utført. ...
... Bergarten tilhører grønnsteinavdelingen. Vannbehovet 700 l/t vil kunne dekkes med fjellboring, men flere hull må påregnes dersom en ikke er heldig å treffe ganger av trondhjemitt. Stor overdekning av leire vanskeliggjølr boring, ...
Kihle, Ola 0800-3416 1052 I Gauldal sterkningen Øysanden, Melhus, Kvål ble det utført 7 eletriske ... Målingene utgjør en rekogoserende undersøkelse med tanke gunstige steder for grunnvannsuttak. Det er ikke skrevet rapport over ...
... er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster ... og susceptibilitet og remanens er målt retningsorienterte prøver. Rapporten konkluderer med at primærårsaken ...
... Karl O. 0800-3416 890 A - Oppdraget gikk ut en ingeniørgeologisk kartlegging av overføringstunellen ... for å finne hvordan de petrografiske forhold influerer driften. Dette kan bare gjøres etter at tunnelen er kartlagt i ...
... 970 Målefeltet ligger ved de gamle grubeanleggene fjellet og dekker et areal ca. 0,5 km2. Formålet med SP-målingene var å bidra til sikrere ...
... ligg fra nivå 45 i gruben. Borhullsviften står vinkelrett malmaksen som faller ca. 30 grader mot vest. Hullenes lengde varierer fra ... og de fikk derfor preg av forsøk. Målingene foregikk vanlig måte. Det aktuelle område ble energisert ved å sende 500 per ...
... 1145/71G Det antas at vannforsyningen vil kunne baseres grunnvann tatt fra løsmasser gjennom sandspiss. Vannforsyning til ...
Bryn, K. Ø. HY-00240 En gravet brønn eiendommen hadde sviktet. Det blir gitt en vurdering av om kloakktunnelen ...
... mellom Gåsholmen og Austvågøy. Fjellryggen vestsiden av fylkesveien Austvågøy har brukbare tekniske karakteristikker for massetak både til ...
... som tidligere var utført i et tilstøtende område, tydet at fjellet kunne stikke mot dypet nord for det område som boringene ... gir ikke grunnlag for entydige tolkninger. Målingene tyder at løsmassene har en mektighet som varierer mellom ca. 2 og ca. 20 meter. ...
... gneis ble det anvist boring av brønn skrått 60o mot vest tilvist sted. En viss mulighet for saltvannsinntrengning. Vannforsyning ...
... forventes ikke store mengder vann til fjellbrønn(er) boret anvist(e) plass(er). Vannforsyning tl planlagt hytte, Knapskog, Sotra ...
... Formålet med undersøkelsen var å bestemme dypet til fjell tomten for NGU's nybygg/geologibygget. Det ble også målt med sonderbor i ...
... med UV-lampe og kjemiske analyser av prøver tyder at de undersøkte forekomster i Budalen, Kolsvik har så lite ... at dette ikke har noen økonomisk interesse. Stollene østsiden av elven bør imidlertid undersøkes med UV-lampe. Likeså ... vil derfor foreslå at alluvialene undersøkes sitt gullinnhold. Det foreslås at grus og sandforekomstene i Budalen ...
... del av området grå gneis/kvarts glimmerskifer. Vannbehovet 7-10 m³/t forutsetter boring av mer enn 10 brønner med innbyrdes avstand 100-150 m. Dette alternativet frarådes bl.a. pga. usikkerheten ved ...
... i feltet. Det ble foretatt Turammålinger innen et område 10-12 km2. Ved målingene ble det påvist ledende soner som klart angir den ... dels gruntliggende, dels dyptliggende. Målingene kan tyde at det ligger et ledende skikt som strekker seg gjennom store deler av ...
... undersøkelser er 26 bekkesedimentanomalier fulgt opp overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den ... og det er gitt anbefalinger om andre undersøkelser. grunn av det store kartmaterialet består rapporten av 12 bind (I-XII). ...
... ble anvist, men alternativt ble det tilrådd å satse takvann. Vannforsyning til to boliger, Hamreplassen, Hjellestad ...
... klage i forbindelse med redusert vanntilsig i borehull gnr./bnr. 79/33 i Heggedal, pga sprengning utført av kommunen. Det ...
... av fast fjell og grusavsetninger i Troms, ble foretatt ettersommeren -70. Undersøkelsene ble konsentrert i områder hvor behovene ...
... Fore- komstene ble undersøkt med UV-lampe med henblikk Wolframmineralisering. Det ble ikke funnet spor av fluoriserende mineraler ...
... av grunnfjellet og kaledonidene. Prøvene er analysert Pb, Zn, Cu og Ni. Flere anomaligrupperinger fremkommer langs grensen mellom ...
... en kort kommentar til boringene og borehullene er plottet kart. Analyseverdiene som er påført borloggen er gjort med atomabsorbsjon ...
... Lokalitetene med Vegvesenets nummerering er innplottet et oversiktskart (bilag 01). Prøvene er undersøkt med hensyn til ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.