40 resultater
... hører med til den store kalkbenken som det har vært drift i en årrekke. Prøvene er tatt vinkelrett fallet, slik at de skulle gi et representativt bilde av heng- og liggsonen. ... av kalkstein og sonderboring av jordmasser over kalk- stein. Hylla kalkverk, Hylla, Nord-Trøndelag ...
... NGU Rapport nr. 753. Teknisk rapport over diamantboringer Boen Kvartsforekomst. ...
... var ønsket å få en vurdering av om sprengningsarbeider i stein- bruddet kunne ha skadet en brønn. Vannforsyning til Haraldsen. ...
... 777 A Oppgaven besto i å tolke flyfotos og terrenget sydsiden av Ottavann mellom Formo bro og Lom. Hensikten med tolkningen var å finne hvor morendekket var minst denne strekningen. Fototolkning stasjonsområdet Formo bro-Lom Skjåk ...
... 880 Rapporten behandler anorthosittprøver tatt 8 steder begge sider av Sognefjorden fra Lærdal til ytre del av ... undersøkelse og fallprøve. Kvaliteten og fargen bergarten er positiv etter de krav våre vegmyndigheter setter til ...
... en geologisk og tektonisk beskrivelse av bergartene Ryfylkeheiene basert tidligere publiserte data og en befaring utført i 1961. Rapporten er ...
... og en kunne ikke detonere sprengladninger så langt vest Brattørsiden som ønskelig. Målingene ble utført etter vanlig seismisk ... ble ikke gode. Særlig gjelder det strekningen land i øst. vedlagte figur er det likevel angitt en grense for "indikert fjell". De ...
Svinndal Sverre 0800-3416 751 Oppdraget gikk ut diamantboring og avviksmåling av borhullene i forbindelse med ... i området ved Kongens Gruve, Røros. Det ble boret 8 hull tilsammens 1859,50 m. og 4 av hullene ble avviksmålt med et ...
... Buch, Trondheim, ble det utført befaring av Hald kalkfelt Inderøya, 2/4-1968. Hald kalkfelt utgjør en del av en større kalkbenk. ... 100m til 350 m nord for Hald gård. Kalkbenken har et strøk 220-230g og et fall 10-30g mot nordvest. En forkastning antas å dele ...
... Sonene løper i retning ØNØ og har en helning mot SSØ 20-30g i de høyereliggende områder og 50-60g i liene mot Åmotsdalen. Resultat: Skifersonen som brytes av Opdalsten A/S naboeiendommen, fort- setter sannsynligvis inn Almenningens område. ...
... HY-00341 Det var ønsket vann til et planlagt boligfelt ca. 15 hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsynig, ...
Aalstad, I. 0800-3416 504 Trafikanter Femunden har hevdet at det øst for Bjørnebergene opptrer om- råder med ... i magnetisk misvisning. For å undersøke dette ble det isen målt 3 profiler for å få området magnetisk kartlagt. De magnetiske ...
... Palmstrøm, Arild 0800-3416 817 Oppdraget gikk ut å systematisere tidligere geologiske arbeider og å kompilere et geologisk ... og andre steder. Resultatet av dette arbeid er plottet oversiktkart i målestokk 1:250 000. Rapporten har en rekke bilag. Det ...
... blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert saltsyreløselige kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse ...
... 0800-3416 815 I forbindelse med en linjeomlegging Vestfoldbanen syd for Holmestand stasjon er det boret to hull henholdsvis 47 m. og 30 m. plassert ved Km. 90,12 og Km. 90,25. Boringen ... av geolog Sverre Svinndal og kjernebeskrivelse finnes egne skjemaer. I hull nr. 1 er det en normal basalt som stort sett er frisk ...
... var en kvalitets- bestemmelse av klebersteinen vestsiden av de to dagbruddene. Det er påsatt 8 loddhull. Samlet borlengde ... er relativt liten, fra 2.5 til 4.4 m. Med et antatt fall 40-60g, ligger den meget ugunstig til. Av nevnte årsaker anbefales det ...
... ble det observert varia- sjoner i feltstyrken som kunne tyde at det opptrer en dypereliggende leder i partiet syd for Olavsgruva. Dette ... klarlagt i den andre periode av oppdrag 750. Ved målingene isen over Klættjern ble det observert indikasjoner flere relativt ...
