31 resultater
... et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk syreløselig Cu, Ni og Zn og lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet ...
... inn i tre delforekomster. Det ble lagt ett prøveprofil tvers av forekomst I, og to prøveprofiler over forekomst III. grunnlag av flyfoto og eiendomskart over Alpøy, er den hvite dolo- mitten ...
... som målte totalfeltet med en nøyaktighet 1 gamma. Noen av profilene ble forlenget inn over land med en flyhøyde 500 meter mens det ble målt med en flyhøyde 150 meter over havet. Det ...
... 535 Rapporten har 5 tekstsider og 40 bilag fordelt 4 bind. Databehandling av magnetiske målinger Høybuktmoen ...
... Bjørn Ekremsæter, Jørgen 0800-3416 512 oppdrag av A/S Røros Kobberverk ble det samlet inn bekkesedimenter fra et ... stort område vest for Harsjø Øst. Prøvene ble analysert syreløselig Cu, Ni, Zn og Fe med kolorimetriske metoder. Det fremkom flere ...
Sverdrup, Thor L. 0800-3416 597-2 Det er to brudd stedet. Disse har form som smale øst-vestgående skjæring- er. Mellom de to bruddene er det et myrparti. Ser en begge bruddene, kan det være en har en sammenhengende pegmatitt med et ...
... B-forekomsten er forholdene mer usikre idet indika- sjonene flankene forsvinner. Visse geologiske iaktagelser kunne tyde at antiklinalen var falt ned mot større dyp. Formålet med de nye ...
... legger skrotet. Idag legges dette like utenfor skjæringen selve tintflaten. Man kan denne måten risikere å skrote ned bedre deler av pegmatitt. Lidheia ...
... Norsk feltspatkompani, Evje. Forekomsten er drevet tidligere kvarts. Under befaringen sommeren 1963 virket forekomsten svært lovende ... ikke kan se kvartsgrensen. Kvartsen stuper her ned i myra. grunn av kvartsens og feltspatens renhet, er det naturlig å tro at fore- ...
... talkforekomst. Det ble boret tilsammen 241,60 meter fordelt 7 hull. Resultatene av boringene foreligger i NGU Rapport nr. 546. ...
... Boye 0800-3416 515 C Saltvikfeltet er betegnelsen området langs Råna-norittens nordgrense fra Rånbogen over mot Skjomen. ... antall ledende soner. De geologiske hovedtrekk var kjent forhånd gjennom stats- geolog S. Foslie's arbeide i Rånafeltet. De nye ...
... er utdrevet. Driften ble innstilt i 1964. Det var klart forhånd at forholdene i feltet ikke ligger særlig godt tilrette for ... Ved Turammålingene ble det observert indikasjoner et stort antall ledende soner, bla. en jernmalmsone som også ga tydelige magnetiske anomalier. Ved SP- ...
... at Norsk Feltspatkompani får utført diamantboringer fore- komsten. Ved å foreta en orienterende boring her ca. 100 m, fordelt 5 hull, skulle en få et begrep om pegmatittens ...
... Mardøla Kraftanlegg skulle overdekkets mektighet bestemmes en rekke steder ved seismiske refraksjonsmålinger. 1. Sandgrovvatn, nedre, ... 4480 69278. Resultaene fremgår av grunnprofiler tegnet kart av terrenget. En del resultater er også vist i tabellform. ...
... 0800-3416 542 I 1953 foretok GM vibrasjonsmålinger et aggregat i Kraftstasjon II. Det skulle den gang fastlegges hvorvidt ... 101 A). I 1964 var oppgaven å undersøke om vibrasjonene maskinene er noe sterkere enn i 1953. Man var nemlig redd for at de ...
... en talkforekomst. Det ble boret 7 hull med en samlet lengde 241.60 m. Det ble arbeidet to skift. Det ble benyttet en Longyear Prospector EX bormaskin drevet med ...
... - Det ble foretatt en rekognoseringstur i grunnfjellet sydvestsiden av Mjøsa i 1964. Nærmere undersøkelser ble foretatt i 1965. ...
... og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. ...
... over et større område, og det ble påvist anomalier bly, kobber, nikkel og kobolt. Foreliggende rapport omtaler befaringen av ...
... til reguleringsplanene for Osa - Sima - og Veigvassdragene Hardangervidda. Det ble delvis benyttet helikopter ved befaringene. ...
... med flyprofilene. Geologiske undersøkelser ble utført de steder hvor det ble observert magnetiske anomalier også ved ...
... og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. ...
... og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. ...
... og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og denne måte få avgrenset området for mer detaljerte undersøkelser. ...
0800-3416 547 Det ble utført målinger over land Andøya samt over Lofoten og Vesterålen og ut i havet. Målt areal over ...
... av forekomsten, der hoveddriften har pågått, vil det grunn av nedkroting av forekomsten og manglende gruvekart være vanske- lig ... I det aktuelle området øst for Søndre Tinden må en grunn av det tykke morenedekket (5-10 m) regne med at all skiferdrift må ...
... ved enkelte kjente malm- forekomster? Hovedvekten er lagt bestemmelse av "bakgrunnsverdier" i ombrogene myrer, men variasjoner i ... Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn og Fe) fra myrområdene Smøla, i Nordli og Åmdal er presentert. For nærmere utredning om ...
... per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt bakken og jordet i begge ender. Det ble forsøkt i alt 4 ulike kabelanlegg for energisering. Ved målingene framkom tydelige anomalier de malmsoner som er påtruffet i hullene. Målingene førte ikke til ...
... kvalitet her. Dette kan man idag si svært lite om grunn av overdekke. Befaring av Lauland kvarts-feltspatforekomst, Evje ...
Bruinsma, J. W. 0800-3416 571 B Rapporten er engelsk og har følgende innholdsfortegnelse: - Introduction. - Summary of ...
... etter malm i dette område fortrinnsvis må foregå den kjente forekomst og dens mulige fortsettelse mot dypet. Geofysiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.