37 resultater
... borhull ble påsatt. Resultat: Det synes som man har et fall larvikitt med godt fargespill mot øst. Taket av usikker stein blir mektigere. Overgangene er ikke skarpe. Flere sprekkesoner og ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da ... En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt. Skade Alfred Høgdes borebrønn. ...
... ble tatt ut i granitt. Grunnvannsforsyning til landsted Risholmen. ...
... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til Hvaler skole Vesterøy. ...
... ble tatt ut. Vannforsyning til Norsk Folkeferies anlegg Blefjell. ...
... i Stod: Det ble ikke funnet partier velegnet for drift bygnings- stein. Grana bru, Snåsa: Gjenopptakelse av drift i denne forekomsten er ...
... 0800-3416 586 Etter forespørsel fra tiltakssjefen Støren, i forbindelse med planer for utbygging av sorterings -og knuseanlegg eiendommen Moe, Støren, foretok NGU en befaring av feltet 6/10 - 64. ...
... for A/S Vigsnes Kobberverk. Skiferforekomsten i åsdraget nordsiden av Jonshornet i Jondalen har vært intens drevet. I området vest for A kartet i rapporten er feltet sterkt tilskrotet, og det er lite trolig at en ...
Bratli, Johs. 0800-3416 154 Boringene foregikk grunnlag av tidligere geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 150. Det ble boret 3 hull tilsammen ca. 400 meter. Borhull nr. 1 er beskrevet av geolog H. ...
... HY-00258 Det var planlagt å bygge et behandlingshjem eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til ...
... grunnvannsforsyning til Røros by fra løsavsetningene Kvitsanden, Slåøya - Geittjernet. Ad. vannforsyning til Røros. ...
... Styggegjuvet, Isdøla, Skåltjern, Veig og Viveli. Området syd-siden av Hardangerjøkulen er geologisk kartlagt særlig med tanke grunnfjellskontakten. Rapporten inneholder geologisk kart over området i ...
... ledende legeme av størrelse ca. 50 x 50 m. Med en mektighet ca. 1,7 m og egenvekt 4,0 blir forekomstens maksimale tonnasje 20 000 tonn råmalm med ca. 30 ...
... 591 Rapporten gir oversikt over diamantboringene utført Eiterdalforekomsten i oktober 1964 og resultatene av disse. Også som BA ...
... Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu). Geokjemiske ...
... 0800-3416 642 Forsøksdrift er påbegynt tre steder forekomsten. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften foreløpig er ... i brudd 1. Det skulle derfor være mulig å få ut heller over 1 m2. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. ...
... en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret , men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere forholdene her. Det ble målt et felt 0,8 km2. I området ...
... (rutil gruben) og Blankenberg er undersøkt med henblikk mulig anvendelse til vegformål. Kragerøitten fra Sjåen er så sprø at ... som egentlig er en kvarts albititt, dekker et område minst 5 mål med 50 m mektighet. I sprøhet og flisighetstall for en prøve ...
... blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse ...
... 2 i øvre karbonathorisont. Ialt ble det boret 270 m fordelt 5 hull, alle i nedre karbonathorisont. Ved boringen ble det funnet at ... etter 43 m boring. Lagdelingen i borkjernene viser et fall ca. 30 grader mot NV. I rapporten er dolomittsonens forløp mellom borhull ...
... lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre ... tatt ut mest kvarts og feltspat. Et grovt overslag basert en rekke antakelser tilsier at det gjenstår ca. 10 000 tonn kvarts fra ...
... og stikk bør granittfeltet i Suul kunne drives grunn av størrelsen. Markedsforholdene er imidlertid vanskelige. Det er ... marked, og det innen- landske behov dekkes ved brudd Tolga, ved Støren og i Sogn. Før drift igangsettes, bør misfargingen i ...
... en albitt med An ca. 6%. Natronspaten har en kornstørrelse 2-4 mm. Forekomsten produserer i dag bare natronspat, omlag 2 000 tonn i ... bør sikres gjennom flere kunder og det bør satses mer produksjon av kvarts. Geologisk undersøkelse av Hiåsen kvarts- og ...
... fra Vindøla til Gråsjø i Folla. Resultatene er inntegnet kart med fotomosaikken som kartgrunnlag og forholdene langs tunneltraseen ...
... 0800-3416 567 Boringene omfatter ett hull som ble satt for å undersøke sparagmittformasjonen.Hullet har en lengde av 357,40 ...
... nr. 377 og 378. Under oppdrag 397 ble det målt et areal ca. 10.000 km2 og samlet profillengde ca 10.000 km, dvs. profilavstand 1 ...
... Det ble boret tilsammen 317,85 meter fordelt 5 hull. Resultatene av boringene foreligger i NGU Rapport nr. 615 forfattet ...
... og i 1 hull ved Bakkagjerdet. Hullene er boret grunnlag av resultater fra målinger bakken. Formålet med borhullsmålingene var om mulig å påvise eventuelle ... med noe kobberkis. Borhullsmålingene tyder ganske klart at indikasjonene som framkom ved bakkemålingene skyldes de ovenfor nevnte ...
... om det er gabbrofelt i området som egner seg for drift bygningsstein. Omkring Austreim og Vad har man en relativt finkornet, pen ... oppsprukket, og dette ødelegger gabbroen som bygningsstein. Hushaug, like NV for Austreim og ved Etneelv S for Austreim er gabbroen ...
... i Tydal kommune, som ville ha en uttalelse om skiferen to steder hvor det tidligere har vært drevet fram mindre mengder skifer. ... leirskifer noe lysere i fargen enn den ved Livoll. Skiferen Ås viser et par steder falsk skifrighet, er tettere og har vanskelig for ...
... ved hjelp av diamantboringer å fastslå hyperitt reservene Valberg halvøyen. De er å betrakte som uomvandlede rester av et stort ... massiv som dekket hele den østlige del av Valberghalvøya. Delingsåsen II ble det boret tre hull. Hyperitten er hyppig oppdelt av ...
... beliggenhet langs et oppgitt profil. Fordi man umiddelbart grunnlag av målingene kunne angi omtrent hvilke store dyp til fjell det ...
... 10 diamantborhull og rapporten inneholder borrapportskjemaer disse boringene. Geologiske undersøkelser ved Follsjø dam, Gråsjø ...
... anslagsvis mellom 5 og 8 m. Det ble registrert istykkelser opp til ca. 280 meter. Seismiske undersøkelser Folgefonni, Mauranger ...
... 0800-3416 674 Bruddet er 26 m langt og har en bredde 3,5 til 8,5 m. Dybden er 3 m. Bruddet bør kunne utvides i lengderetning ...
... et kvartsdrag fra Seldal I i syd til det gamle talkbrudd Nordland i nord. Kvartsen er ikke av pegmatitt-type, men stammer fra de ...
... ble gitt i oppdrag for Trysil kommune. Det ble sett to felt i Ljørdal. 1, Syd Skåret (33 3682 68214) 2. Gammelvangen ved ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.