... for Stenkontoret og Opdalsten A/S. Formålet var den ene side å studere undersøkelsesmetoden og den annen side å belyse forekomsten. Det ble boret ialt 3 hull. Skiferens ...
... sammenheng mellom glimmer- skiktenes tykkelse og skarphet den ene side og belastningen den andre. Det er sannsynlig at en ved arbeidet har kommet fram til ...
... fra innsamlede prøver. Analyseresulteter fra prøver kjerner fra tidligere borhull. 3. Mineralogiske undersøkelser av ...
... undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk mikroblokkleting. Rapport 697 med bilag omfatter 4 bind. Regional ...
... ved Savalen, tilsammen ca. 450 km2. Prøvene ble analysert syreløselig cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver ...
... I, II, III, IV. Flere kommuner er berørt. Oppgaven gikk ut å undersøke de ingeniørgeologiske forholdene for overføringene Gjende- ...
... hadde vist at det fantes to ganske dype kløfter i fjellet tvers av tunnelaksen. Målingene ble utført etter vanlig seismisk ...
... og 1967. Det ble målt 52.269 km profillengde og et areal ca 27.300 km2. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for ...
... oppdrag 783. Samtlige målte hull er påsatt vertikalt og basis av resultater fra bakkemålinger. Borhullsmålingene omfattet 11 hull ... var boret til 510 m uten at det var truffet malm. Det var tale å avslutte hullet i dette dyp. Oppdragsgiver ønsket imidlertid å ...
... i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et ... Dette ble fra først av antatt å ligge ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og ... god kapasitet. Det ble boret 206,05 m. og hullet ble stanset 562,95 m. Hullet har hele vegen boret i sparagmitt med enkelte lag av mørk ...
... profil langs Hjartdøla. Her ble det tatt 16 prøver ca. 1 kg. I tilleg ble det innsamlet 8 prøver av lingnende bergarter ved ... mot Vestlandet (Kvale 1945). Tilslutt ble det ved Maurset NV Hardangervidda tatt 3 prøver av en gneisgranittisk bergart. ...
... ble utført elektromagnetiske konduktive målinger (Turam) vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering, tildels med ... strømtilførsel til malmsonen. Det ble målt et areal 6,4 km2. Ved målingene over Røsjøen og vestover ble det indikert en ...
... 647, 715 B og 752. Det er boret et betydelig antall hull basis av resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdrag 783 omfattet 5 ... - Lobekken. De undersøkte områder har en utstrekning tilsammen 25 km2. Det er målt 360 profilkilometer i alt og foretatt totalt ...
... ble det foretatt diamant- boringer i Hald kalkfelt Inderøya i Nord-Trøndelag i tidsrommet 13/5- 25/5-1968. Hensikten med ... ble påsatt 5 borhull. Det ble foretatt kjemiske analyser borkjernematerialet. Resultat: Observasjonene viser at kalkbenken har en ...
... kommune ved herr Roald Kulseth. I Skaitidalen er det drift en skiferforekomst ved veien like vest for Skaitielven, ca. 1.5km syd for ... Skiferen som brytes ved Skaitielvens vestside fortsetter østsiden av dalen. Sonens forløp må fast- legges gjennom fortsatt arbeid ...
... av interesse å få klarlagt om det fremkom anomalier de kjente forekomster ved IP-metoden. Ved målingene fremkom anomalier som ...
... såpass positive resultater at den prosjekt- erte retningen 300/40 skulle være riktig. Prosjektering av skråsynk, Klefstadlykkja ...
... for hver av forekomstene, Beregningene bygger resultatene fra 9842 m. diamantboringer (480 m. i 1909, 2358 m. i 1957 og ...
... som forekomsten er en del av danner en steil skrent 25-35 meters høyde. Det undersøkte området ligger fra 100 m vest til 100 ...
... i bruddet. Samlet borlengde var 140.05m. Det er analysert CaO, MgO, S, P og uløst. Resultat: Med noe reservasjon for de 8 øverste ...
... de sentrale kaledonider i Trøndelag. De bergartssoner som Rambergs kart er inntegnet som kvartsitt er undersøkt i enkelte snitt. ...
... til bygningsstein, peismateriale o.l. Glombakksæter: grunnlag av tidligere undersøkelser, ble det foretatt inn- gående ...
... oppdrag 833 var en fastsettelse av tidligere undersøkelser den dyptliggende malmsone vest for Rødalsforkastningen. Følgende ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.